St.meld. nr. 26 (2003-2004)

Om endring av Grunnloven § 100

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og politidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 19. mars 2004 om endring av Grunnloven § 100 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside