Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Endring av Prop. 1 LS (2021 – 2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedtrekk i skatte- og avgiftspolitikken

1.1 Regjeringens mål for skatte- og avgiftspolitikken

Målene for skatte- og avgiftspolitikken er rettferdig fordeling, vekst, verdiskaping og finansiering av velferden vår. Skatte- og avgiftssystemet skal bidra sterkere til sosial og geografisk omfordeling og være forutsigbart for enkeltpersoner og bedrifter. Regjeringen vil at skatte- og avgiftspolitikken skal gi gode rammebetingelser for arbeid og investeringer i klimavennlig teknologi og industri. Næringslivet skal ha stabile og konkurransedyktige skattemessige rammevilkår. Kampen mot skatteunndragelser skal skjerpes. Et bredt og solid skatte- og avgiftsgrunnlag gir mulighet for lavere satser.

I Norge har vi et høyt nivå av offentlig finansierte velferdsgoder. Det krever at skatte- og avgiftssystemet skaffer store inntekter. Flere utviklingstrekk kan svekke skattegrunnlagene fremover. Det samlede skattegrunnlaget av lønn og pensjon blir gradvis svekket som følge av aldringen av befolkningen. Med fortsatt betydelige avgiftsfordeler vil innfasing av elbiler redusere avgiftsinntektene. Videre er selskapsskattegrunnlaget under press som følge av økt mobilitet og digitalisering. Samtidig vil petroleumsinntektene avta over tid.

Regjeringen vil ha en helhetlig tilnærming og bygge videre på prinsippene for skatte- og avgiftssystemet, ved at det innrettes slik at skadevirkningene på økonomien begrenses. Avvik fra de grunnleggende prinsippene må ha en god begrunnelse. Brede skattegrunnlag er en forutsetning for at personer med lik inntekt skal skattlegges likt, og for at skattesystemet skal ha den tilsiktede fordelingsvirkningen. Regjeringen legger vekt på at skatte- og avgiftssystemets viktigste bidrag til omfordeling er å finansiere velferdsordningene på en effektiv og bærekraftig måte. Samtidig vil regjeringen styrke skattesystemets direkte bidrag til omfordeling ved å vri skattebyrden over på høye inntekter og formuer.

Regjeringen vil at skatte- og avgiftsregelverket skal være enklest mulig å etterleve for skattyterne og håndheve for skattemyndighetene. Regjeringen vil utnytte mulighetene i digitaliseringen, slik at de administrative kostnadene for skattyterne og det offentlige holdes nede. I tråd med Hurdalsplattformen vil regjeringen derfor foreta en grundig gjennomgang av regelverket med mål om ytterligere forenklinger for næringslivet.

1.2 Hovedtrekk i skatte- og avgiftsopplegget for 2022

I 2022 prioriterer regjeringen de store, enkle tiltakene som angir retningen for en ny skatte- og avgiftspolitikk og lar seg gjennomføre innenfor rammene av et tilleggsnummer. Regjeringen setter med forslagene for 2022 en ny kurs i skatte- og avgiftspolitikken. Regjeringens forslag til skatteregler for 2022 ivaretar samlet sett både hensynet til sterkere omfordeling og hensynet til arbeidsinsentiver.

To av tre skattytere får lavere skatt. 20 pst. av skattyterne får om lag uendret skatt, mens 13 pst. får økt skatt. Blant de som får økt skatt, er gjennomsnittlig skjerpelse om lag 12 300 kroner. Denne gruppen har om lag 1 mill. kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt. De som ikke betaler skatt på utbytte og formue, får 3,2 mrd. kroner mindre i skatt og avgift med regjeringens forslag.

Det samlede avgiftsnivået reduseres med 2,3 mrd. kroner bokført i 2022 sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag.

Samlet sett foreslår regjeringen å øke skatter og avgifter med 6,0 mrd. kroner påløpt og 4,6 mrd. kroner bokført i 2022, se tabell 1.1. Sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag i Prop. 1 LS (2021–2022) økes skatter og avgifter med 6,6 mrd. kroner påløpt og 4,8 mrd. kroner bokført i 2022, se tabell 1.2.

Skatten på utbytte foreslås skjerpet ved å øke oppjusteringsfaktoren slik at marginalskatten inkludert selskapsskatt øker fra 46,7 til 49,5 pst. Det reduserer forskjellen mellom skatt på lønn og utbytte, og demper insentivet til å ta ut reell arbeidsavkastning som utbytte. Trygdeavgiften på lønn og næringsinntekt reduseres slik at lettelsene slår inn på lavere nivåer enn Solberg-regjeringens forslag i Prop. 1 LS (2021–2022) om redusert trinnskatt. I tillegg styrkes lettelsene på lave inntektsnivåer gjennom økt personfradrag, mens justering i trinnskatten motvirker lettelsene på høye inntektsnivåer. Økt reisefradrag og fagforeningsfradrag gir størst lettelser til pendlere og organiserte med vanlige inntekter.

Samlet gir endringene i inntektsskatten en fordeling av lettelser og skjerpelser som er i tråd med Hurdalsplattformens mål om å redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre. Regjeringen foreslår samtidig å trekke Solberg-regjeringens forslag om et jobbfradrag for unge. Jobbfradraget er et dyrt tiltak, og den samlede virkningen på arbeidstilbudet er usikker. Flertallet av instanser som ga merknader da forslaget var på høring, var kritiske, herunder LO og NHO. Sysselsettingsutvalget anbefalte heller ikke dette tiltaket. Regjeringen vil heller se bredere på hvordan arbeidsmarkedspolitikken kan bidra til å få flere inn i arbeidslivet.

I Hurdalsplattformen fremgår det at regjeringen vil se på opsjonsbeskatningen med mål om at flere ansatte skal kunne ta del i verdiskapingen i oppstarts- og vekstbedrifter. I lys av dette opprettholder regjeringen forslaget om å innføre en ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen. Denne ordningen er mer målrettet enn ordningen for skattefri fordel ved ansattes kjøp av rabatterte aksjer i egen bedrift, som foreslås opphevet i sin helhet.

Regjeringen tar et stort skritt for å gjøre formuesskatten mer rettferdig. Formue gir skatteevne, og formuesskatten supplerer beskatningen av inntekt fra kapital, som er lavere enn for arbeidsinntekter. Personer med høye formuer skal betale mer i skatt. Regjeringen foreslår at satsen i formuesskatten økes i 2022 med 0,1 prosentenhet til 0,95 pst., samtidig som formuesskattegrunnlaget utvides og bunnfradraget økes. Se punkt 1.4 og kapittel 4 for nærmere omtale av skatteoppleggets fordelingsprofil.

Regjeringen vil øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser til om lag 2 000 2020-kroner per tonn CO2 i 2030. Regjeringen opprettholder forslaget om å øke avgiftene på ikke-kvotepliktige utslipp med 28 pst. utover prisjustering. Avgifter er et effektivt virkemiddel for å oppnå utslippsreduksjoner, og i tråd med prinsippet om at forurenser betaler. Samtidig vil regjeringen arbeide for en klimaomstilling som er både sosialt og geografisk rettferdig. Derfor foreslår regjeringen å kompensere bilistene ved å redusere veibruksavgiften med om lag 65 pst. av økningen i CO2-avgiften. Avgiften for biodrivstoff reduseres ned til nivået for fossil diesel, målt etter energiinnhold. Samtidig videreføres forslaget fra Solberg-regjeringen om å redusere trafikkforsikringsavgiften. Regjeringen foreslår også å redusere elavgiften mer enn i Solberg-regjeringens forslag.

Solberg-regjeringen foreslo en pakke med endringer i bilavgiftene for å bremse fallet i inntekter fra bilavgiftene og samtidig styrke insentivene til å kjøpe elbiler. Pakken omfatter økning av satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler og innstramming av særfordelen for ladbare hybridbiler i engangsavgiften. Videre er det foreslått å avvikle fritaket for elbiler i omregistreringsavgiften og innføre full sats for elbiler i trafikkforsikringsavgiften. Pakken med avgiftsendringer er balansert ved at den bremser nedgangen i inntekter samtidig som insentivene til å kjøpe elbiler styrkes. Regjeringen foreslår at den videreføres. Regjeringen vil fremover fortsatt gjøre det attraktivt å velge lav- og nullutslippskjøretøy med mål om at 100 prosent av nye personbiler er fossilfrie innen utgangen av 2025 og bidra til at nullutslippskjøretøy opprettholder sin konkurransefordel mot bensin- og dieselkjøretøy.

Endringer sammenlignet med Prop. 1 LS (2021–2022) (Solberg-regjeringens forslag)

Mer omfordelende inntektsskatt:

 • Oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. økes til 1,6.

 • Trygdeavgiftssatsene for lønn/trygd og næringsinntekt reduseres med 0,1 prosentenhet.

 • Trinnskattesatsene videreføres uendret fra 2021 i trinn 1 og 2, men økes med henholdsvis 0,3 og 0,2 prosentenheter sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag. Trinnskatteskattesatsene i trinn 3 og 4 økes med 0,1 prosentenhet.

 • Innslagspunktet for trinn 3 videreføres nominelt på 651 250 kroner fra 2021.

 • Satsen for minstefradraget i lønn/trygd videreføres uendret fra 2021.

 • Personfradraget økes med 4 250 kroner.

 • Forslaget om å legge om foreldrefradraget til én beløpsgrense trekkes. Beløpsgrensene i foreldrefradraget videreføres nominelt.

 • Nedre grense for å betale trygdeavgift videreføres nominelt.

Endringer i inntektsfradrag og særordninger:

 • Maksimalt fagforeningsfradrag økes til 5 800 kroner. Økningen er første del av en toårig opptrappingsplan mot en dobling av fradraget.

 • Fradraget for sjøfolk økes til 83 000 kroner.

 • Fiskerfradraget økes til 154 000 kroner.

 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt for jordbruk mv. økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget til 195 000 kroner.

 • Det inntektsuavhengige fradraget i næringsinntekt fra reindrift økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget økes til 195 000 kroner.

 • Det særskilte inntektsfradraget for de som bor i Troms og Finnmark (tiltakssonen), økes til 18 100 kroner.

 • Bunnbeløpet i reisefradraget reduseres til 14 000 kroner for alle, uten geografisk differensiering. Forslaget om én kilometersats på 1,65 kr/km opprettholdes.

 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner reduseres fra 50 000 til 25 000 kroner.

 • Maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon reduseres fra 40 000 til 15 000 kroner.

 • Rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen på 40 pst. oppheves.

 • Ordningen med skattefrihet for ansattes kjøp av aksjer mv. oppheves.

Endringer i formuesskatt:

 • Formuesskattesatsen økes til 0,95 pst.

 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. økes til 65 pst.

 • Verdsettelsen av primærboliger øker til 50 pst. for den delen av markedsverdien som overstiger 10 mill. kroner.

 • Formuesverdiene av fritidsboliger oppjusteres med 25 pst.

 • Bunnfradraget i formuesskatten økes til 1,65 mill. kroner.

 • Det gjøres en endring i skatteloven for å sikre at erstatningsbeløp for tap av egen bolig (primærbolig) ved brann eller naturkatastrofe, verdsettes til 25 pst. av omsetningsverdi i erstatningsåret.

Tilpasninger i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift:

 • Kvitsøy og Utsira tas ut av virkeområdet i den notifiserte ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift, og legges inn i sone Ia. Årsaken er at disse øyene ikke grenser til det øvrige virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Det er et vilkår for å kunne inkluderes i ordningen. Midsund tas inn i virkeområdet for den notifiserte ordningen (sone II).

 • Forslaget i Prop. 1 LS (2021–2022) til endringer i særreglene for ambulerende virksomhet i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift trekkes. I tillegg fjernes muligheten til å benytte lavere sats for ambulerende virksomhet i form av fjernarbeid utført i en sone med lavere sats enn i registreringssonen.

Klimaavgifter og kompensasjon:

 • Det innføres CO2-avgift på naturgass og LPG til veksthusnæringen tilsvarende 10 pst. av det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp. Det tas sikte på å gradvis trappe avgiften opp til det generelle nivået i 2026.

 • Veibruksavgiften reduseres med 0,62 kr/liter for biodiesel, 0,46 kr/liter for bioetanol, 0,18 kr/liter for bensin og 0,18 kr/liter for mineralolje, sammenlignet med prisjusterte 2021-satser.

Andre avgiftsendringer:

 • Forslaget om å redusere den alminnelige satsen for avgiften på elektrisk kraft med 1,5 øre per kWh opprettholdes for månedene april–desember, men det foreslås en avgiftssats i januar–mars som er 8 øre lavere per kWh sammenlignet med prisjusterte 2021-regler.

 • Endringen i de avgiftsfrie innførselskvotene i 2014 reverseres, slik at reisende ikke lenger kan bytte ut kvoten for tobakksvarer med 1,5 liter vin eller øl.

1.3 Provenyvirkninger av forslaget til skatte- og avgiftsendringer

Tabell 1.1 gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringens forslag sammenlignet med referansesystemet for 2022. Referansesystemet for 2022 er basert på 2021-regler oppjustert med i hovedsak anslått pris-, lønns- eller formuesvekst. Referansesystemet gir dermed reelt sett uendret skatte- og avgiftsnivå fra 2021 til 2022.

Fradrag og beløpsgrenser mv. i den generelle satsstrukturen i personbeskatningen er i referansesystemet i hovedsak justert til 2022-nivå med anslått lønnsvekst på 3,0 pst. Særskilte fradrag og andre grenser i personbeskatningen er hovedsakelig justert med anslått konsumprisvekst fra 2021 til 2022 på 1,3 pst. En skattyter som kun har ordinære fradrag og en vekst i både alminnelig inntekt og personinntekt på 3,0 pst., får da om lag samme gjennomsnittlige inntektsskatt i referansesystemet for 2022 som i 2021. I referansesystemet er alle mengdeavgifter justert med anslått vekst i konsumprisene fra 2021 til 2022.

Tabell 1.2 gir en oversikt over provenyvirkningene av regjeringens forslag sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag i Prop. 1 LS (2021–2022)

Tabell 1.1 Anslåtte provenyvirkninger av regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2022. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2022. Mill. kroner

2022

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

-418

-337

Mer omfordelende inntektsskatt

-3 245

-2 595

Justere pensjonsskatten for å opprettholde skattefritt minstenivå

-70

-55

Trekke forslaget om å øke den lave satsen i foreldrefradraget til 25 000 kroner

15

10

Trappe opp maksimalt fagforeningsfradrag mv. til 5 800 kroner

-410

-330

Øke maksimalt fradrag for sjøfolk, fiskere, jordbruk og reindrift

-18

-15

Øke det særskilte fradraget i Troms og Finnmark (tiltakssonen) fra 15 500 til 18 100 kroner

-29

-23

Innføre én sats i reisefradraget på 1,65 kr/km og redusere bunnbeløpet til 14 000 kroner

-800

-640

Redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 til 25 000 kroner

100

80

Øke verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som

tradisjonelle biler

430

345

Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. fra 1,44 til 1,6

3 245

2 595

Redusere maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon fra 40 000 kroner til 15 000 kroner

240

190

Opprettholde forslag om ny opsjonsskatteordning

-60

-50

Fjerne ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv

130

105

Trekke forslaget om et jobbfradrag for unge

0

0

Trekke forslaget om å lønnsjustere frikortgrensen

30

25

Samspillsvirkninger mv.

24

21

Formuesskatt mv.

4 040

3 235

Øke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. til 65 pst. av formuesgrunnlaget

1 585

1 270

Øke bunnfradraget til 1,65 mill. kroner

-550

-440

Øke verdsettelsen av primærbolig til 50 pst. for boligverdi over 10 mill. kroner

290

230

Øke verdsettelsen av sekundærbolig til 95 pst.

195

155

Oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 25 pst.

140

115

Øke formuesskattesatsen til 0,95 pst., inkludert samspillseffekter

2 155

1 725

Riktigere formuesverdsettelse av oppdrettstillatelser

260

210

Innføre bunnfradrag i den kommunale formuesskatten for ikke-bosatte på lik linje med bosatte

-35

-30

Næringsbeskatning

248

-204

Justere grunnrenteskatten for vannkraft for å håndtere samvirkning med selskapsskatten1

0

-280

Innføre avgift på landbasert vindkraft2

165

0

Justere arbeidsgiveravgiften (endringer i virkeområdet)

83

76

Miljø- og bilavgifter

3 036

2 734

Avgifter på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser

2 200

1 990

Redusere veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel

-610

-560

Redusere veibruksavgiften på bensin og bioetanol

-140

-130

Korrigere feil anslag i forslag om økt bevilgning til fiskeriene

0

0

Kompensasjon til transportører for økt avgift på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser

-117

-117

Innføre avgift på avfallsforbrenning

155

140

Avvikle fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Avgift på 10 pst. første året

3

3

Øke avgifter på kvotepliktige utslipp av klimagasser fra luftfarten og petroleumsvirksomheten3

19

17

Trafikkforsikringsavgiften reduseres med 95 kroner4

-90

-40

Øke engangsavgiften for ladbare hybridbiler

1 000

900

Øke CO2-komponenten i engangsavgiften

175

160

Innføre full trafikkforsikringsavgift for elbiler5

140

70

Innføre omregistreringsavgift for elbiler

300

300

Øke veibruksavgiften på naturgass og LPG

1

1

Andre avgifter og toll

-766

-628

Gjeninnføre flypassasjeravgiften

1 750

1 600

Redusere avgiften på elektrisk kraft med 8 øre per kWh i perioden januar-mars, 1,5 øre per kWh resten av året

-2 900

-2 584

Frita forbruk av egenprodusert fornybar kraft fra elavgift fra 1. april 2022

-6

-4

Reversere endringen i tax free-kvotene fra 2014

115

110

Øke tobakksavgiftene med 5 pst.

275

250

Sektoravgifter og overprisede gebyrer

-161

-161

Videreføre forslag om reduksjon i overprisede gebyrer og endring i sektoravgifter

-161

-161

Nye skatte- og avgiftsendringer i 2022

5 979

4 639

1 Forslaget innebærer at grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres i grunnlaget for grunnrenteskatt. Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 pst.

2 Avgiften utformes som en særavgift der inntektene tilfaller staten, men fordeles til vertskommunene. Provenyet forutsetter at avgiften trer i kraft 1. januar 2022. Inntektene fra avgiften bokføres i 2023.

3 De foreslåtte økningene av avgiftene i petroleumsvirksomheten anslås å gi et brutto merproveny på om lag 930 mill. kroner påløpt og 465 mill. kroner bokført. Netto merproveny, det vil si etter skatt (78 pst.) og SDØE, anslås til om lag 150 mill. kroner påløpt og 75 mill. kroner bokført. Inntekter fra CO2-avgiften i petroleumsvirksomheten inngår i kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten, som i sin helhet overføres til Statens pensjonsfond utland.

4 Helårsvirkning er i underkant av -250 mill. kroner.

5 Helårsvirkning er i overkant av 400 mill. kroner.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.2 Anslåtte provenyvirkninger av regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2022. Negative tall betyr lettelser. Anslagene er regnet i forhold til Solberg-regjeringens forslag i Prop. 1 LS (2021–2022). Mill. kroner

2022

Påløpt

Bokført

Skatt på inntekt for personer

4 350

3 485

Mer omfordelende inntektsskatt

-485

-390

Trekke forslaget om å øke den lave satsen i foreldrefradraget til 25 000 kroner

225

180

Trappe opp maksimalt fagforeningsfradrag til 5 800 kroner

-425

-340

Øke maksimalt fradrag for sjøfolk, fiskere, jordbruk og reindrift

-32

-26

Øke det særskilte fradraget i Troms og Finnmark (tiltakssonen) fra 15 500 kroner til 18 100 kroner

-31

-25

Endre reisefradraget til én sats på 1,65 kr/km, og ett bunnbeløp

på 14 000 kroner

-500

-400

Redusere maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 kroner til 25 000 kroner

100

80

Øke verdsettingen av elbiler i firmabilbeskatningen til samme nivå som tradisjonelle biler

430

345

Øke oppjusteringsfaktoren for utbytte fra 1,44 til 1,6

3 240

2 595

Redusere maksimalt fradrag for individuell sparing til pensjon fra 40 000 kroner til 15 000 kroner

235

190

Fjerne ordningen med skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer mv.

133

107

Trekke forslaget om et jobbfradrag for unge

1 450

1 160

Trekke forslaget om å lønnsjustere frikortgrensen

30

25

Samspillsvirkninger mv.

-20

-16

Formuesskatt mv.

4 575

3 660

Øke verdsettelsen av aksjer og driftsmidler mv. til 65 pst. av formuesgrunnlaget

2 375

1 900

Øke bunnfradraget til 1,65 mill. kroner

-250

-200

Øke verdsettelsen av primærbolig til 50 pst. for boligverdi over 10 mill. kroner

215

170

Oppjustere formuesverdiene av fritidsboliger med 25 pst.

80

65

Øke formuesskattesatsen til 0,95 pst., inkludert samspillseffekter

2 155

1 725

Næringsbeskatning

-12

-10

Justere arbeidsgiveravgiften (endringer i virkeområdet)

-12

-10

Miljø- og bilavgifter

-673

-613

Redusere veibruksavgiften på mineralolje og biodiesel

-610

-560

Redusere veibruksavgiften på bensin og bioetanol

-140

-130

Korrigere feil anslag i forslag om økt bevilgning til fiskeriene

50

50

Kompensasjon til transportører for økt avgift på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser

29

29

Avvikle fritak for naturgass og LPG til veksthusnæringen. Avgift på 10 pst. første året

-2

-2

Andre avgifter og toll

-1 685

-1 690

Redusere avgiften på elektrisk kraft med 8 øre per kWh i perioden januar-mars, 1,5 øre per kWh resten av året

-1 800

-1 800

Reversere endringen i tax free-kvotene fra 2014

115

110

Nye skatte- og avgiftsendringer i 2022

6 555

4 832

Kilde: Finansdepartementet.

1.4 Sosial profil på skatte- og avgiftsopplegget

Inntektsulikheten og formuesulikheten i Norge har økt. Regjeringen mener at de med høy inntekt og formue kan bidra mer til felleskapet. Regjeringen vil redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre.

For å måle hvordan virkningene av forslagene slår ut for ulike grupper, sammenlignes forslagene med 2021-regler fremført til 2022 (referansesystemet). Beregningene inkluderer skatteendringene som det er mulig å regne på i skattemodellen LOTTE-Skatt, herunder endringer i satser og grenser i inntektsbeskatningen av personer og endringene i formuesskatten. Avgifter er ikke med. Samlet netto provenyøkning av skatteendringene som er inkludert, utgjør i underkant av 3 mrd. kroner påløpt. Nedenfor tallfestes fordelingsvirkningene på kort sikt av regjeringens skatteforslag for 2022 når en sammenligner med 2021-regler fremført til 2022 (referansesystemet). Beregningene gir et godt bilde av endringene i hovedreglene i personbeskatningen.

Figur 1.1 og tabell 1.3 viser hvordan anslåtte endringer i skatt slår ut for ulike inntektsgrupper. Fordelingen av lettelser og skjerpelser er i tråd med Hurdalsplattformens mål om å redusere inntektsskatten for de med inntekter under 750 000 kroner og øke skatten for andre.

Figur 1.1 Anslåtte fordelingsvirkninger av foreslåtte endringer i inntektsskatten og formuesskatten. Alle personer 17 år og eldre. Sammenlignet med referansesystemet for 2022

Figur 1.1 Anslåtte fordelingsvirkninger av foreslåtte endringer i inntektsskatten og formuesskatten. Alle personer 17 år og eldre. Sammenlignet med referansesystemet for 2022

1 Bruttoinntekt omfatter lønns-, trygde-, pensjons-, nærings- og kapitalinntekt før skatt og skattefrie ytelser.

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

To av tre skattytere får lavere skatt med regjeringens skatteforslag. Denne gruppen har en gjennomsnittlig bruttoinntekt på om lag 480 000 kroner og får om lag 1 500 kroner lavere skatt. 20 pst. av skattyterne får om lag uendret skatt, mens 13 pst. får økt skatt. Blant de som får økt skatt, er gjennomsnittlig skjerpelse om lag 12 300 kroner. Denne gruppen har om lag 990 000 kroner i gjennomsnittlig bruttoinntekt.

Gjennomsnittlig skjerpelse på høye inntekter blir større jo større inntekten er, både i kroner og i prosent av inntekten. Det skyldes særlig forslagene om økt formuesskatt og økt skatt på aksjeinntekter, som ofte treffer dem med de høyeste inntektene.

Samtidig vil endringer i særordninger som ikke er inkludert i beregningene, virke inn på fordelingsegenskapene til skattesystemet. Forslagene om å fjerne rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen og fjerne favoriseringen av ansattes aksjekjøp antas å styrke omfordelingen gjennom inntektsskatten. Innføring av en ny opsjonsskatteordning for oppstarts- og vekstselskap vil trolig trekke i motsatt retning. Forslaget om å verdsette oppdrettstillatelser til markedsverdi vil gjøre formuesskattegrunnlaget riktigere og ytterligere styrke formuesskattens bidrag til omfordeling.

Tabell 1.3 Anslåtte fordelingsvirkninger av endringer i personbeskatningen for alle personer 17 år og eldre. Negative tall er skattelettelser. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2022

Bruttoinntekt¹

Antall

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet. Kroner

Gjennomsnittlig skatt i referansealternativet. Prosent

Gjennomsnittlig endring i skatt. Kroner

Endring i pst. av bruttoinntekten. Prosent

Herav: Gjennomsnittlig endring i formuesskatt. Kroner

0–100 000 kr

374 600

1 100

3,2

200

0,6

200

100 000–200 000 kr

281 200

9 500

6,2

-300

-0,2

200

200 000–250 000 kr

247 500

15 800

7,0

-700

-0,3

100

250 000–300 000 kr

303 000

31 600

11,5

-900

-0,3

100

300 000–350 000 kr

344 700

50 600

15,6

-1 000

-0,3

200

350 000–400 000 kr

328 600

67 800

18,1

-900

-0,2

200

400 000–450 000 kr

310 800

85 400

20,1

-1 100

-0,3

200

450 000–500 000 kr

311 000

103 100

21,7

-1 200

-0,3

300

500 000–550 000 kr

289 600

119 600

22,8

-1 400

-0,3

300

550 000–600 000 kr

270 400

136 000

23,7

-1 400

-0,2

300

600 000–700 000 kr

437 900

159 800

24,7

-1 000

-0,2

400

700 000–800 000 kr

286 700

197 100

26,4

400

0,1

600

800 000–1 000 000 kr

301 400

255 800

28,8

1 200

0,1

1 000

1 000 000–2 000 000 kr

305 700

427 300

33,1

4 600

0,4

2 700

2 000 000–3 000 000 kr

29 200

885 300

37,2

25 300

1,1

11 400

3 000 000 kr og over

19 900

2 329 600

37,9

169 500

2,8

66 200

I alt

4 442 300

133 400

25,0

700

0,1

900

¹ Bruttoinntekt omfatter lønns-, trygde-, pensjons-, nærings- og kapitalinntekt før skatt og skattefrie ytelser.

Kilde: Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrås skattemodell, LOTTE-Skatt.

Særavgifter er indirekte skatter som til forskjell fra direkte skatter normalt ikke ilegges forbruker direkte, men indirekte via avgiftspliktige produsenter eller importører. Det foreligger derfor ikke sikre tall på hvor stor del av en avgiftsendring som skyves over i prisen til forbrukeren, hvor mye som belastes husholdningene eller næringsdrivende, eller hvordan avgiftsinnbetalingen fordeler seg etter husholdningenes inntekt. Fordelingsanalyser av endringer i særavgifter er derfor svært usikre.

Fordelingsvirkningene av avgiftsopplegget for 2022 er samlet sett moderate. Økningen i CO2-avgift kompenseres med redusert veibruksavgift og redusert trafikkforsikringsavgift. Når en holder gjeninnføring av den midlertidig avviklede flypassasjeravgiften utenfor, utgjør dermed reduksjonen i elavgiften og økningen i bilavgifter hovedelementene i avgiftsendringene for husholdninger. Det antas at bilavgiftene er mer progressive enn avgiften på elektrisk kraft. Husholdningene med de høyeste inntektene vil dermed betale en relativt stor del av økningen i bilavgifter, mens lettelsen i avgift på elektrisk kraft er noe jevnere fordelt. Samlet sett har derfor disse endringene en god fordelingsprofil.

Tabell 1.4 viser hvordan anslåtte endringer i ulike skatter og avgifter slår ut for husholdninger, når endringene er fullt faset inn. Uten skatt på formue og utbytte får husholdningene samlet en lettelse på 3,2 mrd. kroner. Inkludert økningen i utbytteskatten får husholdningene en liten netto skjerpelse i inntektsskatt og avgifter på 63 mill. kroner.

Tabell 1.4 Anslått provenyvirkning av varige endringer i skatter og avgifter på husholdninger. Anslagene er regnet i forhold til referansesystemet for 2022. Mill. kroner

Skatteart

Påløpt

Herav endring for husholdninger

Skatt på inntekt for personer, ekskl. utbytteskatt

-3 663

-3 663

Utbytteskatt

3 245

3 245

Formuesskatt

4 040

4 040

Næringsbeskatning

248

0

Miljø- og bilavgifter1,2

3 136

1 952

Andre særavgifter3

-2 516

-1 354

Sektoravgifter og gebyrer

-161

-117

1 Summen avøkt CO2-avgift og tilhørende kompensasjon i form av redusert veibruksavgift og redusert trafikkforsikringsavgift bidrar med om lag null for husholdningene samlet. Bilavgiftspakken øker husholdningens andel av miljø- og bilavgifter med i underkant av 1,9 mrd. kroner. Husholdningens andel av avgift på avfallsforbrenning og økt CO2-avgift for luftfart utgjør det resterende.

2 Helårsvirkningen er om lag 100 mill. kroner høyere enn påløpt i 2022 pga. innbetalingspraksisen for trafikkforsikringsavgiften.

3 Husholdningenes andel av redusert elavgift utgjør en lettelse på i overkant av 1,7 mrd. kroner, mens økt tobakksavgift og reversering av tax free-regler for kvoter bidrar med 0,4 mrd. kroner i skjerpelse for husholdningene. Anslagene inkluderer ikke gjeninnføring av flypassasjeravgiften fordi fjerningen av avgiften var et midlertidig tiltak under koronapandemien.

Kilde: Finansdepartementet.

1.5 Skatte- og avgiftssatser og beløpsgrenser

Tabell 1.5 viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og regjeringens forslag for 2022. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller priser fra 2021 til 2022 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet. Oppjusteringen kan derfor avvike noe fra nivået på de ulike vekstanslagene. Lønnsveksten anslås til 3,0 pst., konsumprisveksten til 1,3 pst. og veksten i ordinær alderspensjon til 2,4 pst. Det vises til forslag til skattevedtak i denne proposisjonen og til oversikt over fradrag og beløpsgrenser på departementets nettside.

Tabell 1.5 Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2021 og forslag for 2022

2021-regler

Forslag 2022

Endring 2021–2022

Skatt på alminnelig inntekt

Personer1

22 pst.

22 pst.

-

Bedrifter2

22 pst.

22 pst.

-

Skatt på grunnrentenæringer

Petroleum (særskatt)

56 pst.

56 pst.

-

Vannkraft (grunnrenteskatt)3

37 pst.

47,4 pst.

10,4 pst.-enheter

Trinnskatt

Trinn 1

Innslagspunkt

184 800 kr

190 350 kr

3,0 pst.

Sats

1,7 pst.

1,7 pst.

-

Trinn 2

Innslagspunkt

260 100 kr

267 900 kr

3,0 pst.

Sats

4,0 pst.

4,0 pst.

-

Trinn 3

Innslagspunkt

651 250 kr

651 250 kr

-

Sats4

13,2 pst.

13,3 pst.

0,1 pst.-enhet

Trinn 4

Innslagspunkt

1 021 550 kr

1 052 200 kr

3,0 pst.

Sats

16,2 pst.

16,3 pst.

0,1 pst.-enhet

Trygdeavgift

Nedre grense for å betale trygdeavgift

59 650 kr

59 650 kr

-

Opptrappingssats

25 pst.

25 pst.

-

Sats

Lønnsinntekt

8,2 pst.

8,1 pst.

-0,1 pst.-enhet

Fiske, fangst og barnepass5

8,2 pst.

8,1 pst.

-0,1 pst.-enhet

Annen næringsinntekt

11,4 pst.

11,3 pst.

-0,1 pst.-enhet

Pensjonsinntekt mv

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt)

25 pst.

25 pst.

-

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia6

14,1/10,6 pst.

14,1/10,6 pst.

-

Sone II

10,6 pst.

10,6 pst.

-

Sone III

6,4 pst.

6,4 pst.

-

Sone IV

5,1 pst.

5,1 pst.

-

Sone IVa

7,9 pst.

7,9 pst.

-

Sone V

0 pst.

0 pst.

-

Maksimale effektive marginale skattesatser

Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift

46,4 pst.

46,4 pst.

-

Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift

53,0 pst.

53,0 pst.

-

Pensjonsinntekt7

43,3 pst.

43,4 pst.

0,1 pst.-enhet

Næringsinntekt8

49,6 pst.

49,6 pst.

-

Utbytte8

46,7 pst.

49,5 pst.

2,8 pst.-enheter

Personfradrag

52 450 kr

58 250 kr

11 pst.

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. 9

Sats

46 pst.

46 pst.

-

Nedre grense

31 800 kr

31 800 kr

-

Øvre grense

106 750 kr

109 950 kr

3,0 pst.

Minstefradrag i pensjonsinntekt 9

Sats

37 pst.

40 pst.

3 pst.-enheter

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Øvre grense

88 700 kr

90 800 kr

2,4 pst.

Særfradrag for enslige forsørgere

51 804 kr

52 476 kr

1,3 pst.

Skattefradrag for pensjonsinntekt

Maksimalt beløp

32 620 kr

33 400 kr

2,4 pst.

Nedtrapping, trinn 1

Innslagspunkt

206 050 kr

210 950 kr

2,4 pst.

Sats

16,7 pst.

16,7 pst.

-

Nedtrapping, trinn 2

Innslagspunkt

310 700 kr

318 000 kr

2,3 pst.

Sats

6,0 pst.

6,0 pst.

-

Skattebegrensningsregelen

Avtrappingssats

55 pst.

55 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

147 450 kr

147 450 kr

-

Gift

135 550 kr

135 550 kr

-

Formuestillegget

Sats

1,5 pst.

1,5 pst.

-

Enslig

200 000 kr

200 000 kr

-

Gift

100 000 kr

100 000 kr

-

Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen)

15 500 kr

18 100 kr

16,8 pst.

Særskilt fradrag for sjøfolk

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

83 000 kr

3,8 pst.

Særskilt fradrag for fiskere og fangstfolk

Sats

30 pst.

30 pst.

-

Øvre grense

150 000 kr

154 000 kr

2,7 pst.

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.10

Inntektsuavhengig fradrag

90 000 kr

93 000 kr

3,3 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

38 pst.

38 pst.

-

Maksimalt samlet fradrag

190 400 kr

195 000 kr

2,4 pst.

Maksimalt fradrag for innbetaling til individuell sparing til pensjon11

40 000 kr

15 000 kr

-62,5 pst.

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats per km12

1,56/0,76 kr

1,65 kr

5,8/117,1 pst.

Nedre grense for fradraget

23 900 kr

14 000 kr

-41,4 pst.

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

50 000 kr

25 000 kr

-50 pst.

Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter

8 000 kr

8 000 kr

-

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

3 850 kr

5 800 kr

50,6 pst.

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20 pst.

20 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

27 500 kr

27 500 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

300 000 kr

300 000 kr

-

Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn

Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg per barn utover det første

15 000 kr

15 000 kr

-

Formuesskatt13

Kommune

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 650 000 kr

10 pst.

Sats

0,7 pst.

0,7 pst.

-

Stat

Innslagspunkt

1 500 000 kr

1 650 000 kr

10 pst.

Sats

0,15 pst.

0,25 pst.

0,1 pst.-enhet

Verdsettelse14

Primærbolig

25 pst.

25 pst.

-

Primærbolig med høy verdsettelse15

25 pst.

50 pst.

25 pst.-enheter

Sekundærbolig (og tilordnet gjeld)

90 pst.

95 pst.

5 pst.-enheter

Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld

55 pst.

65 pst.

10 pst.-enheter

Finansskatt

Finansskatt på lønn

5 pst.

5 pst.

-

Finansskatt på overskudd

3 pst.

3 pst.

-

Avskrivningssatser

Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.)

30 pst.

30 pst.

-

Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.)16

24 (30) pst.

24 (30) pst.

-

Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.)

20 pst.

20 pst.

-

Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.)

14 pst.

14 pst.

-

Saldogruppe f (fly, helikopter)

12 pst.

12 pst.

-

Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak)

5 pst.

5 pst.

-

Saldogruppe h (bygg og anlegg, hoteller mv.)17

4 (6/10/20) pst.

4 (6/10/20) pst.

-

Saldogruppe i (forretningsbygg)

2 pst.

2 pst.

-

Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg)

10 pst.

10 pst.

-

1 For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen på 18,5 pst.

2 Skatt på alminnelig inntekt for finansskattepliktige virksomheter er 25 pst. både i 2021 og i 2022.

3 Forslaget innebærer ikke økt marginalskatt for vannkraftverk. Når grunnrenterelatert selskapsskatt fradragsføres, blir skattegrunnlaget i grunnrenteskatten lavere. Det foreslås derfor at grunnrenteskattesatsen teknisk oppjusteres for å videreføre samme effektive marginalskatt som i dag, 59 pst.

4 For skattytere i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke er satsen 11,2 pst. i trinn 3 i 2021 og 11,3 pst. i 2022.

5 Næringsdrivende innenfor fiske og fangst samt barnepass i eget hjem (barn under 12 år eller med særlig behov for omsorg og pleie) har 8,1 pst. trygdeavgift på næringsinntekten i 2022. Lavere trygdeavgiftssats for fiske og fangst har sammenheng med at disse næringene betaler produktavgift som blant annet skal dekke differansen mellom 8,1 pst. og 11,3 pst. trygdeavgift.

6 I sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket betaler i arbeidsgiveravgift etter denne satsen, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 pst. I 2021 og 2022 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone Ia er fribeløpet 250 000 kroner.

7 For personer som omfattes av skattefradraget for pensjonsinntekt, kan den høyeste effektive marginale skattesatsen bli opptil 47,8 pst. både i 2021 og i 2022.

8 Inkluderer selskapsskatt og oppjusteringsfaktor for utbytte mv. I 2022 er selskapsskatten med regjeringens forslag 22 pst., og oppjusteringsfaktoren for utbytte mv. 1,60.

9 Skattyter som både har lønnsinntekt mv. og pensjonsinntekt, får det høyeste av minstefradraget i lønnsinntekt og summen av minstefradrag i lønnsinntekt og pensjonsinntekt med følgende korreksjoner: Nedre grense for minstefradrag i lønnsinntekt settes lik nedre grense for minstefradrag i pensjonsinntekt. Summen av minstefradrag skal ikke overstige øvre grense for minstefradrag i lønnsinntekt.

10 Det inntektsuavhengige fradraget i reindriftsfradraget økes til 93 000 kroner, og det maksimale fradraget økes til 195 000 kroner.

11 I forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det innført en ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon. Maksimalt fradragsbeløp i denne ordningen er 40 000 kroner i 2021 og 15 000 kroner i 2022. Den gamle IPS-ordningen videreføres med 15 000 kroner i maksimalt fradrag (samordnes med innskudd i den nye ordningen slik at samlet fradrag ikke kan overstige grensen i den nye ordningen) for de som allerede sparer i ordningen.

12 Redusert sats på 0,76 kroner gjelder for årlig reiselengde som overstiger 50 000 km. Den reduserte satsen foreslås avviklet fra 2022.

13 Innslagspunktene er for enslige skattytere. For ektefeller, som får skatten fastsatt under ett for felles formue, er innslagspunktet det dobbelte av hva tabellen viser.

14 Verdsettelsen gjelder for eiendeler eid direkte av formuesskattepliktige.

15 Økt verdsettelse for primærbolig gjelder for boligverdi som overskyter 10 mill. kroner.

16 Ordinær avskrivningssats for saldogruppe c er 24 pst., med forhøyet sats på 30 pst. for varebiler som bare bruker elektrisk kraft til fremdrift.

17 Husdyrbygg i landbruket kan avskrives med en forhøyet sats på 6 pst.Bygninger med så enkel konstruksjon at brukstiden må antas å ikke overstige 20 år, kan avskrives med 10 pst. Satsen på 10 pst. gjelder også anlegg hvor brukstiden må antas å ikke overstige 20 år. Kostnader til etablering av frukt- og bærfelt kan saldoavskrives som anlegg med henholdsvis 10 og 20 pst.

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell 1.6 viser gjeldende satser for merverdiavgift og særavgifter samt forslag til satser for 2022. Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 1,3 pst. for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene. Det vises også til forslag til avgiftsvedtak i denne proposisjonen.

Tabell 1.6 Avgiftssatser i 2021 og foreslåtte satser for 2022

Avgiftskategori

2021-regler

Forslag 2022

Endring i pst.

Merverdiavgift, pst. av omsetningsverdien

Generell sats

25

25

-

Redusert sats

15

15

-

Lav sats1

12

12

-

Avgift på alkohol

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

8,11

8,22

1,4

Annen alkoholholdig drikk fra 4,7 til og med 22 vol.pst., kr/vol.pst. per liter

4,76

4,82

1,3

Annen alkoholholdig drikk til og med 4,7 vol.pst., kr/liter

0,0–0,7 vol.pst.

-

-

-

0,7–2,7 vol.pst.

3,27

3,31

1,2

2,7–3,7 vol.pst.

12,28

12,44

1,3

3,7–4,7 vol.pst.

21,27

21,55

1,3

Gjæret alkoholholdig drikk fra 3,7 til og med 4,7 vol.pst. produsert ved små bryggerier.

varierer

varierer

-

Avgift på tobakksvarer

Sigarer, kr/100 gram

277

295

6,5

Sigaretter, kr/100 stk.

277

295

6,5

Røyketobakk, kr/100 gram

277

295

6,5

Snus, kr/100 gram

85

90

5,9

Skrå, kr/100 gram

113

120

6,2

Sigarettpapir, kr/100 stk.

4,24

4,51

6,4

E-væske med nikotin, kr/100 ml

450

479

6,4

Tobakk til oppvarming, kr/100 gram

-

295

ny

Andre nikotinvarer, kr/100 gram

42,50

45,21

6,4

Engangsavgift på kjøretøy

Personbiler mv. Avgiftsgruppe a2

Egenvekt, kr/kg

første 500 kg

0

0

-

neste 700 kg

26,81

27,15

1,3

neste 200 kg

66,81

67,68

1,3

neste 100 kg

208,78

211,49

1,3

resten

242,81

245,97

1,3

NOX-utslipp, kr per mg/km

77,14

78,14

1,3

CO2-utslipp, kr per g/km

første 87 g/km

0

0

-

neste 31 g/km

801,00

1 095,40

36,8

neste 37 g/km

897,60

1 227,52

36,8

neste 70 g/km

2 352,10

2 382,68

1,3

resten

3 752,05

3 800,83

1,3

fradrag for utslipp under 87 g/km, gjelder ned til 50 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 87 g/km

820,70

831,37

1,3

fradrag for utslipp under 50 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 50 g/km

965,57

978,12

1,3

Varebiler klasse 2. Avgiftsgruppe b

egenvekt, pst. av personbilavgift

20

20

-

NOX-utslipp, pst. av personbilavgift

75

75

-

CO2-utslipp, kr per g/km

første 84 g/km

0

0

-

neste 30 g/km

259,52

262,89

1,3

neste 36 g/km

290,83

294,61

1,3

resten

635,07

643,33

1,3

fradrag for utslipp under 84 g/km, gjelder ned til 48 g/km og kun for kjøretøy med utslipp under 84 g/km

250,85

254,11

1,3

fradrag for utslipp under 48 g/km, gjelder kun kjøretøy med utslipp under 48 g/km

295,14

298,98

1,3

Campingbiler. Avgiftsgruppe c3

pst. av personbilavgift

22

22

-

Beltebiler. Avgiftsgruppe e

pst. av verdiavgiftsgrunnlaget

36

36

-

Motorsykler. Avgiftsgruppe f4

Slagvolumavgift, kr/cm3

første 500 cm3

0

0

-

neste 400 cm3

31,93

32,34

1,3

resten

74,61

75,58

1,3

CO2-utslipp, kr per g/km

første 75 g/km

0

0

-

neste 60 g/km

710,41

719,65

1,3

resten

960,58

973,07

1,3

Snøscootere. Avgiftsgruppe g

Egenvekt, kr/kg

første 100 kg

15,00

15,19

1,3

neste 100 kg

29,99

30,38

1,3

resten

59,97

60,75

1,3

Motoreffekt, kr/kW

første 20 kW

24,08

24,40

1,3

neste 20 kW

48,19

48,82

1,3

resten

96,35

97,60

1,3

Slagvolum, kr/cm3

første 500 cm3

0

0

-

resten

10,55

10,68

1,3

Minibusser. Avgiftsgruppe j5

pst. av personbilavgift

40

40

-

Trafikkforsikringsavgift, kr/døgn6

Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter

8,40

8,25

-1,8

Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter

9,80

9,67

-1,3

Elbiler

5,85

8,25

41,0

Motorsykler

5,85

5,93

1,4

Traktorer, mopeder mv.

1,36

1,38

1,5

Vektårsavgift, kr/år

varierer

varierer

-

Omregistreringsavgift

varierer

varierer

-

Veibruksavgift på drivstoff

Bensin, kr/liter7

5,01

4,90

-2,2

Mineralolje, kr/liter8

3,58

3,45

-3,6

Bioetanol, kr/liter

2,45

2,02

-17,6

Biodiesel, kr/liter

3,66

3,09

-15,6

Naturgass, kr/Sm3

1,82

2,76

51,6

LPG, kr/kg

4,27

5,05

18,3

Avgift på elektrisk kraft, øre/kWh

Alminnelig sats

16,69

15,41

-7,7

Lavere alminnelig sats i januar–mars

16,69

8,91

-46,6

Redusert sats

0,546

0,546

-

Grunnavgift på mineralolje mv., kr/liter

Mineralolje

1,74

1,76

1,1

Mineralolje i treforedlingsindustrien, produksjon av fargestoffer og pigmenter

0,23

0,23

-

Avgift på smøreolje, kr/liter

2,35

2,38

1,3

CO2-avgift på mineralske produkter

Bensin, kr/liter

1,37

1,78

29,9

Mineralolje, kr/liter

generell sats

1,58

2,05

29,8

innenriks kvotepliktig luftfart

1,51

1,61

6,6

innenriks luftfart

1,51

1,96

29,8

Naturgass, kr/Sm3

generell sats

1,17

1,52

29,9

kvotepliktige

0,066

0,066

-

kjemisk reduksjon mv.

0

0

-

veksthusnæringen

-

0,15

ny

LPG, kr/kg

generell sats

1,77

2,30

29,9

kvotepliktige

0

0

-

kjemisk reduksjon mv.

0

0

-

veksthusnæringen

-

0,23

ny

Avgift på forbrenning av avfall, kr/tonn CO2

-

192

ny

Avgift på HFK og PFK, kr/tonn CO2-

ekvivalenter

591

766

29,6

CO2-avgift i petroleumsvirksomheten

mineralolje, kr/liter

1,27

1,48

16,5

naturgass, kr/Sm3

1,27

1,48

16,5

naturgass som slippes ut til luft, kr/Sm3

8,76

10,66

21,7

Svovelavgift, øre/liter

14,02

14,20

1,3

Avgift på trikloreten (TRI) og tetrakloreten (PER), kr/kg

77,38

78,39

1,3

Avgift på utslipp av NOX, kr/kg

23,48

23,79

1,3

Avgift på produksjon av fisk, kr/kg

0,40

0,405

1,3

Avgift på viltlevende marine ressurser, pst. av brutto salgsbeløp minus avgift til fiskesalgslaget9

0,42

0,42

-

Avgift på landbasert vindkraft, øre/kWh10

-

1,00

ny

Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.,

kr/kg11

-

-

-

Avgift på alkoholfrie drikkevarer, kr/liter12

Ferdigvare

-

-

-

Konsentrat (sirup)

-

-

-

Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønn-saker, uten tilsatt sukker

-

-

-

Konsentrat (sirup) basert på frukt, bær eller grønnsaker, uten tilsatt sukker

-

-

-

Avgift på sukker, kr/kg

8,49

8,60

1,3

Avgift på drikkevareemballasje, kr/stk.

Grunnavgift, engangsemballasje

1,27

1,29

1,6

Miljøavgift

glass og metall

6,20

6,28

1,3

plast

3,75

3,80

1,3

kartong og papp

1,53

1,55

1,3

Flypassasjeravgift, kr/passasjer13

Lav sats

-

80

ny

Høy sats

-

214

ny

Totalisatoravgift, pst. av bruttoomsetning14

-

-

-

Dokumentavgift, pst. av salgsverdi

2,5

2,5

-

1 Den lave merverdiavgiftssatsen var midlertidig redusert fra 12 til 6 pst. i perioden fra 1. april 2020 til og med 30. september 2021.

2 Gruppe a: Personbiler, varebiler klasse 1 og busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser. For kjøretøy der CO2-utslipp ikke er oppgitt, brukes slagvolum som avgiftskomponent.

3 Gruppe c: Campingbiler. Ilegges ikke NOX-komponent.

4 Gruppe f: Motorsykler. Kjøretøy der CO2-utslipp ikke er registrert, ilegges stykkavgift og avgift på motoreffekt i tillegg til avgift på slagvolum.

5 Gruppe j: Busser under 6 meter med inntil 17 sitteplasser, hvorav minst 10 er montert i fartsretningen. Høyeste trinn i CO2-komponenten gjelder ikke for gruppe j. Ilegges ikke NOX- komponent.

6 Avgiften som den enkelte forsikring utløser, beregnes ut fra de avgiftsatser som gjaldt da forsikringen startet å løpe. For forsikringer som er tegnet eller hadde hovedforfall før 1. mars 2021 gjelder 2020-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall fra 1. mars 2021 til 28. februar 2022 gjelder 2021-satser. For forsikringer som tegnes eller har hovedforfall etter 1. mars 2022 gjelder 2022-satser.

7 Bensin som har et svovelinnhold under 10 ppm.

8 Diesel som har et svovelinnhold under 10 ppm.

9 Avgiften på viltlevende marine ressurser ble innført fra 1. juli 2021.

10 Forslag til ny avgift fra 2022. Avgiften er foreslått innført fra det tidspunkt departementet bestemmer, og inntektene fra avgiften bokføres i 2023.

11 Avgiften på sjokolade- og sukkervarer ble opphevet fra 1. januar 2021.

12 Avgiften på alkoholfrie drikkevarer ble opphevet fra 1. juli 2021.

13 Avgiften ble midlertidig opphevet i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.

14 Avgiften ble midlertidig opphevet i 2020 og ble ikke gjeninnført i 2021. Avgiften gjeninnføres ikke i 2022.

Kilde: Finansdepartementet.

Til forsiden