St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Til innholdsfortegnelse

3 Arbeids- og administrasjonsdepartementets merknader til Personvernnemndas årsmelding for 2001

Personvernnemnda konstituerte seg 7. juni 2001. Nemndas hovedoppgave er å avgjøre klager over Datatilsynets avgjørelser. Gjennom en uavhengig klagenemnd er Datatilsynets faglige uavhengighet styrket. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har tro på at Personvernnemnda gjennom sin klagesaksbehandling og aktiv publisering av vedtak vil kunne bidra til en økt bevisstgjøring av personvernspørsmål i Norge.

Som Personvernnemnda viser til i sin årsmelding, har de kun hatt en klage til behandling i 2001. Nemnda har imidlertid brukt 2001 til å komme fram til hensiktsmessige saksbehandlings- og arbeidsrutiner. Etter Arbeids- og administrasjonsdepartementets vurdering står Personvernnemda godt rustet til å møte utfordringene framover.

Til forsiden