Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Endring av Prop. 1 LS (2021 – 2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

2 Tilbaketrekking og opprettholdelse av forslag i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022

2.1 Innledning

I statsråd 1. oktober 2021 fremmet regjeringen Solberg Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022. Forslaget gjelder endringer i følgende lover:

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i bidragsinnkrevingsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i tolloven

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endringer i SI-loven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endringer i folkeregisterloven

 • lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven

I tillegg inneholder proposisjonen omtaler av privat konsum i selskap, utredning av merverdiavgift på skadeforsikring og overgangsordningen ved avviklingen av 350-kronersgrensen og innføringen av VOEC-ordningen, samt omtale av høringsnotat om omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt. Proposisjonen inneholder også omtaler knyttet til oppfølging av flertallsmerknader om ordningen med boligsparing for ungdom (BSU), eierbeskatningen og evaluering av omlegging til kontantstrømskatt for vannkraftverk, samt oppfølging av anmodningsvedtak om skattlegging av internasjonale selskap, rederiskatteordningen, endret tidfesting av merverdiavgift ved bygge- og anleggsvirksomhet og verftsindustri, grensehandel og differensiert tvangsmulkt.

I denne proposisjonen trekkes visse deler av Prop. 1 LS (2021–2022) tilbake, jf. punkt 2.2 nedenfor. Resten av proposisjonens lovforslag og omtaler av skatte- og avgiftssaker blir opprettholdt, jf. punkt 2.3 nedenfor. I tillegg fremmes enkelte nye forslag til lov- og stortingsvedtak som ledd i regjeringens endrede skatte- og avgiftsopplegg for 2022.

2.2 Forslag til lovvedtak mv. i Prop. 1 LS (2021–2022) som trekkes tilbake

Regjeringen er uenig i følgende lovforslag i Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, med kapittelhenvisning til proposisjonen i parentes:

Folketrygdloven – romertall I:

 • § 23-3 fjerde ledd (punkt 3.1.3 i kapittel 3)

Skatteloven – romertall I:

 • § 5-14 første ledd bokstav a (punkt 3.3 i kapittel 3)

 • Deloverskrift til §§ 6-30 til 6-33 (punkt 3.2 i kapittel 3)

 • § 6-32 første ledd bokstav a første punktum (punkt 3.1.5 i kapittel 3)

 • § 6-33 (punkt 3.2 i kapittel 3)

Disse deler av Prop. 1 LS (2021–2022) trekkes derfor tilbake.

2.3 Forslag mv. i Prop. 1 LS (2021–2022) som opprettholdes

De forslag og omtaler i Prop. 1 LS (2021–2022) som etter det ovenstående ikke trekkes tilbake, opprettholdes av regjeringen. Disse deler av proposisjonen kan således behandles under ett med denne proposisjonen.

For å forenkle Stortingets behandling av forslagene til lov-, skatte-, avgifts- og tollvedtak som opprettholdes og regjeringens nye forslag til vedtak, fremmes alle forslagene samlet i denne proposisjon.

Til forsiden