Prop. 89 L (2016–2017)

Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Til innholdsfortegnelse

8 Merknader til de enkelte bestemmelsene

8.1 Straffeprosessloven

Til § 67

Ved endringer i andre ledd bokstav c videreføres dagens ordning der påtalekompetansen knyttet til brudd på transplantasjonslovas alminnelige straffebud ligger hos politiet. Unntatt er grove brudd etter transplantasjonslova § 23 b.

8.2 Transplantasjonslova

Til § 1

Formålet med loven utvides slik at det også omfatter bekjempelse av organhandel. Se nærmere omtale i punkt 6.2.

Til § 2

I første ledd første punktum er beskrivelsen av det saklige virkeområdet for loven gjort mer generell for å sikre at alle handlinger knyttet til donasjon og transplantasjon av organer mv. omfattes. Loven gjelder fortsatt for både levende og avdøde donorer. Loven gjelder også fortsatt for donasjon, testing, karakterisering, uttak, preservering, transport og transplantasjon med sikte på behandling av sykdom eller skade hos et annet menneske.

Bestemmelsen i første ledd andre punktum er ny og skal sikre at ulovlig uttak og bruk av organer mv. kan straffes uavhengig av formålet med uttaket. Se også merknaden til § 23 a.

Se nærmere omtale i punkt 6.3.

Første ledd tredje punktum viderefører innholdet i dagens andre punktum. Beskrivelsen av hvilket humant materiale som faller utenfor lovens saklige virkeområde er justert for at avgrensningen skal bli mest mulig korrekt.

Til § 20

Lovutkastet viderefører i realiteten bestemmelsen i transplantasjonsloven av 1973 § 10 a. Lovutkastet forbyr handlinger som har til hensikt å oppnå økonomisk vinning eller annen utilbørlig fordel knyttet til organer, celler og vev som sådan. Forarbeidene til straffeloven § 387 vil kunne gi veiledning om hva som ligger i «utilbørlig fordel». Det avgjørende er at handlingen er utført i den hensikt å oppnå økonomisk vinning eller annen utilbørlig fordel. Det har ingen betydning om aktørene faktisk har oppnådd økonomisk vinning. Se nærmere omtale i punkt 6.5.

Andre punktum oppheves fordi medvirkning allerede er regulert generelt i straffeloven § 15. Se nærmere omtale i punkt 6.8.

Til § 22

I andre punktum rettes det opp en skrivefeil.

Til § 23

Paragrafen viderefører dagens § 23 første ledd.

Til § 23 a

Bestemmelsen erstatter dagens straffebestemmelse. Grov overtredelse reguleres i en egen bestemmelse, jf. § 23 b. Etter første ledd første punktum skal forsettlige og grovt uaktsomme brudd på nærmere angitte bestemmelser i transplantasjonslova og forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelsene straffes med bøter eller fengsel. Strafferammen økes til 2 år.

Bestemmelsen i første ledd andre punktum er ny. Det presiseres at også en rekke handlinger knyttet til ulovlig uttak av organer mv. skal straffes. Dette ivaretar organhandelskonvensjonens krav om at bruk mv. av ulovlig uttatte organer skal kunne straffes uavhengig av hva som var formålet med uttaket. Se også merknaden til § 2.

Se nærmere omtale i punkt 6.6.

Andre ledd andre punktum er nytt og tilpasser bestemmelsen om påtale til systemet i straffeprosessloven. Påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale, jf. straffeprosessloven § 62 a andre ledd. I andre ledd første punktum videreføres imidlertid Statens helsetilsyns rett til å kreve påtale.

Se nærmere omtale i punkt 6.8.

Til § 23 b

Bestemmelsen er ny. Etter første ledd er strafferammen for grove brudd på nærmere angitte bestemmelser inntil 6 års fengsel.

Andre ledd første punktum angir hva det skal legges vekt på ved avgjørelsen av om et brudd er grovt. Andre ledd andre punktum slår fast at uvitenhet om fornærmedes alder ikke uten videre medfører at paragrafen ikke kommer til anvendelse. Bestemmelsene har samme ordlyd som straffeloven § 258 andre og tredje punktum og skal forstås på samme måte.

I tredje ledd videreføres Statens helsetilsyns rett til å kreve påtale. Tredje ledd andre punktum er nytt og tilpasser bestemmelsen om påtale til systemet i straffeprosessloven.

8.3 Obduksjonslova

Til § 16

Paragrafen viderefører dagens § 16 første ledd.

Til § 16 a

Bestemmelsen erstatter dagens straffebestemmelse.

Etter første ledd skal forsettlige og grovt uaktsomme brudd på nærmere angitte bestemmelser i obduksjonslova og forskrifter gitt med hjemmel i bestemmelsene straffes med bøter eller fengsel.

Andre ledd andre punktum er nytt og tilpasser bestemmelsen om påtale til systemet i straffeprosessloven. Påtale kan unnlates hvis ikke allmenne hensyn tilsier påtale. I andre ledd første punktum videreføres imidlertid Statens helsetilsyns rett til å kreve påtale.

Se nærmere omtale i punkt 6.8.

8.4 Helseforskningsloven

Til § 21

Det rettes opp en feil i omtalen av obduksjonslova.

Til dokumentets forside