Prop. 89 L (2016–2017)

Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Helse- og omsorgsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside