St.meld. nr. 17 (1998-99)

Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren

Til innholdsfortegnelse

11 Økonomiske og administrative konsekvenser

Oppfølgingen av meldingen vil bli viktig i skogbruksmyndighetenes arbeid de nærmeste årene. Regjeringens mål om å delta aktivt i internasjonal skogpolitikk, herunder Norges deltakelse i ledelsen av den europeiske samarbeidsprosessen på skogsiden, gir et merarbeid for skogbruksmyndighetene sentralt.

Iverksetting av et verdiskapingsprogram for bruk og foredling av trevirke er en investering i skogsektoren, som sikter mot økt verdiskaping. Finansieringen av programmet, og de statlige tilskuddene til skogbruket, vil bli vurdert i budsjettene for de enkelte år.

Forslaget om å fastsette en avgift på skogsvirke er hjemlet i lov av 9. november 1956 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket. Det følger ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser av dette for skogbruksmyndighetene.

Konsekvensene av tiltakene for å gjøre skogavgiften mer virkningsfull i miljøperspektiv og i verdikjedesammenheng er først og fremst knyttet til administrasjon av skogavgiftssystemet. Disse er for det meste av teknisk karakter. Det må imidlertid påregnes noe utviklingskostnader. I tillegg kommer konsekvensene av noe større mulighet for skattefritak ved bruk av skogavgiftsmidler til nærmere bestemte tiltak. Departementet vil omtale virkningene av dette i de årlige budsjettene når det er høstet erfaring med praktisering av de nye reglene.

En nærmere vurdering av de økonomiske og administrative konsekvenser ved endringer i skogbruksloven og forskrifter vil bli tatt opp gjennom de særskilte prosesser som går forut for slike regelverksendringer. Den bevilgningsmessige oppfølgingen vil bli vurdert som ledd i den årlige budsjettbehandlingen.

Midler til kompetansefremmende tiltak vil bli sett i sammenheng med skogtiltakene under Landbrukets utviklingsfond (LUF).

Regjeringen vil for øvrig vurdere nivå og gjennomføringstakt på de foreslåtte tiltakene i forhold til den økonomiske situasjon og de årlige budsjettene.

Til dokumentets forside