St.meld. nr. 31 (1997-98)

Om Noregs deltaking i den 52. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 51. generalforsamling

Til innhaldsliste

4 Programbudsjettet 1998-99

FNs programbudsjett for to-årsperioden 1998-99 vedteke på den 52. generalforsamlinga.

Tabell 4.1 A. Utgifter

Budsjett seksjon Kap. Tekst USD
I 1 Generell politisk verksemd, leiing og kordinering 478 283 700
II 2-4 Politiske saker, fredsbevarande operasjonar 206 100 000
III 5-6 Internasjonal lov og rett 53 514 700
IV 7-15 Internasjonalt samarbeid for utvikling 272 593 900
V 16-21 Regionalt utviklingssamarbeid 370 368 900
VI 22-25 Menneskerettar og humanitære saker 127 362 900
VII 26 Informasjon 138 040 400
VIII 27 Administrasjon og fellestenester 446 190 700
IX 28 Internt tilsyn 18 359 600
X 29-30 Særlege administrative utgifter 58 464 400
XI 31 Investeringsutgifter 34 550 300
XII 32 Utbetalingar frå skatteutjamningsfondet 315 436 700
XIII 34 Utviklingskontoen 13 065 000
SUM 2 532 331 200

Tabell 4.2 B. Inntekter

Kapittel Tekst USD
1 Inntekter til skatteutjamningsfondet 325 486 700
2 Generelle inntekter 33 743 600
3 Publikumstenester 4 610 000
Til saman 363 840 300
Pliktige bidrag frå medlemslanda for toårsperioden vedteke av Generalforsamlinga 2 168 490 900
SUM 2 532 331 200
Til forsida av dokumentet