Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Endring av Prop. 1 LS (2021 – 2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til lov om endringer i tolloven

I

I lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel gjøres følgende endringer:

§ 1-5 annet ledd skal lyde:

(2) Departementet kan tildele myndighet etter loven til studenter som er i praksis hos tollmyndighetene.

§ 1-5 nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd.

II

Loven trer i kraft straks.

Til forsiden