St.meld. nr. 32 (2000-2001)

Evaluering av faget Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering

Til innholdsfortegnelse

Utfordringene

Norge er i stigende grad blitt et kulturelt mangfoldig og flerreligiøst samfunn. Forskjellige livssyn, religioner, kulturer og verdioppfatninger er blitt en del av virkeligheten i hele landet. For bare noen tiår siden var landet religiøst sett relativt homogent.

Denne livssynsvariasjonen kan være berikende både for den enkelte og for samfunnet. Den kan utvide perspektivene, gi ny innsikt og bidra til en dypere forståelse av klodens menneskelige mangfold og forskjellige livsuttrykk. Dessuten kan mangfoldet bidra til å redusere nasjonal og etnisk sjåvinisme, selvgodhet og manglende respekt for annerledes tenkende og troende - og bidra til et sunnere samfunn.

Men kultur- og religionsmangfoldet kan også føre til et samfunn preget av etniske og religiøse konflikter, hat, mistenkeliggjøring, rasisme og gettoisering. De positive mulighetene som ligger i det rike og kommuniserende mangfoldet, kan bli forvrengt til det motsatte. En skal ikke ha mye kjennskap til historien - eller til dagens verden - for å forstå de religiøse og etniske spenningenes destruktive kraft.

Derfor er utfordringen for ethvert samfunn å bygge ned spenningene og konfliktmulighetene. Kunnskap om og innsikt i egen og andres religion og livssyn er avgjørende for å få dette til. Å la større eller mindre grupper - uansett livssyn - være fritatt for denne kunnskapen, i et pluralistisk norsk samfunn og i en stadig «mindre» verden, er uklokt.

Men det er også viktig at alle som lever og deltar i byggingen av samfunnet - også det norske - har grundig kunnskap, forståelse og respekt for dette samfunnets egen historie, kultur og verdi- og trosgrunnlag. Uten denne kunnskapen og forståelsen blir det samfunnet en lever i, vanskelig å forstå. En kan bli fremmedgjort i eget land, noe som igjen kan føre til forskjellige typer klasseskiller og til at mennesker faller utenfor og blir marginalisert.

Derfor må alle ha denne innsikten. Ikke for at noen skal bli pådyttet en annen religion eller et annet livssyn enn sitt eget, men fordi slik innsikt er avgjørende for liv og virke i det samfunnet en lever i.

Kristendommen har en særstilling i det norske samfunnet, delvis fordi norsk historie og kultur har denne religionen som en integrert og innvevd del, delvis fordi den store majoriteten i Norge tilhører den kristne kirke. Derfor er det også viktig at alle som bor i Norge, har så mye kunnskap om kristendommen at de kan forstå dens samfunnsmessige betydning.

Et samlende fellesfag om tro og livssyn skal bidra til å gi svar på disse utfordringene.

På den ene side skal faget søke å skape forståelse og respekt for de forskjellige religioner og livssyn som lever side om side i Norge. Det er av stor betydning for å hindre unødige spenninger og konflikter som bunner i kunnskapsmangel og fordommer.

På den annen side skal faget gi spesielt solid kunnskap om kristendommen, fordi kristendommen har spilt og spiller en særlig rolle for det norske samfunnet historisk og kulturelt. God kunnskap om kristendommen er viktig for å forstå det norske samfunnet.

Skolen - i samarbeid med foreldrene - er den eneste samfunnsarena som kan ta imot disse utfordringene. Her lever og lærer alle barn og unge fra forskjellige samfunnslag og etniske og religiøse miljøer side om side. Grunnskolen gir den felles referanserammen som kan skape respekt og forståelse for hverandres religion og livssyn og samtidig gi alle opplæring og forståelse for det norske kultur- og verdigrunnlaget. Denne muligheten er unik og må utnyttes til alles beste - ved et felles fag for tro og livssyn.

Til dokumentets forside