St.meld. nr. 31 (1997-98)

Om Noregs deltaking i den 52. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 51. generalforsamling

Til innhaldsliste

7 Forkortningar

AALCC The Asian-African Legal Consultative Committee
Den asiatisk-afrikanske juridiske rådgjevande komiteen
ABM-avtalen Anti-Ballistic Missile Treaty
Avtale mellom Sovjetunionen og USA frå 1972 om avgrensingar i anti-rakettforsvaret
ACABQ Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions
Den rådgjevande komiteen for administrative og budsjettmessige spørsmål
ACC Administrative Committee on Coordination
Den administrative samordningskomiteen
AfDB African Development Bank
Den afrikanske utviklingsbanken
ANC African National Congress
Den afrikanske nasjonalkongressen
AsDB Asian Development Bank
Den asiatiske utviklingsbanken
ASEAN Association of South East Asian Nations
Samanslutning av søraust-asiatiske statar (medl.: (1997) Burma, Brunei, Filippinane, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, og Vietnam)
Bretton Woods-institusjonane Verdsbanken og Det internasjonale valutafondet (IMF)
CARICOM Caribbean Community and Common Market
Den karibiske fellesskapen og fellesmarknaden
CAS Commitee on Assurances of Supply
IAEAs komité for leveringstryggleik
CAT Committee Against Torture
FNs komité mot tortur
CCPC Committee on Crime Prevention and Control
Komiteen for kriminalitetsførebygging og kontroll
CD Conference on Disarmament
Nedrustingskonferansen i Genève
CDE sjå KNE
CDP Commitee on Development Planning
Komiteen for utviklingsplanlegging
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Komiteen for avskaffing av kvinnediskriminering
CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination
Komiteen for avskaffing av rasediskriminering
CESI Centre for Economic and Social Information
Senteret for økonomisk og sosial informasjon
CFE Conventional Forces in Europe
Konvensjonelle styrkar i Europa
CFS Commitee on World Food Security
Komiteen for matvaretryggleik
CGIAR Consultative Group on International Agricultural Research
Samrådsgruppa for internasjonal landbruksforsking
CHR Commission on Human Rights
Menneskerettskommisjonen
CIEM Committee on International Investment and Multinational Enterprises
Komiteen for internasjonale investeringar og multinasjonale selskap
CMI Comite Maritime International
Den internasjonale maritime komiteen
CND Commission on Narcotic Drugs
FNs narkotikakommisjon
CPC Committee for Programming and Coordination
Komiteen for programplanlegging og samordning
CSBM Confidence and Security Building Measures
Tillits- og tryggleiksskapande tiltak
CSD Commission for Social Development
Sosialkommisjonen
CSD Commission on Sustainable Development
Kommisjonen for berekraftig utvikling
CSW Commission on the Status of Women
Kommisjonen for kvinnene si stilling
CTBT Comprehensive Test Ban Treaty
Fullstendig kjernefysisk prøvestansavtale
CTC Centre on Transnational Corporations
FNs senter for fleirnasjonale selskap (under UNCTAD)
CWC Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their destruction
Konvensjonen om forbod mot utvikling, produksjon, lagring og bruk av kjemiske våpen samt øydelegging av dei
DAM Department of Administration and Management
FN-sekretariatet si avdeling for administrative spørsmål
DESA Department of Economic and Social Affairs
FN-sekretariatet si avdeling for økonomiske og sosiale spørsmål
DHA Departement of Humanitarian Affairs
FNs avdeling for humanitær verksemd og naudhjelp (til januar 1998)
DPA Department of Political Affairs
FN-sekretariatet si avdeling for politiske spørsmål
DPI Department of Public Information
FN-sekretariatet si informasjonsavdeling
DPKO Department of Peacekeeping Operations
FN-sekretariatet si avdeling for fredstryggjande operasjonar
DSG Deputy Secretary General
FNs varageneralsekretær
ECA Economic Commission for Africa
FNs økonomiske kommisjon for Afrika
ECE Economic Commission for Europe
FNs økonomiske kommisjon for Europa
ECLAC Economic Commission for Latin America and the Caribbean
FNs økonomiske kommisjon for Latin-Amerika og Karibia
ECOMOG ECOWAS' Peace Monitoring Group
ECOWAS sin regionale fredstryggjande styrke
ECOSOC Economic and Social Council
FNs økonomiske og sosiale råd
ECOWAS Economic Community of West African States
Økonomisk samanslutning for land i Vest-Afrika
ECWA Economic Commission for Western Asia
FNs økonomiske kommisjon for Vest-Asia
ENMOD Convention on the Prohibition of Military and any other Hostile use of Environmental Modification Techniques
FNs konvensjon om forbod mot bruk av miljøpåverknad til militære formål (Miljøkrigskonvensjonen)
ERC Emergency Relief Coordinator
FNs nødhjelpskoordinator
ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
FNs økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet
EØS Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet
FAO Food and Agriculture Organization
FNs organisasjon for ernæring og landbruk
G-77 Group of 77
Utviklingslanda si samordningsgruppe for handsaming av utviklingsspørsmål under Generalforsamlinga
HABITAT se UNCHS
IAEA International Atomic Energy Agency
Det internasjonale atomenergibyrået
IATA International Air Transport Association
Den internasjonale organisasjonen for lufttransport
IBRD International Bank of Reconstruction and Development
Den internasjonale gjenoppbyggings- og utviklingsbanken (Verdsbanken)
ICAO International Civil Aviation Organization
Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
ICARA International Conference on Assistance to Refugees in Africa
Internasjonal konferanse om bistand til flyktningar i Afrika
ICJ International Court of Justice
FNs mellomfolkelege domstol
ICO Islamic Conference Organization
Organisasjonen for Den islamske konferansen
ICRC International Committee of the Red Cross
Den internasjonale raudekrosskomiteen
ICSAB International Civil Advisory Board
Den rådgjevande komiteen for Den internasjonale tenestemannskommisjonen
ICSC International Civil Service Commission
Den internasjonale tenestemannskommisjonen
ICSU International Council of Scientific Unions
Vitskapsunionens internasjonale råd
ICTY International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
FNs mellomfolkelege domstol for pådømming av krigsbrotsverk i det tidlegare Jugoslavia
IDA International Development Association
Det internasjonale utviklingsfondet (under Verdsbanken)
IEA International Energy Agency
Det internasjonale energibyrået
IFAD International Fund for Agricultural Development
Det internasjonale fondet for jordbruksutvikling
IFC International Finance Corporation
Det internasjonale finansieringsinstituttet
IFOR Implementation Force
Multilateral implementeringsstyrkje i Bosnia-Hercegovina leidd av NATO
IGAD Intergovernmental Authority on Development
Organisasjon for tørke og utvikling på Afrikas horn
ILC International Law Commission
Folkerettskommisjonen
ILO International Labour Organization
Den internasjonale arbeidsorganisasjonen
IMF International Monetary Fund
Det internasjonale valutafondet
IMO International Maritime Organization
Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (før 1982: IMCO)
INCB International Narcotics Control Board
Det internasjonale narkotikakontrollrådet
INF Intermediate-range Nuclear Forces
Kjernefysiske mellomdistansevåpen
INMARSAT International Maritime Satellite Organization
Den internasjonale organisasjonen for maritime telekommunikasjonar via satellitt
INSTRAW International Research and Training Institute for the Advancement of Women
Det internasjonale forskings- og utdanningsinstituttet for kvinner
INTELSAT International Telecommunication Satellite Organization
Den internasjonale telekommunikasjonssatellittorganisasjonen
IOC Intergovernmental Oceanographic Commission
Den mellomstatlege oseanografiske kommisjonen
IPDC International Programme for the Development of Communication
Det internasjonale programmet for kommunikasjonsutvikling
IPTF International Police Force Task
FNs internasjonale politistyrke
ITC International Trade Center
Det internasjonale handelssenteret
ITU International Telecommunication Union
Den internasjonale teleunionen
IUOTO International Union of Official Travel Organizations
Den internasjonale reiselivsorganisasjon
JIU Joint Inspection Unit
FNs inspektørgruppe
KNE Conference on Confidence and Security Building Measures and Disarmament in Europe (CDE)
Konferansen om tillits- og tryggleiksskapande tiltak og nedrusting i Europa
MICIVIH Civilian Mission of the United Nations and the Organization of American States in Haiti
Det internasjonale sivile korps på Haiti
MINUGUA United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Commitment of the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala
FNs verifikasjonskorps for menneskerettar og etterleving av pliktene etter den omfattande menneskerettsavtalen i Guatemala
MINURCA Mission des Nations Unies en Republique Centrafricaine
FNs operasjon i Den sentral-afrikanske republikken
MINURSO Mission des Nations Unies pour le Référendum au Sahara Occidental
FNs operasjon for overvaking av folkerøysting i Vest-Sahara
MINUSAL Mission de las Nationes Unidas en El-Salvador
FNs operasjon i El Salvador
MIPONUH United Nations Civilian Police Mission in Haiti
FNs sivile politioperasjon på Haiti
MISAB Inter-African Mission to Monitor the Bangui Agreements
Interafrikansk fredstryggjande styrke i Den sentral-afrikanske republikken
MONUA United Nations Observer Mission in Angola
FNs observatørstyrke i Angola
MPLA Movimento Popular de Libertacao de Angola
President Dos Santos parti i Angola
MUL Least Developed Countries (LDC)
Dei minst utvikla landa
NAM Non Aligned Movement
Den alliansefrie rørsla
NATO North Atlanctic Treaty Organization
Den nordatlantiske traktatorganisasjonen
NGO Non-Governmental Organization
Ikkje-statleg organisasjon
NPT Non-Proliferation Treaty
Ikkje-spreiingsavtalen
OAS Organization of American States
Organisasjonen av amerikanske statar
OAU Organization of African Unity
Organisasjonen for afrikansk einskap
OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
Kontoret for samordning av humanitære aktivitetar
OECD Organization for Economic Co-operation and Development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
OECS Organization of East Caribbean States
Organisasjonen av austkaribiske statar
OIOS Office of International Oversight Services
FNs kontor for internt tilsyn
OPANAL Organisacion para la Proscripcion des Armas Nucleares en America Latina
Organisasjonen for forbod mot atomvåpen i Latin-Amerika
OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries
Organisasjonen av oljeeksporterande land
OSSE Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa
POLISARIO Frente Polisare Popular para la Liberacion de Saguia el-hamira y de Rui de Ori
Frigjeringsrørsle i Vest-Sahara
PLO Palestine Liberation Organization
Den palestinske frigjeringsorganisasjonen
PUNE United Nations Conference for the Promotion of International Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy
FNs konferanse om fredeleg utnytting av kjernekraft
SADC Southern African Development Community
Den regionale samarbeidsorganisasjonen i det sørlege Afrika (medl.: (1997) Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, Swaziland, Sør-Afrika, Tanzania, Zambia, Zimbabwe)
SALT (I & II) Strategic Arms Limitation Treaty
Avtalar mellom USA og Sovjetunionen om avgrensingar av strategiske våpen
SDI Strategic Defence Initiative
Strategisk forsvarsinitiativ (det amerikanske romvåpenprogrammet)
SFOR Stabilisation Force
Multilateral stabiliseringsstyrkje i Bosnia-Hercegovina leidd av NATO
SG Secretary General
FNs generalsekretær
SIS Special Industrial Service
Det særlege industrifondet
SSOD (I, II & III) Special Session on Disarmament
Hovudforsamlinga sine spesialsesjonar om nedrusting
START Strategic Arms Reduction Talks
Forhandlingar mellom USA og Sovjetunionen om reduksjonar av strategiske våpen
TCDC Technical Co-operation among Developing Countries
Fagleg samarbeid mellom utviklingsland
TDB Trade- and Development Board
Handels- og utviklingsstyret (UNCTADs styre)
UN United Nations
Dei sameinte nasjonane (FN)
UNAMIR United Nations Assistance Mission for Rwanda
FNs styrke i Rwanda
UNAVEM United Nations Angola Verification Mission
FNs verifikasjonsgruppe i Angola
UNCDF United Nations Capital Development Fund
FNs kapitalutviklingsfond
UNCED United Nations Conference on Environment and Development
FNs konferanse om miljø og utvikling (Rio-konferansen)
UNCHS United Nations Center for Human Settlements
FNs busetjingssenter (Habitat)
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
FNs kommisjon for internasjonal handelsrett
UNCOPUOS United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
FNs komité for fredeleg utnytting av det ytre verdsrommet
UNCTC United Nations Committee for Transnational Corporations
FNs komité for fleirnasjonale selskap
UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development
FNs konferanse for handel og utvikling
UNCURK United Nations Commission for the Unification and Rehabilitation of Korea
FNs kommisjon for samling og gjenoppbygging av Korea
UNDC United Nations Disarmament Commission
FNs nedrustingskommisjon
UNDG United Nations Development Group
FNs utviklingsgruppe
UNDOF United Nations Disengagement Observer Force
FNs observatørstyrke i Midtausten
UNDP United Nations Development Programme
FNs utviklingsprogram
UNEP United Nations Environment Programme
FNs miljøvernprogram
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
FNs organisasjon for utdanning, vitskap og kultur
UNETPSA United Nations Educational Training Programme for Southern Africa
FNs utdannings- og opplæringsprogram for det sørlege Afrika
UNFDAC United Nations Fund for Drug Abuse Control
FNs fond for kontroll med narkotikamisbruk
UNFICYP United Nations Force in Cyprus
FN-styrken på Kypros
UNFPA United Nations Population Fund
FNs befolkningsfond
UNGASS 19 United Nations General Assembly Nineteenth Special Session
FNs generalforsamlings 19. spesialsesjon for oppfølging av Rio-konferansen
UNHCHR United Nations High Commissioner for Human Rigths
FNs høgkommissær for menneskerettar
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
FNs høgkommissær for flyktningar
UNICEF United Nations Children's Fund
FNs barnefond
UNIDF United Nations Industrial Development Fund
FNs fond for industriell utvikling
UNIDIR United Nations Institute for Disarmament Research
FNs institutt for nedrustingsstudium
UNIDO United Nations Industrial Development Organization
FNs organisasjon for industriell utvikling
UNIFEM United Nations Development Fund for Women
FNs utviklingsfond for kvinner
UNIFIL United Nations Interim Force in Lebanon
FNs fredstryggjande styrke i Libanon
UNIIMOG United Nations Iran-Iraq Military Observer Group
FNs militære observatørgruppe i Iran og Irak
UNIKOM United Nations Iraq-Kuwait Observer Mission
FNs observatørkorps på grensa Irak-Kuwait
UNISPACE (I & II) United Nations conference on the Exploration and Peaceful Uses of Outer Space
FNs konferansar om utforsking og fredeleg utnytting av verdsrommet
UNITA Unia¸o Nacional para a Independência Total de Angola
Opprørsrørsle i Angola
UNITAR United Nations Institute for Training and Research
FNs institutt for opplæring og forsking
UN-NADAF United Nations New Agenda for the Development of Africa in the 1990's
FNs nye program for utvikling i Afrika i 1990-åra
UNMIBH United Nations Mission in Bosnia-Herzegovina
FN-styrken i Bosnia-Hercegovina
UNMIH United Nations Mission in Haiti
FN-styrken på Haiti
UNMOGIP United Nations Military Observer Group in India and Pakistan
FNs militære observatørgruppe i India og Pakistan
UNMOP United Nations Mission of Observers in Prevlaka
FNs observatørkorps i Prevlaka
UNMOT United Nations Mission of Observers in Tadsjikistan
FNs observatørkorps i Tadsjikistan
UNOMIG United Nations Observer Mission in Georgia
FNs observatørkorps i Georgia
UNOMIL United Nations Observer Mission in Liberia
FNs observatørkorps i Liberia
UNPREDEP United Nations Preventive Deployment Force
FNs førebyggjande styrke (i Den tidlegare jugoslaviske republikken Makedonia)
UNPROFOR United Nations Protection Force
FNs fredstryggjande operasjon i det tidlegare Jugoslavia
UNRISD United Nations Research Institute for Social Development
FNs forskingsinstitutt for sosial utvikling
UNRWA United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
FNs organisasjon for hjelp til Palestinaflyktningar i Midtausten
UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation
FNs vitskaplege komité for verknadene av radioaktiv stråling
UNSCOM United Nations Special Commission
FNs spesialkommisjon (som skal overvake avskaffinga av irakiske masseøydeleggingsvåpen)
UNSF United Nations Special Fund
FNs fond for dei hardast ramma utviklingslanda
UNSOC United Nations Staff Officers Course
FNs stabsoffiserkurs
UNSMIH United Nations Support Mission in Haiti
FNs støtteaksjon på Haiti
UNTAES United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium
FNs overgangsadministrasjon for Aust-Slavonia, Baranja og Vest-Sirmium
UNTMIH United Nations Transition Mission in Haiti
FNs overgangsoperasjon på Haiti
UNTSO United Nations Truce Supervision Organization
FNs observatørkorps i Midtausten
UNU United Nations University
FN-universitetet
UNV United Nations Volunteers
FNs internasjonale korps av frivillige
UPU Universal Postal Union
Verdspostunionen
URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Den guatemalanske revolusjonære hær
WEOG West European and Other States Group
Gruppa av vesteuropeiske og andre statar
WFC World Food Council
Verdas matvareråd
WFP World Food Programme
Verdas matvareprogram
WGUNS Open-ended High-level Working Group on the Strengthening of the United Nations System
Arbeidsgruppa for styrking av FN-systemet (Essy-gruppa)
WHO World Health Organization
Verdas helseorganisasjon
WIPO World Intellectual Property Organization
Verdsorganisasjonen for åndsverkrett
WMO World Meteorological Organization
Den meteorologiske verdsorganisasjonen
WTO World Tourism Organization
Verdas turismeorganisasjon
WTO World Trade Organization
Verdas handelsorganisasjon
Til forsida av dokumentet