Prop. 89 L (2016–2017)

Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i transplantasjonslova. Endringene er nødvendige for at Norge skal kunne slutte seg til (ratifisere) og gjennomføre Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer (organhandelskonvensjonen). Spørsmålet om ratifikasjon av konvensjonen er lagt fram i Prop. S 90 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 (2016–2017).

Det foreslås at formålsbestemmelsen og virkeområdet for transplantasjonslova justeres for å sikre at alle handlinger som skal kunne straffes etter konvensjonen også blir straffbare etter norsk rett. Det foreslås videre at transplantasjonslova skal gjelde for Svalbard, Jan Mayen, Bouvetøya og bilandene i Antarktis slik at konvensjonen også kan gjøres gjeldende for disse områdene.

Det foreslås at den generelle strafferammen i transplantasjonslova økes til fengsel inntil 2 år og at strafferammen for grove brudd på loven økes til fengsel inntil 6 år. Dette vil ivareta konvensjonens krav om effektive, forholdsmessige og preventive straffereaksjoner. En øking av strafferammen vil også innfri kravene om at forsettlig forsøk på en rekke handlinger skal være straffbare. Det vil videre føre til at fengselsstraff kan gi grunnlag for utlevering til en annen konvensjonspart.

For å videreføre dagens ordning der politiet har tiltalekompetanse i saker om brudd på transplantasjonslova, foreslås det en justering i straffeprosessloven.

Det foreslås videre at obduksjonslovas og transplantasjonslovas bestemmelser om straff for medvirkning til brudd på lovene og forskrifter gitt etter lovene oppheves. Medvirkningsansvaret følger allerede av straffeloven.

Det foreslås også at obduksjonslovas og transplantasjonslovas bestemmelser om offentlig påtale hvis allmenne hensyn krever det, oppheves. Brudd på lovene vil dermed følge regelen om påtale i straffeprosessloven om ubetinget offentlig påtale.

Til dokumentets forside