Prop. 89 L (2015–2016)

Endringer i forurensningsloven (avfallsdefinisjoner m.m.)

Klima- og miljødepartementet foreslår i denne proposisjonen enkelte endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven). Det foreslås å definere og klargjøre sentrale begreper i avfallslovgivningen, og dermed bringe norsk avfallsterminologi nærmere EU-rettslig begrepsbruk i direktiv 2008/98/EF om avfall og om oppheving av visse direktiver (rammedirektivet for avfall).

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget