Prop. 89 L (2016–2017)

Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

2.1 Generelt

Behovet for organtransplantasjon og mulighetene for å gjennomføre transplantasjonsbehandling er atskillig større enn tilgangen på menneskelige organer. Denne situasjonen gir et marked for handel med menneskelige organer.

Organhandel krenker menneskeverdet og retten til liv. Organhandel utgjør dessuten en alvorlig trussel mot folkehelsen. Norge har så langt vært lite berørt av internasjonal organhandel. Det er likevel svært viktig at Norge bidrar til at de som er skyldige i ulovlige uttak, innsetting og kommersiell utnytting av menneskelige organer, kan straffeforfølges uansett hvem som har utført handlingen og hvor den er blitt utført.

Norge undertegnet som et av de første landene Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer (organhandelskonvensjonen) da den ble åpnet for signatur 25. mars 2015. Se nærmere omtale av konvensjonen i kapittel 3.

Det må gjøres tilpasninger i transplantasjonslova for at Norge skal kunne gjennomføre konvensjonen.

Transplantasjonslova og obduksjonslova har bestemmelser om medvirkning. Lovene har også bestemmelser om når offentlig påtale skal finne sted. Straffeloven, som trådte i kraft 1. oktober 2015, har en generell bestemmelse om medvirkning. En ny ordning med ubetinget offentlig påtale erstattet samtidig den tidligere ordningen med offentlig påtale dersom allmenne hensyn talte for det. Transplantasjonslova og obduksjonslova bør endres slik at de følger systemet i gjeldende straffe- og straffeprosesslov.

2.2 Høringen

Forslag til nødvendige lovendringer for å kunne gjennomføre organhandelskonvensjonen i norsk rett ble sendt på alminnelig høring 18. oktober 2016 med frist 17. januar 2017.

Høringsnotatet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Departementene

 • Barneombudet

 • Bioteknologirådet

 • Datatilsynet

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for medisin (NEM)

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for naturvitenskap og teknologi (NENT)

 • Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

 • Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

 • Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

 • Domstoladministrasjonen

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Helsedirektoratet

 • Helsetilsynet i fylkene

 • Høyesterett

 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Uio

 • Klagenemnda for behandling i utlandet

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kripos

 • Krisesentersekretariatet

 • Lagmannsrettene

 • Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

 • Landets helseforetak

 • Landets høyskoler (m/helse faglig utdanning)

 • Landets pasientombud

 • Landets regionale helseforetak

 • Landets universiteter

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Likestillingssenteret

 • Nasjonal kometansetjeneste for sjeldne diagnoser

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nasjonalt folkehelseinstitutt

 • Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 • Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

 • Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

 • Norges forskningsråd

 • Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • Norsk senter for stamcelleforskning

 • Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

 • Personvernnemnda

 • Politidirektoratet

 • Politidistriktene

 • Politiets kriminalitetsforebyggende forum

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Politihøgskolen

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Midt-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Nord-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Sør-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Vest-Norge

 • Regional komité for medisinsk forskningsetikk, Øst-Norge

 • Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

 • Riksadvokaten

 • Sametinget

 • Senter for kvinne- og kjønnsforskning

 • Senter for medisinsk etikk (SME)

 • Sivilombudsmannen

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

 • Statens helsepersonellnemnd

 • Statens helsetilsyn

 • Statens legemiddelverk

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens seniorråd

 • Statens strålevern

 • Statsadvokaten

 • Tingrettene

 • ØKOKRIM

 • De fylkeskommunale eldrerådene

 • Helse- og sosialombudet i Oslo

 • Landets fylkeskommuner

 • Landets kommuner

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Akademikerne

 • Albertine

 • Aleris Helse

 • Alternativ til vold

 • Amnesty International Norge

 • Apotekforeningen

 • Barnekreftforeningen

 • Bergen forsvarerforening

 • Bioingeniørfaglig institutt (BFI)

 • Caritas

 • Colosseumklinikken – Allmennlegene

 • DELTA

 • Den katolske kirke

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Dommerforening

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den Norske Kreftforening

 • Den norske legeforening

 • Den Norske tannlegeforening

 • Det Norske Diakonforbund

 • Det norske menneskerettighetshuset

 • DIXI ressurssenter for voldtatte

 • Fagforbundet

 • Farmasi Forbundet

 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

 • FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål

 • Foreningen for hjerte- og lungetransplanterte

 • Forskningsstiftelsen FAFO

 • Forsvarergruppen av 1977

 • Forum for Bioteknologi

 • Frelsesarmeen

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Haraldsplass diakonale høgskole

 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen i Bergen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Kirkens bymisjon

 • Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

 • Kliniske ernæringsfysiologers forening

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Kvinnefronten

 • Kvinnegruppa Ottar

 • Laboratorium for Patologi AS

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

 • Landsforeningen for Voldsofre og Motarbeiding av Vold

 • Landslaget for offentlige pensjonister

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Legeforeningens forskningsinstitutt

 • Legemiddelindustriforeningen

 • Mental Helse Norge

 • MiRA-senteret

 • Munn- og halskreftforeningen

 • Nettverket for private helsevirksomheter

 • Norges Blindeforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges juristforbund

 • Norges kristelige legeforening

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges politilederlag

 • Norges Røde Kors

 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk Forbund for psykoterapi

 • Norsk Forbund for Svaksynte

 • Norsk forening for kriminalreform – KROM

 • Norsk Forskerforbund

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk Helse- og Velferdsforum

 • Norsk Helsesekretærforbund

 • Norsk Kiropraktorforening

 • Norsk krisesenterforbund

 • Norsk kvinnesaksforening

 • Norsk Palliativ Forening

 • Norsk Pasientforening

 • Norsk Pensjonistforbund

 • Norsk Presseforbund

 • Norsk Psykiatrisk Forening

 • Norsk Psykoanalytisk Institutt

 • Norsk psykologforening

 • Norsk Radiografforbund

 • Norsk Samfunnsvitenskaplig datatjeneste

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)

 • Norske helikopteransattes forbund (NHF)

 • Norske kvinnelige juristers forening

 • NOVA

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • PARAT

 • PARAT Helse

 • Politiets fellesforbund

 • Politijuristene

 • PRO-senteret

 • Prostituertes interesseorganisasjon (PION)

 • Redd Barna

 • Reform – ressurssenter for menn

 • Rettspolitisk forening

 • Rådet for psykisk helse

 • Samfunnsviterne

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Seniorenes fellesorganisasjon

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • SINTEF Helse

 • SPEKTER

 • Statstjenestemannsforbundet

 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 • Stiftelsen Organdonasjon

 • Stiftelsen rettferd for taperne

 • Stine Sofies stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)

 • Støttesenteret for fornærmede i straffesaker

 • Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep

 • TEKNA

 • Teknologirådet

 • UNIO

 • Universitets- og høyskoleutdannedes forbund

 • Utdanningsforbundet

 • Utekontakten i Bergen

 • Volvat Medisinske Senter AS

 • Yngre legers forening

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Følgende instanser ønsket ikke å gi merknader til høringen:

 • Bioteknologirådet

 • Den rettsmedisinske kommisjon

 • Domstolsadministrasjonen

 • Høyesterett

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Politiets sikkerhetstjeneste

Følgende instanser hadde ingen merknader til høringen:

 • Arbeids- og sosialdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Helse Fonna

 • Oslo statsadvokatembeter

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

 • Statens legemiddelverk

 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Følgende instanser har gitt merknader til høringen:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Helse Bergen

 • Helsedirektoratet

 • Politidirektoratet

 • Spydeberg kommune

Til dokumentets forside