St.meld. nr. 17 (1998-99)

Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren

Til innholdsfortegnelse

10 Distriktsmessige konsekvenser

Skogbruket har sin forankring i distriktene, og sammen med jordbruk må skogbruk fortsatt være en bærebjelke i næringsutviklingen i svært mange kommuner i Fastlands-Norge.

De skogpolitiske retningslinjene som er trukket opp i denne meldingen vil bidra til å styrke skogbruket som næring, og dermed utviklingen i distriktene. Det er viktig å understreke skogbrukets langsiktige karakter. Meldingen legger vekt på at det er et mål å vedlikeholde og utvikle skogressursene videre, for at kommende generasjoner også skal ha store valgmuligheter i å utnytte og skape verdier og arbeidsplasser med basis i skogressursene. En variert skog, produksjon av kvalitets­virke og et bredt produktspekter fra skogarealene for øvrig, er sentrale elementer i dette. De langsiktige investeringene i skog må derfor holdes på et høyt nivå. Dette bidrar til trygghet for dem som ønsker å satse på skogbruk som fremtidig yrkesvei. Meldingen fokuserer spesielt på mulighetene i skogsektoren, og understreker særlig potensialet for lokal foredling. Økt lokal foredling vil kunne bidra til å styrke sysselsettingen og trygge bosettingen i strøk med få alternative jobbskapingsmuligheter. Den foreslåtte tilrettelegging for foredling, produktutvikling, bruk av bioenergi og næringsutvikling i utmark vil kunne knytte flere mennesker til utnytting av skogressursene enn i dag. Dette gir nye muligheter for den enkelte skog­eier til økt innsats i egen skog, og samlet sett verdifulle distriktsmessige virkninger.

Meldingen legger også stor vekt på sammenhengene mellom skogbruket, skogindustrien og markedene. Ved å legge til rette for et kostnads­effektivt skogbruk, tilfredsstillende infrastruktur i skogen og mellom skog og industri, og generelt bedre kommunikasjon i verdikjeden, ønsker Regjeringen å bidra til styrket konkurranseevne i skogsektoren totalt. Dette kommer også distriktene til gode.

Til dokumentets forside