St.meld. nr. 22 (2000-2001)

St.meld. nr. 22

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

t i l r å r :

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001 om Politireform 2000 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside