St.meld. nr. 22 (2000-2001)

St.meld. nr. 22

Til innholdsfortegnelse

Litteraturfortegnelse

Bøker:

Eide, Erling, Kriminaløkonomi, Rogaland Mediesenter 1994.

Eide, Erling, Rettsøkonomi, eget forlag 1997.

Auglend, Ragnar L. m.fl., Politirett, Ad Notam Gyldendal 1998.

Stavang, Per, Storting og regjering, Alma Mater Forlag AS 1999.

Finstad, Liv, Politiblikket, Pax Forlag 2000.

Thomassen, Åse og Strand, Per Oskar, Ledelse i politiet, Universitetsforlaget 2000.

Stortingsmeldinger, instrukser etc.:

St.meld.nr.23 (1991-92) Om bekjempelse av kriminalitet.

Det kgl. Justis- og politidepartement, G-18/94, Rammemodell for politidistriktets organisering

St.meld.nr. 27 (1997-98) Om kriminalomsorgen.

Justis.dep., Mål- og resultatstyring i politi- og lensmannsetaten, 1997.

St.prp.nr.1 (1999-2000) for budsjetterminen 2000.

Ot.prp.nr.7 (1999-2000), Om lov om endringer i politiloven (den sentrale politiledelsen).

Justis- og politidepartementet, Personalpolitisk handlingsplan for politi- og lensmannsetaten, 1.februar 1994.

Justis- og politidepartementet, Handlingsplan, Likestilling i politi- og lensmannsetaten, 1.mars 2000.

Retningslinjer for omstilling i staten, Persoanlpolitikk ved omstillingsprosessser, september 1997.

IT-strategi for justissektoren 1999-2003, 01.07.99.

Ot.prp.nr. 22 (1994-95) Om lov om politiet.

St.meld.nr. 39 (1992-93) Om overvåingstjenesten

Statistisk Sentralbyrå, Kriminalitet og rettsvesen.

Alm.tjenesteinstruks for politiet, 22.06.90.

Det kgl. Justis- og politidepartement, G-½000, Politihundetjenesten – reviderte retningslinjer.

Utredninger:

NOU 1981:35, Politiets rolle samfunnet, delutredning I.

NOU 1987:27, Politiets rolle i samfunnet, delutredning II.

Justisdepartementet 1996, Rapport om fangetransport.

Justisdepartementet, Dokument nr. 15, Rapport til Stortinget fra kommisjonen som ble nedsatt av Stortinget for å granske påstander om ulovlig overvåking av norske borgere (Lund-rapporten), avgitt 28. mars 1996.

Utkast til fremtidig organisering av den sivile rettspleie på grunnplanet, 18.02.97.

Prosjektrapport, Seksuelle overgrep mot kvinner og barn, Kvinneuniversitetet Nord, 1998.

NOU 1998:4, Politiets overvåkingstjeneste.

Prosjektoppgave ved Rådet for Arbeidslivsstudier, høsten 1998, Universitetet i Oslo, »I Hundepatruljens fotspor. En undersøkelse om bruk av politihund ved fotpatruljering.»

NOU 1999:10, En bedre organisert politi- og lensmannsetat.

NOU 1999:13, Kvinners helse i Norge.

NOU 1999:19, Domstolene i samfunnet.

NOU 1999:22, Domstolene i første instans.

Ressursprosjektet, Justisdep. 12.04.99, delrapport I - IV.

PHS Forkning 1999:2, SEFO Det særskilte etterforskningsorgan.

PHS Forskning 1999:3, Kvaliteten på politiets etterforskning.

PHS Forskning 2000:1, Politi og publikum, Justisdepartementets forskningkonferanse Politihøgskolen 11.-12.august 1999.

Statskonsult 19:1999, Mål- og resultatstyring.

Uteseksjonens skriftserie nr. 1.2000, Veien til sjøsida.

Senter mot etnisk diskriminering, Underveis mot et bedre vern, november 1999.

Strategiprosjektet 1.september 1999, Utredning om omorganisering i Justisdepartementet.

Prosjektoppgave, Politihøgskolen 1999, Bjørn Holmefjord, »Omorganisering av »Søndre Østfold» politidistrikt. Hvilke følger vil dette få for kriminalteknikerens hverdag?»

Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet, Desentralisering og IKT, februar 2000

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende måloppnåelse i politi- og lensmannsetaten, 21.mars 2000.

Riksadvokatens utredningsgrupper – rapport nr.2/2000, En undersøkelse av politiets og påtalemyndighetens behandling av voldtektssaker, 26.april 2000.

Evaluering av etatsstyringen i politiet, sluttrapport 10.mai 2000.

Prosjekt hurtigere straffesaksbehandling – Arbeidsgruppe I, 20.juni 2000.

Prosjekt hurtigere straffesaksbehandling – Arbeidsgruppe II, 26.juni 2000.

Statskonsult 11:2000, OU-prosessen i politi- og lensmannsetaten, evaluering av endringer i fase 1, juni 2000.

NOU 2000:24, Et sårbart samfunn – Utfordringer for sikkerhets- og beredskapsarbeidet i samfunnet.

NOU 2000:22, Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune.

Prosjektoppgave, Politihøgskolen 2000, John Olav Svartås, »Patruljehund som ressurs i operativ tjeneste ved Asker og Bærum politidistrikt».

ECON-rapport nr. 52/2000, »Politiet 2000» – En helhetlig strategiprosess

Semco AS, IKT og POLITIET 2000, 19. juni 2000.

NIBR-notat 2000:127, Funksjonelle regioner. Domstolsinndeling og politidistrikt.

Til dokumentets forside