St.meld. nr. 22 (2008-2009)

Svalbard

Til innholdsfortegnelse

12 Administrative og økonomiske konsekvenser

Det er tidligere fremlagt tre helhetlige stortingsmeldinger om Svalbard. Den forrige helhetlige svalbardmeldingen (St.meld. nr. 9 (1999 – 2000) Svalbard) ble lagt frem i 2000 slik at en ny tiårs milepæl nå nærmer seg. Regjeringen bestemte derfor i desember 2007 at man skulle igangsette arbeidet med ny stortingsmelding. Målet med meldingen er å fange opp utviklingen de siste ti år, men også å sette denne i sammenheng med regjeringens nordområdepolitikk. Regjeringen vil komme tilbake til forslag om konkretisering og iverksetting av de tiltak som er nevnt i meldingen, i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Til dokumentets forside