St.meld. nr. 30 (1996-97)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

Forkortelsesregister

EK-A

Nordisk embedsmandskomité for arbejdsmarkeds- og arbejdsmiljøpolitik

EK-NARK

Nordisk embedsmandskomite for narkotikaspørgsmål

FNF

Föreningarna Nordens Förbund

FOVU

Nordisk folkeoplysnings- og voksenundervisningssamarbejde

FPR

Nordiska forskningspolitiska rådet

IDUN

Informationsteknologi och datapedagogik i undervisningen

KOHYNO

Koordineringskomittén för hydrologi i Norden

N.A.P.A.

Nordens institut i Grønland

NAB

Nordiska rådgivande nämnden för energiinformation

NAD

Nordiska nämnden för alkohol- och drogforskning

NAF

Nordisk arbeidsgruppe for fiskeriforskning

NAI

Nordiska afrikainstitutet

NAR

Nordisk amatørteaterråd

NDF

Nordiska utvecklingsfonden

NEF

Nordisk embedsmandskomité for fiskerispørgsmål

NEFCO

Nordiska miljöfinansieringsbolaget

NEJS

Nordiska ämbetsmannakommittén för jord- och skogsbruksfrågor

NFA

Nordens folkliga akademi

NFMU

Nordisk federation for medicinsk undervisning

NFS

Nordens Fackliga Samorganisation

NFU

Nordiska finansiella utskottet

NGB

Nordiska Genbanken

NHV

Nordiska hälsovårdshögskolan

NI

Nordisk industrifond

NIAS

Nordisk institut for Asienstudier

NIB

Nordiska Investeringsbanken

NIF

Nordiska institutet för folkdiktning

NIKK

Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning

NIOM

Nordisk institutt for odontologisk materialprøvning

NIVA

Nordiska institutionen för vidareutbildning inom arbetsmiljöområdet

NKF

Nordiska Konstförbundet

NKK

Nordkalottkommittén

NKKK

Nordisk konst- och konstindustrikommitté

NKS

Nordisk kontakt om statsbyggeri

NKV

Nordisk kollegium for viltforskning

NLN

Nordiska läkemedelsnämnden

NMKL

Nordisk metodikkommitté för livsmedel

NMR

Nordisk Ministerråd

NNH

Nordiska nämnden för handikappfrågor

NOGRAN

Nordiska gruppen för regional analys

NOMESKO

Nordisk medicinalstatistikkomité

NOMUS

Nordiska Musikkommittén

NOP-H

Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska tidskrifter

NOP-S

Nordiska publiceringsnämnden för samhällsvetenskapliga tidskrifter

Nopef

Nordiska Projektexportfonden

NOPUS

Nordiska utbildningsprogrammet för utveckling av social service

NOR

Nordisk organ for reinforskning

NORA

Nordisk atlantsamarbejde

NORDA

Nordiskt samarbete om teknisk ackreditering

NORDBOK

Nordiska litteratur- och bibliotekskommittén

Nordel

Organisation for nordisk elsamarbejde

NORDEX

Nordisk samarbeidskomité for offentlig tilsyn med brannfarlige og eksplosive varer

NORDICOM

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

NORDINFO

Nordiska samarbetsorganet för vetenskaplig information

NORDITA

Nordisk institut for teoretisk fysik

NORDKURS

De nordiske sprog- og litteraturkurser

NORDPLAN

Nordiska institutet för samhällsplanering

NordREFO

Nordisk institut for regionalpolitisk forskning

NORDREGIO

Nordiskt center för regional utveckling

NORDTEL

Nordiskt samarbete på telekommunikationsområdet

NORDTEST

Gemensamt nordiskt organ inom provnings- och kontrollområdet

NORDVULK

Nordisk vulkanologisk institut

NorFA

Nordisk Forskerutdanningsakademi

NORMET

Samarbetsforum för nordisk metrologi (mätteknik)

NOS-H

Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk forskning

NOS-M

Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning

NOS-N

Nordisk samarbeidsnemnd for naturvitenskap

NOS-S

Nordiska samarbetsnämnden för samhällsforskning

NOSOSKO

Nordisk socialstatistikkomité

NR

Nordiska Rådet

NSfK

Nordisk samarbejdsråd for Kriminologi

NSK

Nordiska samarbetskommittén

NSS

Nordisk samarbejde inden for skoleområdet

NSS

Nordiska kommittén för samordning av elektriska säkerhetsfrågor

NSU

Nordisk Sommeruniversitet

NTR

Nordiska träskyddsrådet

NTR

Nordiska tulladministrativa rådet

NUD

Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale

NÄK

Nordiska ämbetsmannakommittén för konsumentfrågor

NÄRP

Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik

NÄT

Nordiska ämbetsmannakommittén för transportfrågor

SNEIL

Sekretariatet för de nordiska energiinformationsbiblioteken

SNI

Svensk-Norsk Industrifond

SNS

SamNordisk Skovforskning

ÄK-BYGG

Nordiska ämbetsmannakommittén för samarbete inom byggsektorn

ÄK-E/N

Nordiska ämbetsmannakommittén för energi- och näringspolitik

ÄK-EK

Nordiska ämbetsmannakommittén för ekonomi och finanspolitik

ÄK-S

Nordiska socialpolitiska kommittén

Til dokumentets forside