St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

«Et sterkt personvern er avgjørende både for den enkeltes frihet og for demokratiet.» Sitatet er hentet fra den såkalte Sem-erklæringen utarbeidet i forkant av regjeringsdannelsen i oktober 2001. Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med forskrifter trådte i kraft 1. januar 2001. Erfaringene fra det første virkeåret har i overveiende grad vært positive. Det nye regelverket innebærer blant annet at enkeltpersoner overtar større ansvar for egne personopplysninger, og at brukere av slike opplysninger har fått et større ansvar i forbindelse med anvendelsen og vurderingen av om disse er nødvendige. Regelverket er et viktig virkemiddel i arbeidet med å sørge for at personopplysninger blir behandlet i samsvar med grunnleggende personvernhensyn, for derigjennom å sørge for et sterkt personvern slik også Sem-erklæringen viser til.

Det nye regelverket innebærer en omlegging av personvernarbeidet i Norge. I henhold til personopplysningslovens § 42 er Datatilsynet et faglig uavhengig organ, administrativt underlagt Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Justisdepartementet har ansvaret for personopplysningsloven, mens Arbeids- og administrasjonsdepartementet har ansvaret for personopplysningsforskriften. Datatilsynets mer uavhengige stilling har blant annet ført til at departementet ikke lenger er ordinær klageinstans. Det er i stedet opprettet en egen klagenemnd - Personvernnemnda - som skal behandle klager over Datatilsynets avgjørelser.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil for øvrig foreta en generell vurdering av departementstilknytningen og oppgaveavgrensing for alle statlige tilsyn, slik arbeids- og administrasjonsministeren varslet i sin redegjørelse for Stortinget 24. januar 2002. Formålet med gjennomgangen er å styrke tilsyns- og kontrollfunksjonen, gi tilsynsmyndighetene økt uavhengighet, sørge for høy faglig kompetanse i tilsynsarbeidet og finne en hensiktsmessig geografisk plassering for det enkelte tilsyn. Med den nevnte administrative omleggingen av Datatilsynet og opprettelsen av Personvernnemnda, er det allerede gjennomført noen endringer på personvernområdet som er i tråd med dette utgangspunktet. Resultatet av tilsynsgjennomgangen vil bli presentert for Stortinget som egen sak i løpet av inneværende år.

I henhold til personopplysningslovens § 42, tredje ledd punkt 8 og § 43, fjerde ledd skal Kongen orienteres om Datatilsynets virksomhet og Personvernnemndas behandling av klagesakene. I 1985 vedtok Stortinget at Datatilsynets årsmelding årlig skal legges fram for Stortinget i en egen melding. Arbeids- og administrasjonsdepartementet har valgt å legge fram en samlet melding om begge organenes virksomhet for 2001 for å få et mer samlet bilde av personvernarbeidet i Norge.

Til forsiden