Forsiden

St.meld. nr. 23 (2003-2004)

Om boligpolitikken

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Asplan Viak AS 2000a: Evaluering av Husbankens utdanningsprosjekt - universell utforming av bolig, bygning og utemiljø, Halvorsen, Halvor KR

Byggforsk og Asplan Viak 2002, Flyttekjedemekanismer - En utredning om sammenhengen mellom boligproduksjon og fordeling, Medby, Per og Austin, Peter m.fl.

Byggforsk 1997: Bostedsløshet i Norge. Kartlegging av bostedsløse i kontakt med hjelpeapparatet, Prosjektrapport 216, Lars Marius Ulfrstad

Byggforsk 2001a: Utkastelser - En studie av utkastelser i større norske byer, Prosjektrapport 2001/296, Arne Holm.

Byggforsk, 2001b: En bolig ekstra. Ekstra boligers betydning som utleieobjekt og boligkapital, Norvik, Viggo og Gulbrandsen, Lars. Rapport 2001/312

Byggforsk 2002a: Barnefamilier på hospits. Fra hospits til varig bosetting, Prosjektrapport 327, Arne Holm m.fl

Byggforsk 2002b: Evaluering av prosjekt bostedsløse. Oppstartfasen, Prosjektrapport 325, Torbjørn Hansen mfl.

Byggforsk 2002c: Offentlige strategier for boligetablering blant etniske minoriteter. Susanne Søholt m.fl.

Byggforsk 2002d: Boligtilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Rolf Barlindhaug.

Byggforsk 2002e: Boligbygging i Osloregionen. Prosjektrapport 329, Rolf Barlindhaug

Byggforsk 2003a: Boligtilskudd, bostøtte og ikke-kommersielle utleieboliger, Viggo Nordvik m.fl.

Byggforsk 2003b: Bruk av etableringslån i Oslo og Akershus. Rolf Barlindhaug m.fl.

ECON 2002, Profesjonelle utbyggeres bruk av Husbankens oppføringslån, Rapport nr. 96/02.

ECON 2003a, Etablering av kredittforetak for Husbankens generelle lån, Rapport nr. 10/03.

ECON og HolteProsjekt 2003b, Initiativ for lavere kostnader i boligbygging, Rapport nr. 23/03.

Hermansdottir, Jonina Helga 2002: Man er ikke hjemme der man har sin bolig, men der man blir forstått. Hvordan bostedsløse innlemmes på hospits. Hovedfagsoppgave i kriminologi Universitet i Oslo.

Nordlandsforskning, 2002: Klient, omsorgsmottaker eller herre i eget hus? En evaluering av Husbankens tiltak for funksjonshemmede, Rapport nr. 19/2002. Bliksvær, Trond.

NIBR 2002, Kommuner og bydeler som aktører i boligmarkedet, Rapport 2002/7

NOU 2001:22 Fra bruker til borger (Manneråkerutvalget)

NOU 2002:2 Boligmarkedene og boligpolitikken, (Boligutvalget).

NOU 2003:9 Skatteutvalget.

NOU 2003:14 Bedre kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningsloven II, (Planlovutvalget)

NOU 2003:24 Mer effektiv bygningslovgivning,Første delutredning (Bygningslovutvalget)

NOVA, 2003a: Leiemarkedet og leietakernes rettsvern, Langsether, Gulbrandsen, Annaniassen. Rapport 2/03.

NOVA 2003b: Bostøtte og boutgifter, Gulbrandsen m.fl. Rapport 19/03.

NOVA 2003c: Notat om BSU. Gulbrandsen.

OECD 2003: Working Party on Territorial Policy in Urban Areas .

SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet - En sammanhållen strategi för samhället.

Til dokumentets forside