St.meld. nr. 43 (2008-2009)

Om Sametingets virksomhet 2008

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 12. juni 2009 om Sametingets virksomhet i 2008 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside