St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Til innholdsfortegnelse

2 Personvernnemndas årsmelding for 2001

1 Innledning

Personvernnemnda er opprettet med hjemmel i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 14. april 2000 nr. 31. Loven trådte i kraft 1. januar 2001 og Personvernnemnda skal behandle klager på vedtak som Datatilsynet fatter etter personopplysningsloven.

Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Kongen og Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Nemndas arbeid reguleres av personopplysningsloven, forskrifter til denne, samt en instruks som Arbeids- og administrasjonsdepartementet har utarbeidet. Forvaltningsloven og offentlighetsloven kommer også til anvendelse som for forvaltningen for øvrig.

Selv om Arbeids- og administrasjonsdepartementet utarbeider instruks, innebærer dette ikke noen form for instruksjonsmyndighet i enkeltsaker. Departementet kan ikke gi generelle instrukser om lovtolkning eller skjønnsutøvelse.

Personvernnemnda skal årlig orientere Kongen om behandling av klagesakene.

2 Oppnevning av medlemmer

Personvernnemnda har syv medlemmer som oppnevnes for fire år med adgang til oppnevning for ytterligere fire år. Personvernnemndas leder og nestleder oppnevnes av Stortinget, mens de øvrige medlemmer utnevnes av Kongen.

Nemnda består av følgende personer:

Jon Bing, leder

Gro Hillestad Thune, nestleder

Per Anders Stalheim

Dag Elgesem

Siv Bergit Pedersen

Sidsel Rogde

Hanne I Bjurstrøm

I tillegg er det oppnevnt personlige varamenn.

3 Øvrige organisatoriske forhold

Nemnda holder sine møter i lokaler utenfor Datatilsynet og Regjeringskvartalet for også på denne måten å markere uavhengighet. Nemndas sekretariat er i siste halvår 2001 plassert hos advokat Eirik Djønne.

Det vil våren 2002 bli etablert egen hjemmeside for Personvernnemnda, www.personvernnemnda.no. Dette også med lenke fra Datatilsynets hjemmeside, og med lenker til personvernrelatert materiale tilgjengelig på Nettet.

4 Møter i 2001

Nemnda har i 2001 hatt i alt fire møter. De første møtene ble nyttet til å diskutere arbeidsform og saksbehandling, samt vurdere budsjett for 2001 og budsjettforslag for 2002.

5 Klagesaksbehandling

Nemnda behandlet i 2001 sin første klagesak som gjaldt klage på unnlatelse av å gi pålegg om sletting av personopplysninger i adgangskontrollsystem. Siden denne saken var nemndas første, ble det brukt mye tid på å finne fram til egnet fremleggelse, utforming av vedtak og normer for saksbehandling for øvrig. Parallelt pågikk også Arbeids- og administrasjonsdepartementets arbeid med å utvikle en generell saksbehandlingsinstruks.

Nemnda kom i den aktuelle saken til at klagen ikke ble tatt til følge. Arbeidsgiver og tidligere arbeidstaker, klager, var uenige om tolkningen av en avtale mellom partene. Nemnda anså at nettopp tolkningen av avtalen ville være avgjørende for hvorvidt pålegg om sletting skulle gis eller ikke. Fra vedtaket hitsettes:

«En strid om tolkning av avtalen må normalt finne sin endelige løsning for en domstol. Her vil partene muntlig selv kunne fremføre sitt syn for retten, og de vil også kunne føre vitner som opplyser saken, også de forhold som ikke har nedfelt seg skriftlig. Saksbehandlingsreglene etter forvaltningsloven, som Personvernnemnda følger, gir ikke samme rom for opplysning om saken.»

Nemnda kom etter dette til at tolkningen var uegnet for en prejudisiell avgjørelse av Personvernnemnda.

Nemnda henledet samtidig oppmerksomheten på spørsmålet om de registrerte opplysninger var gitt en videre spredning enn nødvendig idet sakens dokumenter etterlot tvil om hvilken krets som ble gitt tilgang til opplysning om at klager ikke skulle gis tilgang til lokalitetene. Videre om formuleringene kunne utformes noe mindre belastende.

6 Regnskap og budsjett for 2001

Personvernnemnda disponerte sin bevilgning til innkjøp av nødvendig litteratur, arbeidsgodtgjørelse og reisegodtgjørelse til nemndas medlemmer, godtgjørelse til sekretariat og leie av møtelokaler. Av en ramme på kr. 1.500.000,- som var avsatt til Personvernnemnda i Datatilsynets budsjett for 2001, kunne kr 1.150.000 stilles til Datatilsynets disposisjon.

For Personvernnemnda

Jon Bing, leder

D2.1 Klagesak 1/01 Personvernnemnda - vedtak i klagesak om sletting av personopplysninger

1 Saksgang

Klager henvendte seg 25. september 2000 til Datatilsynet med krav om at tilsynet skulle pålegge sletting av personopplysninger hos Statoil. Etter en omfattende korrespondanse fattet Datatilsynet 10. juli 2001 vedtak om at det ikke var grunnlag for å pålegge sletting.

Datatilsynets vedtak ble påklaget av klager 26. juli 2001 i rett tid, jf. forvaltningsloven § 29. Saken ble oversendt til Personvernnemnda ved brev av 13. september 2001.

Klagesaken er den første som behandles i Personvernnemnda, og saksbehandlingen har derfor tatt noe lenger tid enn man normalt vil forvente.

2 Sakens faktiske forhold

Klager har vært ansatt i bedriften siden 1977. I 1999 inngikk partene en «forliksavtale» som innebar at klager skulle avvikle sitt ansettelsesforhold og motta en engangserstatning og samtidig få rett til en tidligpensjon.

I udatert brev, etter det opplyste sendt til arbeidsgiver 1. februar 2000, forteller klager at da han skulle besøke bedriften torsdag 27. januar 2000, ble han nektet adgang ved resepsjonen. Arbeidsgiver har konsesjon fra 1988 til et adgangskontrollsystem. I dette systemet står det anført i merknadsrubrikken: «Skal ikke slippes inn på Statoils kontorer. Ref...» Meldingen er registrert 26. januar 2000.

Det foreligger en omfattende korrespondanse i saken. Klager har også rettet henvendelser til Norske Sivilingeniørers Forening i anledning saken.

3 Anførslene

Klager hevder at Statoils pensjonister har adgang til lokalene i vanlig kontortid, uten at man behøver å angi noen spesiell grunn for besøket. Han mener at hans arbeidsforhold ble avviklet med overgang «til tidligpensjon på lik linje med andre tidligpensjonister i Statoil, som gir helt andre rettigheter i forhold til Statoil enn om man skulle ha sluttet i selskapet». Klager påberoper seg avtale om overgang til tidligpensjon av 16.desember 1999, som er et standard formular og ikke inneholder noen bestemmelser om tilgang til lokalene. Klager hevder da også, for eksempel i brev av 1. februar 2000 til Statoil, at spørsmål om «adgang til Statoil aldri (var) noe tema» i forhandlingene som ledet frem til avtalen, og at om «det fra Statoils side hadde vært ønskelig med en særordning for undertegnede vedrørende adgang til Statoil, skulle dette vært nedfelt i avtalen». Klager oppfatter nektelsen av adgang som at Statoil fremme er nytt krav, og hevder at det «er for sent å fremme nye krav og betingelser etter at avtalen forlengst har trådt i kraft».

Statoil har et annet syn på tolkningen av avtalen I brev av 18. februar 2000 fra Statoil heter det bl a at:

«... Statoils hovedpoeng ved forliksavtalen av 16. desember -99 var at du skulle fratre din stilling og slutte i Statoil.

At en har valgt å benytte tidligpensjonering som del av det økonomiske oppgjøret med deg, gir deg ikke noe grunnlag for å kunne hevde rett til alminnelig tilgang til Statoils lokaler som tidligpensjonist.

Ved framtidige henvendelser til Statoil vil du derfor bli behandlet på lik linje med andre besøkende til selskapet.»

I brev (udatert, journalført av Datatilsynet 31. mai 2001) sies bl a: «Det er vårt klare standpunkt at forliket også omfattet at han ikke skal ha noen form for tilgangsstatus til bedriftens lokaler.»

4 Datatilsynets vedtak

Datatilsynet tar opp spørsmålet etter hvilken lov saken skal avgjøres. Datatilsynet peker på at Statoil har konsesjon til sitt adgangskontrollsystem fra 1988, og at den behandling av personopplysninger som systemet forutsetter, ennå ikke er meldt etter personopplysningsloven § 31. Dette antar Datatilsynet at må føre til at overgangsreglene i personopplysningsloven § 51 nr. 1 kommer til anvendelse, og at saken må behandles etter bestemmelsene i personregisterloven, nærmere bestemt personregisterloven § 8, 2.ledd.

I vedtaket av 10. juli 2001 antar Datatilsynet at det

«faller ... utenfor Datatilsynets mandat å vurdere hvorvidt meldingen som begrenser Deres tilgang til Statoils lokaler er i strid med forliksavtalen/tidligpensjonistavtalen mellom Dem og Statoil. Dette er en konflikt av avtalerettslig art som må løses før Datatilsynet eventuelt kan pålegge sletting. De må således dokumentere at det her foreligger en uriktig opplysning.»

I oversendelsesbrevet til Personvernnemnda av 13. august 2001 henvises det i hovedsak til denne vurderingen, og gjentas at Datatilsynet allerede i brev av 15. november 2000 hadde gjort oppmerksom på det syn

«... at det ikke er opp til tilsynet å vurdere hvorvidt meldingen som begrenser (NN's) tilgang til Statoils lokaler er i strid med forliksavtalen mellom Statoil og (NN)».

Avslutningsvis heter det i Datatilsynets brev:

«Etter Datatilsynets oppfatning er det avgjørende at man i denne saken får klarlagt de faktiske forholdene rundt (NN's) tilgang til Statoils lokaler. Tilsynet mener at dette er et spørsmål av avtalerettslig art som må vurderes av andre enn Datatilsynet før det eventuelt kan fattes pålegg om sletting. Datatilsynets kompetanse til å pålegge sletting i medhold av personregisterlovens regler forutsetter at det foreligger en uriktig eller ufullstendig opplysning, jf. lovens § 8. Tilsynet finner ikke dette tilstrekkelig dokumentert.

På bakgrunn av ovennevnte finner Datatilsynet ikke grunnlag for å kunne omgjøre sitt vedtak og opprettholder derfor avslaget.»

5 Personvernnemndas vurderinger

Personvernnemnda slutter seg til Datatilsynets vurdering av at saken må bli å avgjøre etter personregisterloven, jf. personopplysningsloven § 51 nr. 1.

Personregisterloven § 8 krever at opplysninger «rettes, slettes eller suppleres» dersom opplysningene er «uriktige eller ufullstendige», om det ikke er adgang til å ta inn opplysningene i registeret, eller opplysningene ikke lenger har betydning. Etter personregisterloven § 8, 2.ledd kan Datatilsynet, hvis vilkårene er oppfylt, gi pålegg om «retting, sletting eller supplering».

Personvernnemnda konstaterer at det her er registrert en opplysning som angir at klageren ikke har tilgang til «Statoils kontorer». Det er uten videre klart at Statoil står fritt til å bestemme hvem som i alminnelighet skal ha adgang til deres kontorer og andre lokaler. Som arbeidsgiver vil Statoil også gjennom instruks innen svært vide grenser kunne bestemme hvilke deler av virksomhetens lokaler den enkelte ansatte skal ha tilgang til.

Klager hevder imidlertid - og denne delen av klagers påstand er det nemnda kan se, ikke motsagt - at tidligpensjonister har en vid adgang til lokalene hos deres tidligere arbeidsgiver. Klageren hevder derfor at avtalen om tidligpensjon gir han et selvstendig grunnlag for å få tilgang til lokalene. Hvis man legger til grunn at avtalen gir en slik rett, vil derfor opplysningene være uriktige.

Statoil har imidlertid hevdet en annen tolkning av avtalen. Slik nemnda forstår det, anser Statoil tidligpensjonistavtalen som del av et større forlik, som ikke er blitt dokumentert i alle sine detaljer. Selskapet mener, slik nemnda forstår det, at det av sammenhengen fremgår at hensikten med forliket var å avslutte klagerens ansettelsesforhold, og at det derfor også var klart at denne formen ble valgt av hensiktsmessighetsgrunner snarere enn for å sikre klageren de rettigheter som tidligpensjonister ellers måtte ha. Hvis man legger denne forståelsen til grunn, vil registreringen være et utslag av Statoils frihet til å regulere hvem som får tilgang til selskapets lokaler, og dermed ikke være en opplysning som kan slettes med hjemmel i personregisterloven § 8.

Datatilsynet har avvist klagen fordi en avgjørelse forutsetter at Datatilsynet må ta stilling til tvisten om tolkningen av avtalen. I vedtaket er dette formulert dit hen at det faller utenfor Datatilsynets «mandat» å ta stilling til dette forholdet, og i oversendelsesbrevet at «dette er et spørsmål av avtalerettslig art som må vurderes av andre enn Datatilsynet».

Personvernnemnda ser det slik at for å ta stilling til hvorvidt man kan gi pålegg etter personregisterloven § 8, må man prejudisielt tolke avtalen. Personvernnemnda anser at man har kompetanse til å velge en slik fremgangsmåte. Tolkningen ville da selvsagt ikke være bindende for noen av partene, men pålegget ville få de rettsvirkninger som følger av loven. Hver av partene ville imidlertid ved fastsettelsesdom kunne fastlegge tolkningen av avtalen.

Selv om Personvernnemnda har kompetanse til å gi pålegg, følger det imidlertid av personregisterloven § 8, 2. ledd at man står fritt med hensyn til hvorvidt man vil velge å benytte denne kompetansen. Dvs at selv om man antar at det foreligger uriktige opplysninger, er det opp til Personvernnemndas skjønn hvorvidt den velger å bruke sin kompetanse.

I dette tilfellet beror vurderingen for det alt vesentlig på tolkningen av avtalen. Som det fremgår av sakens dokumenter, inngår avtalen i et mer sammensatt forhold mellom partene. En strid om tolkning av avtaler vil normalt finne sin endelige løsning for en domstol. Her vil partene muntlig selv kunne fremføre sitt syn for retten, og de vil også kunne føre vitner som opplyser saken, også de forhold som ikke har nedfelt seg skriftlig. Saksbehandlingsreglene etter forvaltningsloven, som Personvernnemnda følger, gir ikke samme rom for opplysning av saken.

På denne bakgrunn slutter Personvernnemnda seg til Datatilsynets vurdering at det tema som tolkning av avtalen representerer, er uegnet for en prejudisiell avgjørelse av Personvernnemnda. Personvernnemnda kommer derfor til at den ikke vil nedlegge noe påbud om sletting eller retting av de opplysninger som er innført i Statoils system for adgangskontroll.

Personvernnemnda henleder oppmerksomheten på spørsmålet om de registrerte opplysninger er gitt en videre spredning enn nødvendig idet sakens dokumenter etterlater tvil om hvilken krets som er gitt tilgang til opplysning om at klager ikke skal gis tilgang; og om formulering av tilgangsnektelse kunne utformes mindre belastende.

For ordens skyld nevnes at vedtaket ikke er en avvisning av saken. I korrespondansen fra Datatilsynet er uttrykket «avvisningsvedtak» benyttet, og det kan forstås dit hen at man ikke anser seg for å ha kompetanse til å prøve saken. Personvernnemnda har tatt stilling til sakens realitet, og kommer i praksis til samme resultat som Datatilsynet.

Personvernnemnda har etter dette fattet slikt vedtak:

«Klagen tas ikke til følge.»

For Personvernnemnda

Jon Bing, leder

Til forsiden