St.meld. nr. 31 (1997-98)

Om Noregs deltaking i den 52. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 51. generalforsamling

Til innhaldsliste

5 Noregs innlegg under den 52. generalforsamlinga

Plenum:

 • Noregs hovudinnlegg i hovuddebatten i plenum halde 22.9.97

 • Dop 14. Rapporten frå Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Noreg tilslutta EUs innlegg halde 12.11.97

 • Dop 20. Styrkt samordning av humanitær bistand. Noregs innlegg halde 24.11.97

 • Dop 28. Samarbeid mellom FN og IPU. Noregs innlegg halde 28.10.97

 • Dop 37. Situasjonen i Midtausten. Noregs innlegg halde 3.12.97

 • Dop 38. Nye og gjenoppretta demokrati. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 21.11.97

 • Dop 39. Havretten. Noregs innlegg halde 26.11.97

 • Dop 40. Samarbeid mellom FN og OSSE. Noregs innlegg halde 25.11.97

 • Dop 41. Bistand til minerydding. Noregs innlegg halde 17.12.97

 • Dop 42. Samarbeid mellom FN og Organisasjonen for afrikansk einskap (OAU). Noregs innlegg halde 24.11.97

 • Dop 45. Situasjonen i Mellom-Amerika. Noregs innlegg halde 8.12.97

 • Dop 46. Oppfølging av Det sosiale toppmøtet. Noregs innlegg halde 16.10.97

 • Dop 47. Situasjonen i Bosnia og Hercegovina. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 15.12.97

 • Dop 50. Rwanda-tribunalet. Noregs innlegg halde 8.12.97

 • Dop 59. Reform og utviding av Tryggingsrådet. Felles nordisk innlegg halde av Sverige 4.12.97

 • Dop 120. FNs bidragsskala 1998-2000. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 22.12.97

 • Dop 157. FN-reform. Noregs innlegg halde 12.11.97

1. komité:

 • Noregs innlegg i hovuddebatten halde 16.10.97

 • Dop 83. Reform og rasjonalisering av arbeidet i 1. komité. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 3.11.97

 • «Cut-off» og Biologivåpenkonvensjonen. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 31.10.97

2. komité:

 • Hovuddebattinnlegg. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 13.10.97

 • Dop 12. ECOSOC-rapporten. Nye og innovative finansieringsmekanismar. Noregs innlegg halde 11.11.97

 • Dop 96 a og b. Sektorielle spørsmål. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 28.10.97

 • Dop 96 c. Mat og berekraftig jordbruksutvikling. Noregs innlegg halde 30.10.97

 • Dop 97 a og b. «Renewal of the dialogue on strengthening international economic cooperation for development through partnership» og iverksetjing av handlingsprogrammet for dei minst utvikla (MUL-)landa for 1990-åra. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 27.10.97

 • Dop 97 c og d. Befolkningsspørsmål og migrasjon. Noregs innlegg halde 30.10.97

 • Dop 97 e. HABITAT. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 31.10.97

 • Dop 97 f. Fattigdomstiåret. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 12.11.97

 • Dop 97 g og h. «Women in development» og «human resources». Noreg tilslutta EUs innlegg halde 3.11.97

 • Dop 97 i. Kulturell utvikling. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 22.10.97

 • Dop 98 a og b. Iverksetjing av tilrådingane frå UNCED og UNGASS. Noregs innlegg halde 5.11.97

 • Dop 98 b. Ørkenspreiing. Noregs innlegg halde 13.11.97

 • Dop 99. Operasjonelle aktivitetar. Noregs innlegg halde 20.10.97

3. komité:

 • Dop 102. Sosiale spørsmål. Noregs innlegg om ungdomsspørsmål halde 14.10.97

 • Dop 103 og 104. Kriminalitet og kriminalitetsførebygging - internasjonal narkotikakontroll. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 23.10.97

 • Dop 105 og 106. «Advancement of women» og «Implementation of the outcome of the Fourth World Conference on Women». Noregs innlegg halde 20.10.97

 • Dop 107. Flyktningspørsmål. Noregs innlegg halde 3.11.97

 • Dop 108. Fremjing og vern av barn sine rettar. Noregs innlegg halde 30.10.97

 • Dop 111. Urfolksspørsmål. Felles nordisk innlegg halde av Finland 11.11.97

 • Dop 112. Noregs hovudinnlegg om MR-spørsmål halde 18.11.97

4. komité:

 • Dop 84. Verknadene av radioaktiv stråling. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 13.10.97

 • Dop 85. Fredeleg utnytting av det ytre verdsrommet. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 3.11.97

 • Dop 86. UNRWA-debatten. Noregs innlegg halde 24.11.97

 • Dop 88. Fredstryggjande operasjonar. Noregs innlegg halde 12.11.97

 • Dop 89. Informasjonsspørsmål. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 17.11.97

5. komité:

 • Dop 113. Revisorrådet sine rapportar. Noregs innlegg halde 14.11.97

 • Dop 116. Budsjettet for 1998-99. Noregs hovudinnlegg om budsjettet halde 22.10.97

 • Dop 116. Budsjettet 1998-99. Delinnlegg del II om FNs fredstryggjande verksemd. Noregs innlegg halde 3.11.97

 • Dop 116. Budsjettet 1998-1999. Delinnlegg del IV om internasjonalt samarbeid om utvikling. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 6.11.97

 • Dop 116. Budsjettet 1998-1999. Delinnlegg del VI om MR og humanitær bistand. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 10.11.97

 • Dop 116. Budsjettet 1998-1999. Delinnlegg VIII om felles støttefunksjonar. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 10.11.97

 • Dop 116. Budsjettet 1998-1999. Delinnlegg del IX om FNs kontor for internt tilsyn (OIOS). Noregs innlegg halde 10.11.97

 • Dop 118. FNs inspektørgruppe (JIU). Noregs innlegg halde 28.10.97

 • Dop 119. Konferansekalenderen. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 29.10.97

 • Dop 120. Bidragsskalaen 1998 - 2000. Noregs innlegg halde 29.10.97

 • Dop 121. FNs felles løns- og tenestesystem. Noregs innlegg halde 21.11.97

 • Dop 135 og dop 137. Finansiering av krigsforbrytartribunala. Noregs innlegg halde 4.12.97

 • Dop 143. Verksemda til FNs kontor for internt tilsyn (OIOS). Noregs innlegg halde 10.11.97

 • Dop 153. FNs personalpolitikk. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 17.11.97

6. komité:

 • Dop 146. FNs folkerettstiår. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 14.10.97

 • Dop 147. Folkerettskommisjonen (statssuksesjon). Felles nordisk innlegg halde 30.10.97 (av Finland).

 • Dop 147. Reservasjonar til traktatar. Felles nordisk innlegg halde 4.11.97 (av Sverige).

 • Dop 148. UNCITRAL - FNs kommisjon for internasjonal handelsrett. Felles nordisk innlegg halde 16.10.97 (av Finland).

 • Dop 150. Den internasjonale straffedomstolen. Noregs innlegg halde 23.10.97

 • Dop 151. Rapporten frå spesialkomiteen for FN-pakta og for styrking av organisasjonen. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 8.10.97

 • Dop 152. Terrorisme. Noreg tilslutta EUs innlegg halde 13.11.97

I alt:

66 innlegg: 36 nasjonale, 5 felles nordiske og 25 tilslutta EU

Til forsida av dokumentet