St.meld. nr. 13 (2003-2004)

Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2002 - 30. juni 2003

Til innhaldsliste

2 Oppgåve frå departementa pr. 30. Juni 2003 over konstitueringar i embete og over mellombels og oppretta stillingar

d. Finansdepartementet

 1. To avdelingsdirektørar er konstituert i embete fordi dei faste stillingsinnehavarane har permisjon.

 2. Ein ekspedisjonssjef er framleis konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

g. Helsedepartementet

 1. To avdelingsdirektørar er konstituert i embete fordi dei faste stillingsinnehavarane har permisjon.

 2. Ein underdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

h. Justis- og politidepartementet

 1. To avdelingsdirektørar er konstituert fordi dei faste stillingsinnehavarane har permisjon.

 2. Ein lovrådgjevar er konstituert fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 3. Ein lovrådgjevar er konstituert for å lede arbeidet med å utarbeide Ot.prp. om ny tvistelov på grunnlag av Tvistemålsutvalets utredning NOU:2001 nr. 32 og høringa av denne.

 4. Ein lovrådgjevar er konstituert for å lede arbeidet med å utarbeide ein Ot.prp. om ny straffelov på grunnlag av Straffelovkommisjonens utredning NOU:2002 nr. 4 og høringa av denne.

 5. To sorenskrivarar er konstituerte grunna strukturendringar i domstolane.

 6. Ein generaladvokat er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 7. Fire fyrstestatsadvokatar er konstituerte fordi dei faste stillingsinnehavarane har permisjon.

 8. Fire statsadvokatar er konstituerte fordi dei faste stillingsinnehavarane har permisjon.

 9. Ein lagdommar er konstituert fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 10. Ein dommar er konstituert fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 11. Ein lagdommar er konstituert for å forkynne dom i sak nr. 2002-842A.

i. Kommunal- og regionaldepartementet

 1. Ein underdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 2. Ein avdelingsdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 3. Ein underdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren er tilsatt i eit engasjement som prosjektleiar.

 4. Ein underdirektør er gitt forlenga konstitusjon i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

k Landbruksdepartementet

 1. Ein ekspedisjonssjef er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon for å leie eit prosjekt.

l. Miljøverndepartementet

 1. Ein avdelingsdirektør er gitt forlenga konstitusjon i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

n. Olje- og energidepartementet

 1. Ein avdelingsdirektør er gitt forlenga konstitusjon i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

 2. Ein avdelingsdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

o. Samferdselsdepartementet

 1. Ein avdelingsdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

p. Sosialdepartementet

 1. Ein medisinsk kyndig rettsmedlem er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren er gitt avskjed etter oppnådd aldersgrense.

q. Utdannings- og forskingsdepartementet

 1. Ein underdirektør er konstituert i embete fordi den faste stillingsinnehavaren har permisjon.

Til forsida av dokumentet