St.meld. nr. 30 (1996-97)

Nordisk samarbeid

Til innholdsfortegnelse

2 Norden '97

Norge vil i 1997 lede arbeidet i Nordisk Ministerråd, og vil legge særlig vekt på:

 • å gi Nordisk Råds rekommandasjoner en grundig og positiv behandling

 • å gjennomføre vedtatte samarbeids- og handlingsplaner og andre beslutninger

 • å videreføre reformarbeidet

 • og styrke det sektorovergripende samarbeid.

Formannskapet vil at resultatene av det nordiske samarbeid skal bidra til:

 • nordisk nytte

 • større grad av likestilling og flerkulturelt samvirke

 • en forsvarlig energianvendelse

 • et bærekraftig miljø, særlig innen rammen av produksjon og forbruk.

 • å profilere Norden i det bredere internasjonale samarbeid.

Formannskapet vil legge særlig vekt på å utvikle samarbeidet om:

 • europeiske og internasjonale spørsmål

 • utviklingen i Nærområdene

 • informasjonsteknologi

 • barn og ungdom

 • den frivillige sektor

 • velferdssamfunnets utfordringer.

Europeiske og internasjonale spørsmål.

Formannskapet vil innby til aktivt nordisk samarbeid om europeiske og andre internasjonale spørsmål basert på et felles verdigrunnlag, sammenfallende interesser og et ønske om å påvirke den europeiske dagsorden.

Vi vil foreslå

 • at det etableres et nordisk "early warning"-system for relevante EU/EØS-saker

 • at informasjonen til Europa om Norden som modell og verksted for regionalt samarbeid utbygges videre

 • at det i lys av forberedelsene til den økonomiske og monetære union blir analysert hvordan deltagelse fra nordiske EU-land vil virke inn på nordisk økonomi og samarbeid

 • å videreføre den nordiske dialog om hovedspørsmål på EUs regjeringskonferanse

 • at justisministrenes retningslinjer for lovgivningssamarbeidet forankres hos alle relevante myndigheter for å sikre den nordiske rettslikhet

 • et utvidet nordisk samarbeid om EUs transeuropeiske nettverk med hensyn til konkrete nordiske prosjekter

 • å følge opp WTO-ministerkonferansen i Singapore, spesielt med hensyn til handel og miljø og arbeidsstandarder, med sikte på felles nordiske holdninger

 • at det vurderes et faglig seminar i samarbeid med Nordregio om de særlige nordiske regionalpolitiske problemer som bør iakttas ved revisjonen av EU's strukturprogrammer i 1999

 • at det tette nordiske samarbeidet om Schengenarbeidet blir videreført

 • å gi aktiv nordisk støtte til de baltiske lands søknad om medlemskap i EU

 • at rammeverket for nordisk arbeidsformidling og formidling innenfor EU/EØS-området blir gjennomgått og eventuelt restrukturert

 • at det nordiske samarbeid om militære fredsoperasjoner utvikles og at Nordisk Råd blir orientert om forsvarsministrenes arbeid med disse oppgavene

 • at arbeidet med nordisk FN-reform og nordisk FN-samarbeid forøvrig videreføres

 • at det nordiske samarbeidet for å bekjempe narkotikaproblemene styrkes i europeiske og andre internasjonale fora, særlig under forberedelsene til spesialsesjonen om narkotika i FNs generalforsamling i 1998.

Utviklingen i nærområdene

Formannskapet vil utvikle samarbeidet med Nordens nærområder for å bidra til stabilitet, demokrati og en bærekraftig utvikling.

Vi vil foreslå

 • at kontakten mellom sektorene og lokale og sentrale myndigheter i Nærområdene blir utvidet og at de ulike Ministerråd og embedsmannskomiteer vurderer å invitere representanter for myndighetene i Nærområdene

 • at det i større grad fokuseres på å identifisere satsingsområder hvor Barents- og Østersjøregionen kan sees under ett

 • at det blir arrangert en konferanse for de ansvarlige for virkemidlene i øst-samarbeidet, for å undersøke om virkemidlene er hensiktsmessige og hvordan samordningen av tiltakene kan forbedres

 • at de frivillige organisasjonene blir stimulert til å etablere nettverk i Nærområdene

 • at det utarbeides en handlingsplan for samarbeid om å bekjempe smittsomme sykdommer i Nærområdene

 • at det blir etablert et kontakt- og utvekslingsprogram for ungdom i Norden og Nærområdene og at det blir avsatt mer midler til dette på 1998-budsjettet

 • at miljøproblemene i Nærområdene gis ytterligere oppmerksomhet og at det arbeides videre med energidimensjonene ved klimapolitiske spørsmål og vurderes samarbeid om byrdefordeling og felles gjennomføring

 • at den energipolitiske redegjørelsen følges opp ved blant annet å utarbeide et kompetanse- og opplæringsprogram for energieksperter i Baltikum

 • at kulturministrenes handlingsplan legges til grunn for det nordiske kultursamarbeid med Nærområdene, og at utdanning og forskning fortsatt gis høy prioritet

 • at miljøministrene innleder arbeidet med en handlingsplan for naturvern i Arktis.

Informasjonsteknologi

Det norske formannskap vil ta initiativ til et bredt, tverrsektorielt samarbeid om en informasjonsteknologisk utvikling som tar vare på nordisk særpreg, språk og kultur.

Vi vil foreslå

 • at det tas initiativ til et møte for de nordiske ministre som er ansvarlige for IT-spørsmål for å diskutere de utfordringer som utviklingen av informasjonssamfunnet reiser

 • at det forberedes et nordisk informasjonsteknologisk forum for utveksling av kunnskaper og erfaringer og at mulighetene for utvikling av nye nordiske nettverk på IT-området blir vurdert

 • at utfordringene for sosiale, økonomiske og kulturelle samfunnsforhold som følge av økt anvendelse av teknologi blir utredet

 • at IT som innsatsfaktor og infrastruktur for regional utvikling og for små og mellomstore bedrifter utredes på fellesnordisk basis

 • at bruk av informasjonsteknologi i formidlingen av og i informasjonen om nordisk kunst og kultur blir utredet

 • at utredningen om ansvarsregler for kringkastingssendinger og bruk av IT-nett utvides til også å gjelde medie-etiske spørsmål

 • at arbeidet med utvikling av informasjons- og kunnskapsnettverk innenfor utdanning og forskning videreføres

 • at IT som pedagogisk verktøy for undervisning og læring på alle nivåer utredes videre på nordisk nivå, bl.a innenfor et likestillingsperspektiv

 • å drøfte EUs arbeid med informasjonssamfunnet og arbeidet på dette området innenfor WTO.

Barn og ungdom

Formannskapet ønsker å sette oppgaver som gjelder barn og ungdom i fokus.

Vi vil foreslå

 • at ungdomssamarbeidet og utvekslingsprogrammene for barn og ungdom blir utbygget og økonomisk prioritert i arbeidet med budsjettet for 1998

 • at man vektlegger forebygging i forhold til utsatte barn og unge, og styrker barne- og familiepolitikkens plass i det nordiske samarbeidet

 • at arbeidet med Nordisk Råds rekommandasjon om bekjempelse av seksuelt misbruk av barn blir prioritert, og at nordiske innspill følger opp anbefalingene fra Verdenskongressen i Stockholm i 1996

 • at de nordiske land prioriterer kampen mot barnearbeid globalt, bl.a i forberedelsene til den internasjonale konferansen om barnearbeid i Oslo i oktober 1997

 • at samarbeidet om barne- og ungdomskultur følges opp med utgangspunkt i handlingsplanen "Et kommende Norden"

 • at satsingen på spørsmål som gjelder IT i forhold til barn og unge styrkes

 • at det blir overveiet tiltak som kan øke ungdommens interesse for naturvitenskap, matematikk og teknologiske studier, og at det høsten 1997 blir gjennomført et tverrgående seminar om disse spørsmål.

Den frivillige sektor

De frivillige organisasjonene er en nordisk ressurs og en av bærebjelkene i det nordiske demokratiet.

Vi vil foreslå

 • at det blir utarbeidet et samarbeidsprogram mellom Ministerrådet og de frivillige organisasjonene og at det vurderes en budsjettmessig oppfølging

 • at de frivillige organisasjonene gis en utvidet rolle i samarbeidet med Nærområdene

 • at alle samarbeidssektorer overveier konsultasjonsordninger med relevante organisasjoner

 • at de frivillige organisasjonene engasjeres i kampen mot fremmedfrykt og rasisme

 • at særtrekkene i det nordiske folkeopplysnings- og voksenopplæringssamarbeidet, slik som frivillighet, demokratisk styring og erfaringsbasert læring, søkes videreutviklet i samråd med de frivillige opplysningsorganisasjonene.

Velferdssamfunnets utfordringer

Formannskapet ønsker å føre videre den fellesnordiske refleksjon om hvordan velferdssamfunnet skal møte morgendagens utfordringer.

Vi vil foreslå

 • at man fortsatt legger stor vekt på utdanning, forskning og livslang læring i oppbyggingen av kunnskapsgrunnlaget for velferdssamfunnet

 • at initiativene fra velferdskonferansen i Reykjavik blir videreført i en tverrsektoriell arbeidsgruppe

 • at det utveksles erfaringer og gjennomføres sammenlignende analyser på det helse- og sosialpolitiske området

 • at det foretas en sammenlignende analyse av virkningene ved de budsjett-tiltak som nordiske land har gjennomført for å konsolidere nasjonaløkonomi og offentlig økonomi

 • at de nordiske lands ulike ordninger og erfaringer fra finansiering av trygdeytelser blir analysert.

 • at de nordiske land sammen drøfter utfordringer og muligheter knyttet til integrasjon i et flerkulturelt samfunn.

Formannskapet vil arbeide i nær kontakt med Nordisk Råd. Budsjettprosedyrer og presentasjonsformer vil bli utviklet i overensstemmelse med Rådets rekommandasjoner. I løpet av arbeidsåret tar vi sikte på å forelegge Nordisk Råd ministerrådsforslag og redegjørelser om:

 • virksomheten i 1996/97 (C1)

 • planer for arbeidet fremover (C2)

 • budsjett 1998 og regnskap 1996

 • et nytt nordisk forskningspolitisk program

 • sysselsettingspolitikken

 • handlingsplan for menn og likestilling

 • boligpolitisk handlingsprogram

 • transportpolitisk handlingsprogram

 • nordisk bidrag til sikringen av verdens matvareforsyning

Formannskapet vil på alle samarbeidsområder legge frem et arbeidsprogram, med utgangspunkt i statsministerens redegjørelse for Nordisk Råds 48. sesjon.

Til dokumentets forside