St.meld. nr. 21 (2007-2008)

Samspill— Et løft for rytmisk musikk

Til innholdsfortegnelse

9 Økonomiske og administrative konsekvenser

Figur 9.1 Gambisk kulturuke i Oslo.

Figur 9.1 Gambisk kulturuke i Oslo.

Kilde: Arash A. Nejad / Scanpix

I meldingen foreslår departementet en omlegging av eksisterende tilskuddsstruktur for det rytmiske musikkområdet til fire store ordninger for rytmisk musikk: musikkinnkjøp, arrangører, utstyr og musikere. De nye ordningene baseres i hovedsak på økonomien i eksisterende ordninger. Videre foreslås en styrking og samordning av tilskudd til internasjonalisering for å fremme norsk musikk i utlandet, samt styrking av enkelte andre tiltak og innsatsområder.

Oppfølgingen av de mål og virkemidler som er foreslått i meldingen, vil skje i de ordinære budsjettproposisjonene. Bevilgningsforslag knyttet til enkelttiltak og innfasing av de nye ordningene vil departementet komme tilbake til i kommende budsjettframlegg og innenfor Kultur- og kirkedepartementets til enhver tid eksisterende budsjettrammer.

Til dokumentets forside