Skatteavtale Norge - Frankrike vedlegg3

Oversettelse

Tilleggsoverenskomst
til Overenskomst av 19. desember 1980 mellom Kongeriket Norges Regjering og den Franske Republikks Regjering til unngåelse av dobbeltbeskatning, forebyggelse av skatteunndragelse og gjennomføring av gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue (inkludert en protokoll og en tilleggsprotokoll), endret ved tillegg av 14. november 1984

Kongeriket Norges Regjering og den Franske Republikks Regjering som ønsker å endre overenskomsten mellom de to regjeringer om unngåelse av dobbeltbeskatning, forbyggelse av skatteunndragelse og gjennomføring av gjensidig administrativ bistand med hensyn til skatter av inntekt og formue (inkludert en Protokoll og en Tilleggsprotokoll), undertegnet i Paris den 19. desember 1980 og endret ved Tillegg av 14. november 1984 (i det følgende kalt "Overenskomsten"), er blitt enige om følgende bestemmelser:

Artikkel 1

Til Overenskomstens artikkel 10:

-- Punkt 2 oppheves og erstattes med følgende punkt:

"2. a)Dividendene som omfattes i punkt 1 kan imidlertid også skattlegges i den Stat hvor det selskap som utdeler dividendene er hjemmehørende og i henhold til lovgivningen i denne Stat, men hvis mottageren er den virkelige rettighetshaver, skal den skatt som beregnes ikke overstige 15 prosent av dividendenes bruttobeløp.

b)Uansett bestemmelsene i underpunkt a), dividender som utdeles fra et selskap som er hjemmehørende i Norge til en person bosatt i Frankrike:

i)kan også skattlegges i Norge og i henhold til norsk lovgivning, men hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som er hjemmehørende i Frankrike og som direkte eller indirekte innehar minst 10 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene, skal den skatt som beregnes ikke overstige 5 prosent av dividendenes bruttobeløp;

ii)skal imidlertid bare kunne skattlegges i Frankrike hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som er hjemmehørende i Frankrike og som direkte innehar minst 25 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene.

c)Uansett bestemmelsene i underpunkt a), dividender som utdeles fra et selskap som er hjemmehørende i Frankrike til en person bosatt i Norge skal bare kunne skattlegges i Norge hvis den virkelige rettighetshaver er et selskap som er hjemmehørende i Norge og som direkte eller indirekte innehar minst 10 prosent av kapitalen i det selskap som utdeler dividendene.

d)Bestemmelsene i dette punktet får ingen innvirkning på beskatningen av selskapet for så vidt angår den fortjeneste hvorav dividendene utdeles.";

-- I underpunkt a) i punkt 3 skal ordene "som forutsatt i punkt 2 b)" oppheves og erstattes med ordene "som forutsatt i underpunkt a) i punkt 2".

-- Punkt 8 i artikkel 10 oppheves.

Artikkel 2

Til Overenskomstens artikkel 11:

-- Punktene 1, 2 og 3 oppheves og erstattes med følgende punkt:

"1. Renter som skriver seg fra en Stat og utbetales til en person bosatt i den annen Stat skal bare kunne skattlegges i denne annen Stat, hvis denne person er den virkelige rettighetshaver.";

-- I punkt 5, skal ordene "Bestemmelsene i punktene 1, 2 og 3" oppheves og erstattes med ordene "Bestemmelsene i punkt 1";

-- Punktene 4, 5, 6 og 7 blir henholdsvis punktene 2, 3, 4 og 5.

Artikkel 3

Overenskomstens artikkel 24 oppheves og erstattes med følgende artikkel:

"Artikkel 24

FREMGANGSMÅTE TIL UNNGÅELSE AV DOBBELTBESKATNING

1. Når det gjelder Frankrike, skal dobbeltbeskatning unngås på følgende måte:

a)Inntekter som skriver seg fra Norge og som kan skattlegges eller som bare skal kunne skattlegges i denne Stat i samsvar med bestemmelsene i denne Overenskomst, skal bli tatt hensyn til ved beregningen av den franske skatten når mottageren av slik inntekt er en person bosatt i Frankrike og inntektene ikke er unntatt fra selskapskatt i henhold til fransk intern lovgivning. I så fall skal den norske skatten ikke være fradragsberettiget i slik inntekt, men mottageren skal, med forbehold av begrensningene angitt i underpunkt i) og ii), være berettiget til et fradrag i den franske skatten. Dette fradraget skal tilsvare:

i)for inntekter som ikke er nevnt i ii), det beløp som tilsvarer den franske skatten på disse inntekter under forutsetning av at mottageren er undergitt norsk beskatning;

ii)for inntekter som omfattes av artikkel 10, artikkel 13 punkt 1 og 3, artikkel 14, artikkel 15 punkt 3, artikkel 16, artikkel 17 punkt 1 og 2 og Protokollens artikkel 1 punkt 5, det beløp som tilsvarer den skatt som er betalt i Norge i samsvar med bestemmelsene i disse artikler; dette fradraget skal imidlertid ikke overstige det beløp som tilsvarer den franske skatten på disse inntekter.

b) i)Hvis den franske interne lovgivning tillater selskaper som er hjemmehørende i Frankrike å fastsette sin skattbare fortjeneste på grunnlag av en konsolidering som omfatter fortjeneste og tap til datterselskaper som er hjemmehørende i Norge eller faste driftssteder i Norge, skal bestemmelsene i Overenskomsten ikke forhindre anvendelsen av denne lovgivningen.

ii)Hvis Frankrike, i samsvar med sin interne lovgivning, ved fastsettelsen av den skattbare fortjeneste til personer bosatt i Frankrike trekker fra tapene til datterselskapene hjemmehørende i Norge eller faste driftssteder i Norge og inkluderer fortjenesten til disse datterselskapene eller faste driftsstedene opp til et beløp som tilsvarer det fratrukne tapet, skal bestemmelsene i denne Overenskomst ikke forhindre anvendelsen av denne lovgivningen.

iii)Bestemmelsene i denne Overenskomst skal ikke forhindre Frankrike i å anvende bestemmelsene i artikkel 209 B i sin alminnelige skattelov (Code g‚n‚ral des Imp"ts) eller andre lignende bestemmelser som kommer i tillegg eller erstatter bestemmelsene i denne artikkelen.

c)En person bosatt i Frankrike som eier formue som kan skattlegges i Norge i samsvar med betemmelsene i Overenskomsten kan også skattlegges i Frankrike med hensyn til slik formue. Den franske skatten beregnes ved at det gis et fradrag som tilsvarer det beløp som er betalt i skatt i Norge på denne formuen. Dette fradraget skal imidlertid ikke overstige det beløp som tilsvarer den franske skatten på denne formuen.

d) i)Uttrykket "det beløp som tilsvarer den franske skatten på disse inntekter" som er brukt i underpunkt a) betyr:

--når skatten på slik inntekt beregnes ved å anvende en proporsjonal sats, det angjeldende netto inntektsbeløp multiplisert med den satsen som faktisk gjelder for denne inntekten;

--når skatten på slik inntekt beregnes ved å anvende en progressiv skala, det angjeldende netto inntektsbeløp multiplisert med den sats som følger av forholdet mellom den skatt som faktisk skal betales på den globale netto inntekt i henhold til fransk lov og det globale netto inntektsbeløp.

Denne fortolkningen skal anvendes analogisk på uttrykket "det beløp som tilsvarer den franske skatten på denne formuen."

ii)Uttrykket "det beløp som er betalt i skatt i Norge" som er brukt i underpunktene a) og c) betyr det norske skattebeløp med hensyn til angjeldende inntekt eller deler av formue, i samsvar med bestemmelsene i denne Overenskomst, som reelt og endelig er betalt av den rettighetshaver til slik inntekt eller eier av deler av formue, som er bosatt i Frankrike.

2. a)Med forbehold av bestemmelsene i Norges lovgivning om godskrivning mot norsk skatt av skatt betalt i et område utenfor Norge (dog uten å påvirke de her nevnte alminnelige retningslinjer):

Når en person bosatt i Norge oppebærer inntekt eller eier deler av formue som i henhold til bestemmelsene i denne overenskomst kan skattlegges i Frankrike, skal Norge innrømme:

(i)som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons inntekt et beløp som tilsvarer den inntektsskatt som er betalt i Frankrike;

(ii)som fradrag i den skatt som ilegges vedkommende persons formue et beløp som tilsvarer den formuesskatt som er betalt på disse deler av formuen i Frankrike som kan skattlegges i Frankrike.

Slikt fradrag skal imidlertid ikke overstige den del av inntektsskatten eller formuesskatten, beregnet før fradrag er gitt, som kan henføres henholdsvis til den inntekt eller de samme deler av formue som kan skattlegges i Frankrike.

b)Når, i henhold til enhver bestemmelse i denne overenskomst, inntekt oppebæres eller formue eies av en person bosatt i Norge er unntatt fra beskatning i Norge, kan Norge likevel ved beregningen av skatten på denne persons gjenværende inntekt eller formue ta i betraktning den unntatte inntekt eller formue."

Artikkel 4

Til Overenskomstens artikkel 25:

-- I slutten av første setning i punkt 1 og i slutten av punkt 3, skal ordene "især med hensyn til bopel" tilføyes,

-- I punkt 5 skal henvisningen til artikkel 11 punkt 7 erstattes med en henvisning til punkt 5 i samme artikkel.

Artikkel 5

-- I Protokollen tilhørende Overenskomsten, artikkel 1 punkt 7, skal underpunkt b) oppheves og erstattet med et nytt underpunkt b) med følgende ordlyd:

"b) Det er forutsatt at en fysisk eller juridisk person, ansvarlig selskap eller sammenslutning som er bosatt i en kontraherende Stat ikke befinner seg i samme situasjon som en fysisk eller juridisk person, ansvarlig selskap eller sammenslutning som ikke er bosatt i denne kontraherende Stat; og dette selv om disse juridiske personer, ansvarlige selskap eller sammenslutninger, ved anvendelsen av artikkel 25 punkt 2, blir ansett som statsborgere i den Stat hvor de er bosatt."

Artikkel 6

I Overenskomstens Tilleggsprotokoll angående virksomhet utenfor kysten, blir bestemmelsene i punktene 1 til 6 opprettholdt under overskriften "Seksjon I" som tas inn foran ordene : "Uansett enhver annen bestemmelse i Overenskomsten skal følgende gjelde"; punktene 7 og 8 oppheves; og en ny seksjon II tilføyes, med følgende ordlyd:

"Seksjon II

TRANSPORT AV GASS GJENNOM RØRLEDNING

1. a)Uansett enhver annen bestemmelse i Overenskomsten, skal fortjeneste som oppebæres av den norske stat eller av et norsk selskap ved eie eller utnyttelse av en rørledning som eies eller utnyttes av den norske stat eller et norsk selskap bare kunne skattlegges i Norge. Det samme skal gjelde for rørledningens terminal i Frankrike.

b)Ved anvendelsen av bestemmelsene i underpunkt a) betyr:

i)uttrykket "rørledning" en rørledning mellom Norge og Frankrike;

ii)uttrykket "norsk selskap" et selskap opprettet i henhold til norsk lovgivning eller et selskap som har et fast driftssted i Norge som selskapets eierinteresser i rørledningen eller terminalen faktisk er tilknyttet.

2.Bestemmelsene i punkt 1 gjelder også for gevinst som oppebæres av den norske stat eller det norske selskap fra hel eller delvis avhendelse av rørledningen eller terminalen.

3. a)Bestemmelsene i punktene 1 og 2 gjelder ikke for fortjeneste eller gevinst til et norsk selskap som er opprettet med det formål å eie eller utnytte terminalen, hvis og i den utstrekning kapitalen i dette selskapet er eiet direkte eller indirekte av et eller flere selskap hjemmehørende i Frankrike. Slik fortjeneste eller gevinst skal bare kunne skattlegges i Frankrike.

b)Ved anvendelsen av bestemmelsene i underpunkt a) skal:

i)et selskap ikke anses som et selskap hjemmehørende i Frankrike hvis det har et fast driftssted i Norge som selskapets eierinteresser i terminalen faktisk er tilknyttet;

ii)en indirekte deltakelse i et norsk selskap som nevnt i underpunkt a) ikke tas i betraktning i den utstrekning denne deltakelsen innehas gjennom et annet norsk selskap som er definert i punkt 1.

Artikkel 7

1.Hver Stat skal gi den annen underretning når de krav som stilles etter dens lovgivning er oppfylt for at denne Tilleggsoverenskomst skal kunne tre i kraft. Denne Tilleggsoverenskomst skal tre i kraft på den første dag i den andre måned som følger etter dagen for mottagelsen av den siste av disse underretninger og dens bestemmelser skal ha virkning:

a)når det gjelder skatter på inntekt som holdes tilbake ved kilden, på beløp som er skattbare fra og med den datoen hvor Tilleggsoverenskomsten er trådt i kraft.

b)når det gjelder inntektsskatter som ikke holdes tilbake ved kilden, på inntekt som vedkommer henholdsvis det kalenderåret eller regnskapsåret som begynner etter det kalenderåret hvor Tilleggsoverenskomsten er trådt i kraft.

c)når det gjelder andre skatter, på beskatning der den skattbare begivenhet inntrer etter det kalenderåret hvor Tilleggsoverenskomsten er trådt i kraft.

2.Tilleggsoverenskomsten skal forbli i kraft like lenge som Overenskomsten.

Til bekreftelse av foranstående har de undertegnede, som er behørig bemyndiget til det underskrevet denne Tilleggsoverenskomst.

Utferdiget i Oslo den 7. april 1995 i to eksemplarer på fransk.

For Kongeriket For Den Franske

NorgesRepublikks

RegjeringRegjering

Bjørn Tore GodalPhilippe Guelluy

(sign.)(sign.)