St.meld. nr. 30 (2001-2002)

Datatilsynets og Personvernnemndas årsmeldinger for 2001

Til innholdsfortegnelse

4 Administrasjon og ressurser

Det nye regelverket har nå fått virke i ett år. Overgangsperioden til ny lov er imidlertid ikke over før 31. desember 2002. Det er derfor fortsatt ikke fullt ut mulig å trekke konsekvenser om virkningene av den nye loven, herunder økonomiske konsekvenser for Datatilsynet og Personvernnemnda. Tiden som har gått har imidlertid vist at forutsetningene som ble lagt til grunn om behovet for en permanent ressursøkning har slått til i stor grad. Datatilsynet har gitt uttrykk for at de jobber innenfor knappe ressurser som følge av nye arbeidsoppgaver. Når det foreligger ytterligere erfaring med overgang til ny lov, ønsker Arbeids- og administrasjonsdepartementet å komme tilbake til dette.

Datatilsynets arbeidsfelt er svært vidt, og det er nødvendig med stramme prioriteringer for hvilke områder som skal ha størst fokus. På grunn av Datatilsynets uavhengighet, vil det i utgangspunktet være opp til Datatilsynet å ta disse vurderingene innenfor de lovpålagte oppgavene. Av hensyn til den enkelte borger, vil imidlertid Arbeids- og administrasjonsdepartementet peke på at det er viktig at saksbehandlingstiden holdes nede - særlig i enkle saker - slik at Datatilsynet fremstår som en serviceorientert organisasjon.

Det er fortsatt tidlig å si noe om hvor omfattende arbeidsoppgaver Personvernnemnda vil få fordi det trolig er mange som benytter seg av overgangsreglene i personopplysningslovens § 51, og dermed venter med å melde behandling av personopplysninger eller søke om ny konsesjon. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil derfor komme tilbake til en nærmere omtale av Personvernnemndas oppgaver på et senere tidspunkt.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet fastsatte i 2001 ny hovedinstruks for økonomiforvaltningen i Datatilsynet. Datatilsynet har fått i oppdrag å oppdatere sin interne instruks og foreta nødvendige tilpasninger i interne rutiner som følge av endringene.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har videre fastsatt «Instruks for Personvernnemnda». Instruksen er av administrativ karakter.

For 2002 er budsjettet til Personvernnemnda trukket ut av Datatilsynets budsjett for å understreke uavhengigheten mellom disse organene. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil i samråd med Datatilsynet og Personvernnemnda løpende vurdere organenes ressursbehov.

Til forsiden