Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022)

FOR BUDSJETTÅRET 2022 Endring av Prop. 1 LS (2021 – 2022) Skatter, avgifter og toll 2022

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et fremlagt forslag til proposisjon til Stortinget om

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i bidragsinnkrevingsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i tolloven

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endringer i SI-loven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endringer i folkeregisterloven

 • lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven

og

 • vedtak om endring i stortingsvedtak 15. desember 2020 nr. 2878 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2021 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2022 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2022

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2022

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for 2022

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2022

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for 2022

 • stortingsvedtak om særavgifter for 2022

 • stortingsvedtak om toll for 2022

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til

 • lov om endringer i folketrygdloven

 • lov om endringer i skatteloven

 • lov om endring i bidragsinnkrevingsloven

 • lov om endringer i skattebetalingsloven

 • lov om endringer i tolloven

 • lov om endring i a-opplysningsloven

 • lov om endringer i SI-loven

 • lov om endringer i skatteforvaltningsloven

 • lov om endringer i folkeregisterloven

 • lov om endring i lov 21. desember 2020 nr. 168 om endringer i merverdiavgiftsloven

og

 • vedtak om endring i stortingsvedtak 15. desember 2020 nr. 2878 om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2021 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2022 (Stortingets skattevedtak)

 • stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2022

 • stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2022

 • stortingsvedtak om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for 2022

 • stortingsvedtak om produktavgift til folketrygden for fiskeri-, hval- og selfangstnæringene for 2022

 • stortingsvedtak om merverdiavgift for 2022

 • stortingsvedtak om særavgifter for 2022

 • stortingsvedtak om toll for 2022

i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden