St.meld. nr. 43 (2008-2009)

Om Sametingets virksomhet 2008

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Sametinget har levert sin årsmelding til departementet om arbeidet i Sametinget i 2008. Årsmeldingen gjør rede for det politiske arbeidet i Sametinget, de oppgavene som Sametinget skal forvalte, og økonomiske og administrative utfordringer.

I henhold til sameloven skal Sametingets årsmelding oversendes regjeringen og legges fram for Stortinget hvert år, jf. innstillingen til justiskomiteen under vedtak av sameloven (Innst. O. nr. 79 (1986–87)). Denne meldingen vil oppfylle disse forutsetningene.

I denne stortingsmeldingen gir regjeringen en tilbakemelding på de sakene som Sametinget har tatt opp i årsmeldingen for 2008. Den omfatter også en omtale av videreføringen av de saker som er tatt opp i meldingen. Sametingets årsmelding er tatt inn som kapittel 2.

Sametingets regnskap for 2008 følger som vedlegg til denne meldingen.

Regjeringen viser for øvrig til St.meld. nr. 28 (2007–2008) Samepolitikken, som ble lagt fram for Stortinget 30. mai 2008.

Til dokumentets forside