St.meld. nr. 43 (2008-2009)

Om Sametingets virksomhet 2008

Til innholdsfortegnelse

1 Sametingets regnskap for 2008

Sametingets regnskap for 2008 er et kontantregnskap for virksomheten i sin helhet og viser virksomhetens faktiske bokførte inntekter og utgifter.

Regnskapet presenteres i tre hoveddeler; resultatregnskap, balanse og noter til regnskapet. I noter til regnskapet gis en oversikt over bevilgninger mottatt, driftsregnskapet fordelt på hovedkoststeder, virkemiddelregnskapet fordelt på virkemiddelordningene og spesifisering av enkelte balanseposter. Under hver at disse hoveddelene gis det også forklaringer til eventuelle avvik.

1.1 Resultatregnskap

Tabell 1.1 

  Note Res 31/12 Bud 2008 Avvik i  %
Driftsinntekter
Bevilgninger fra departementene 1, 20 306 410 000 306 410 000 0 0,0 %
Avkastning Samefolkets fond 15 9 946 560 10 000 000 53 440 0,5 %
Refordelt regnskapsmessig overskudd 2007 0 2 721 162 2 721 162 100,0 %
Sum driftsinntekter 316 356 560 319 131 162 2 774 602 0,9 %
Virkemidler
Virkemidler 2 – 15 198 394 103 204 871 000 6 476 897 3,2 %
Samefolkets fond 15 9 946 560 10 000 000 53 440 0,5 %
Sum virkemidler 208 340 663 214 871 000 6 530 337 3,0 %
SUM DRIFTSINNTEKTER – VIRKEMIDLER 108 015 897 104 260 162 (3 755 735) -3,6 %
Driftskostnader
Drift politisk nivå 16 22 272 444 20 921 000 (1 351 444) -6,5 %
Drift administrativt nivå 17 62 923 048 63 071 000 147 952 0,2 %
Investeringer 18 12 444 342 12 447 000 2 658 0,0 %
Spesielle prosjekter 19 7 677 105 7 821 162 144 057 1,8 %
Sum driftskostnader 105 316 939 104 260 162 (1 056 777) -1,0 %
RESULTAT PR. 31. DESEMBER 2008 2 698 957 0 -2 698 957 -100,0 %
Anvendelse av årsresultatet
Til refordeling i revidert budsjett 2009 – til annen EK 2 698 957
Sum anvendelse 2 698 957

1.2 Balanse

Tabell 1.2 

Beskrivelse Note 2007 2008
Eiendeler
Omløpsmidler
Kundefordringer 20 4 677 765 6 845 587
Andre fordringer 21 1 853 959 1 047 688
Sum fordringer 6 531 724 7 893 275
Bankinnskudd 141 884 538 167 579 112
Samefolkets fond 15 79 650 790 76 951 211
Sum bank 221 535 328 244 530 323
Sum eiendeler 228 067 052 252 423 598
Egenkapital og gjeld
Egenkapital
Egenkapital 24 -2 894 843 -5 616 005
Annen egenkapital – Til refordeling i revidert budsjett 24 -2 721 162 -2 698 957
Sum egenkapital -5 616 005 -8 314 962
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Avsetning gyldige tilsagn næringsutvikling 7 -20 447 194 -26 594 644
Avsetning gyldige tilsagn kulturutvikling 6 -11 979 956 -13 021 079
Samefolkets fond – avkastning 15 -35 459 087 -30 126 018
Samefolkets fond – kapital 15 -75 000 000 -75 000 000
Avsetning gyldige tilsagn samefolkets fond 15 0 -5 745 780
Avsetning gyldige tilsagn læremiddelutvikling 4 -33 520 142 -33 903 250
Avsetning gyldige tilsagn kulturminnevern 8 -2 655 300 -3 285 000
Avsetning gyldige tilsagn interreg, regional og statlig andel 7 -3 661 369 -1 842 484
Avsetning gyldige tilsagn språkprosjekter 5 -3 131 078 -3 386 198
Avsetning gyldige tilsagn andre virkemidler 4 – 15 -8 792 149 -12 673 200
Sum fondsavsetninger og andre avsetninger for forpliktelser -194 646 274 -205 577 652
Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen 22 -884 596 -1 784 596
Sum annen langsiktig gjeld -884 596 -1 784 596
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld -992 012 -1 974 704
Pensjonsinnskudd -56 019 -1 578 316
Skyldig offentlige avgifter -2 705 712 -3 088 374
Annen kortsiktig gjeld – avsetning feriepenger, gr.livsforsikring, andre trekk -5 282 843 -6 102 842
Annen kortsiktig gjeld – kapitalisert avkastn. Norges bank 15 -4 650 790 -4 613 491
Øvrige avsetninger 23 -13 232 801 -19 388 661
Sum kortsiktig gjeld -26 920 177 -36 746 388
Sum egenkapital og gjeld -228 067 052 -252 423 598

1.3 Noter til regnskapet

Note 1 Bevilgninger fra departementene

Fordeling av bevilgningene fra departementene er som følger:

Tabell 1.3 

Kap.Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
680.50 Arbeids- og inkluderingsdepartementet – AID 191 400 000 191 400 000 0 0,0 %
206.50 Kunnskapsdepartementet – KD 31 887 000 31 887 000 0 0,0 %
226/248 Kunnskapsdepartementet – KD 4 000 000 4 000 000 0 0,0 %
231.50 Kunnskapsdepartementet – KD 12 380 000 12 380 000 0 0,0 %
1429.50 Miljøverndepartementet – MD 3 000 000 3 000 000 0 0,0 %
320.53 Kultur- og kirkedepartementet – KKD 53 543 000 53 543 000 0 0,0 %
724.21 Helse- og omsorgdepartementet – HOD 6 200 000 6 200 000 0 0,0 %
1147.50 Landsbruksdepartementet – LD 4 000 000 4 000 000 0 0,0 %
Sum 306 410 000 306 410 000 0 0,0 %
- Samefolkets fond 9 946 560 10 000 000 53 440 0,5 %
Sum 316 356 560 316 410 000 53 440 0,0 %

Sametinget hadde ved budsjettbehandlingen av sak 60/07, Sametingets budsjett 2008, en bevilgning på totalt kr 316 310 000, inkl. avkastning av Samefolkets fond. Ved budsjettreguleringen i mai 2008, sak 38/08 Sametingets reviderte budsjett 2008, ble det endelige budsjettet for 2008 vedtatt med en total ramme på kr 316 410 000. Dette skyldes at bevilgningen over kap. 724, post 21 fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er økt med kr 100 000.

Avkastning av Samefolkets fond inntektsføres ikke over resultatregnskapet. Ved mottak av innbetaling bokføres denne i balansen under punkt «Samefolkets fond – avkastning». Årets forbruk av Samefolkets fond er inntektsført og opparbeidet avkastningen av Samefolkets fond er tilsvarende redusert, se note 15.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og Kunnskapsdepartementet (KD) har bevilget kr 1 000 000 hver til prosjekt Divvun – samisk korrekturprogram. Denne bevilgningen er inntektsført under posten spesielle prosjekter, Divvun.

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) har bevilget kr 600 000 til samisk idrett for 2008. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelpost 205.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har bevilget kr 300 000 til prosjektet samisk statistikk for 2008. Denne bevilgningen er inntektsført og utbetalt direkte over virkemiddelpost 801.

I tillegg har Sametinget mottatt kr 650 000 fra Utenriksdepartementet til Sametingets internasjonale arbeid. Sametinget søker årlig om disse midlene. Midlene inntektsføres direkte under administrasjonen for arbeidet med internasjonale saker.

Note 2 Virkemiddelregnskapet 2008

Tabell 1.4 

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 102 227 700 102 478 000 250 300 0,2 %
- Søkerbaserte ­tilskudd 79 045 378 85 723 000 6 677 622 7,8 %
- Avtaler 7 559 009 8 570 000 1 010 991 11,8 %
- Andre virkemidler 8 216 030 6 450 000 (1 766 030) -27,4 %
- Samefolkets fond 9 946 560 10 000 000 53 440 0,5 %
- Andre tiltak 1 345 986 1 650 000 304 014 18,4 %
Sum 208 340 663 214 871 000 6 530 337 3,0 %
100 – 102 Opplæring 27 296 095 31 153 000 3 856 905 14,1 %
150 – 153 Språk 49 579 867 51 460 000 1 880 133 3,8 %
200 – 212 Kultur 74 262 689 73 797 000 (465 689) -0,6 %
300 – 302 Næring 28 252 984 27 775 000 (477 984) -1,7 %
400 – 402 Miljø- og kulturvern 3 328 054 3 654 000 325 946 9,8 %
450 Helse- og sosial­satsing 2 034 167 4 400 000 2 365 833 116,3 %
650 – 652 Likestillingstiltak 630 444 650 000 19 556 3,1 %
551 – 554 Internasjonalt arbeid 219 000 625 000 406 000 185,4 %
750 – 756 Samiske organisa­sjoner 3 228 787 3 257 000 28 213 0,9 %
500 – 503 Andre virkemidler 8 216 030 6 450 000 (1 766 030) -21,5 %
600 – 602 Samefolkets fond 9 946 560 10 000 000 53 440 0,5 %
800 – 899 Andre tiltak 1 345 986 1 650 000 304 014 22,6 %
Sum virkemidler 208 340 663 214 871 000 6 530 337 3,0 %

Sametingets virkemidler er en blanding av direkte bevilgninger og søkerbaserte tilskuddsordninger som gis som tilskudd med gyldighet over flere år eller som årlige tilskudd.

Sametingets tilskuddsstyre fordeler de virkemidler som Sametingets plenum har delegert til tilskuddsstyret, jfr sak 09/08 Revisjon av retningslinjer for Sametingets tilskuddsstyre. Dette vedrører de søkerbaserte virkemidlene innenfor Sametingets budsjett med unntak av de virkemidlene som er lagt til Sametingsrådets og Møtelederskapets disposisjon.

Sametingets tilskuddsstyre skal oversende en årlig rapport til Sametingets plenum om forvaltningen av virkemidlene tilskuddstyret har ansvar for. Rapporten fra Sametingets tilskuddsstyre for 2008 behandles i Sametingets plenum i mai 2008, og det vises også til denne rapporteringen over bruken av de søkerbaserte virkemidlene tilskuddsstyret forvalter.

Totalt viser virkemiddelregnskapet for 2008 et overskudd på kr 6 530 337. De enkelte postene blir presentert og eventuelt kommentert i nedenstående noter. For øvrig vises det til de foranstående kapitlene i årsmeldingen.

Note 3 Omdisponeringer 2008

Iht. Sametingets budsjett for 2008, kapittel 3.2 Søkerbaserte tilskudd har sametingsrådet fullmakt til å omdisponere inntil 20 % av avsatte midler i budsjettet til de enkelte søkerbaserte formål. Midlene skal disponeres innenfor rammen avsatt til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger, og Sametingsrådet skal i budsjettåret informere Sametingets plenum om eventuelle omdisponeringer jf. sak 43/07.

På bakgrunn av dette har Sametingsrådet fullmakt til å omdisponere 20 % av den totale søkerbaserte tilskuddspotten i 2008 på kr 85 723 000 som utgjør kr 17 144 600.

Sametingsrådet har i 2008 omdisponert totalt kr 8 307 500 mellom de søkerbasert virkemidlene. Omdisponeringen av midlene skyldes ubrukte midler etter søknadsfristen og i tillegg var det foretatt en del tilbaketrekninger og tilbakebetalinger av gitte søkerbaserte tilskuddsmidler.

Sametingsrådet har informert Sametingets plenum om foretatte omdisponeringer via Sametingsrådets beretning om virksomheten i sak 14/08 og 31/08. I tillegg er det i desember 2008 foretatt omdisponering i sak R 124/08 på kr 150 000 til post 10102 stipend til høyere utdanning.

Tabell 1.5 

Post Beskrivelse Milder som kan omdisponeres Omdisponert Sum omdisp.
10004 Læremidler til barnehager 270 000 270 000
10101 Faglig kompetanseheving 700 000 -700 000 0
10102 Høyere utdanning 0 150 000 150 000
10200 Tilskudd til samiske barnehager 3 070 000 -3 070 000 0
Sum opplæring 3 770 000 -3 350 000 420 000
15100 Språkprosjekter innenfor forvaltningsområdet 66 000 -66 000 0
15200 Språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet 1 814 000 -1 814 000 0
Sum språk 1 880 000 -1 880 000 0
20000 Litteratur 380 200 -380 200 0
20020 Billedkunst/duodji 0 516 500 516 500
20030 Teaterformål 83 600 -83 600 0
20040 Barns oppvekstvilkår 33 000 -33 000 0
20060 Samiskspråklige tegneserier 19 700 -19 700 0
200 Samisk kulturutvikling 516 500 0 516 500
21100 Samiske bibliotektjenester 0 60 000 60 000
211 Samiske bibliotektjenester 0 60 000 60 000
Sum kulturutvikling 516 500 60 000 576 500
30000 Fiskeri 0 629 000 629 000
30010 Jordbruk 0 2 664 400 2 664 400
30030 Annet næringsliv 0 1 284 600 1 284 600
30040 Interreg 0 732 000 732 000
Sum næringutvikling 0 5 310 000 5 310 000
40000 Samisk kulturminnevern 385 000 -385 000 0
Sum miljø- og kulturvern 385 000 -385 000 0
45000 Helse- og sosialtjenester 2 050 000 -2 050 000 0
Sum helse og sosialsatsing 2 050 000 -2 050 000 0
55100 Barentssamarbeid 170 000 -170 000 0
55200 Annet internasjonalt arbeid/Urfolksrettigheter 136 000 -136 000 0
Sum internasjonal satsing 306 000 -306 000 0
50000 Samarbeidsavtaler med fylkeskommunene 0 788 000 788 000
50100 Frie Midler – Rådet 0 1 213 000 1 213 000
Sum andre virkemidler 0 2 001 000 2 001 000
Sum omdisponert 8 907 500 -600 000 8 307 500

Note 4 Opplæring

Tabell 1.6 

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 0 0 0
- Søkerbaserte tilskudd 27 296 095 31 153 000 3 856 905 12,4 %
Sum 27 296 095 31 153 000 3 856 905 12,4 %

Tabell 1.7 Søkerbaserte tilskudd – Opplæring

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
100 Grunnskole og videreg.opplæring-læremiddelutv. 16 170 319 16 718 000 547 681 3,4 %
101 Kompetanseheving 3 792 820 4 250 000 457 180 12,1 %
102 Barnehager 7 332 956 10 185 000 2 852 044 38,9 %
Sum 27 296 095 31 153 000 3 856 905 14,1 %

Tabell 1.8 Læremiddelutvikling

Tekst Beløp
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 08 33 520 142
Budsjett 2008 fra post 100 – 102 31 153 000
Omdisponering 2008 -3 350 000
Totalt til disposisjon i 2008 61 323 142
Utbetalt i 2008 post 100 – 102 -27 331 462
Tilbakebetalt tilskudd 418 474
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2008 34 410 154
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2008 -33 903 250
Resultat læremiddelutvikling 2008 506 905

Tabell 1.9 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 og tilbaketrekt/-betalt i 2008

År Beløp i % Tilb.trekt Tilb.bet.
1997 163 950 0,5 % 0 0
1998 598 050 1,8 % 0 0
1999 0 0 0
2000 831 150 2,5 % 0 0
2001 1 078 728 3,2 % 0 0
2002 1 150 724 3,4 % 0 0
2003 1 806 081 5,3 % 179 857 0
2004 1 438 930 4,2 % 0 158 449
2005 2 407 202 7,1 % 321 536 253 345
2006 7 374 601 21,8 % 0 0
2007 7 676 884 22,6 % 0 0
2008 9 376 950 27,7 % 0 6 680
Sum 33 903 250 100,0 % 501 393 418 474

Søkerbaserte tilskudd for opplæring viser et overskudd på kr 3 856 905. Overskuddet skyldes omdisponering (se note 3) på kr -3 350 000 og tilbaketrekking av ikke gjennomførte prosjekter på kr 501 393. Resultatet på søkerbasert tilskudd blir da på kr 506 905. Det avsettes kr 33 903 250 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Ved årsregnskapet for 2007 ble det avsatt kr 1 950 000 til kompetanseheving i forbindelse med kunnskapsløftet samisk. Sametinget har inngått avtale med Samisk høgskole for å gjennomføre prosjekter i forbindelse med dette.

Note 5 Språk

Tabell 1.10 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 og tilbaketrekt/-betalt i 2008

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 47 250 000 47 250 000 0 0,0 %
- Søkerbaserte tilskudd 2 329 867 4 210 000 1 880 133 44,7 %
Sum 49 579 867 51 460 000 1 880 133 3,7 %

Tabell 1.11 Direkte tilskudd – Språk

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
150 Tospråklighetstilskudd 42 750 000 42 750 000 0 0,0 %
153 Grunntilskudd til språksentre 4 500 000 4 500 000 0 0,0 %
Sum 47 250 000 47 250 000 0 0,0 %

Tabell 1.12 Søkerbaserte tilskudd – Språk

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
151 Språkprosjekter innenfor forvaltningsområdet 1 293 867 1 360 000 66 133 5,1 %
152 Språkprosjekter utenfor forvaltningsområdet 1 036 000 2 850 000 1 814 000 175,1 %
Sum 2 329 867 4 210 000 1 880 133 80,7 %

Tabell 1.13 Språkprosjekter

Tekst Beløp
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 08 3 131 078
Budsjett 2008 – Språkprosj. innenfor forv.omr. 1 360 000
Budsjett 2008 – Språkprosj. utenfor forv.omr. 2 850 000
Omdisponering 2008 -1 880 000
Totalt til disposisjon i 2008 5 461 078
Utbetalte tilskudd i 2008 -2 074 747
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2008 3 386 331
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2008 -3 386 198
Resultat språkprosjekter 2008 133

Tabell 1.14 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 og tilbaketrekt/-betalt i 2008

År Beløp i % Tilb.trekt Tilb.bet.
2004 90 000 2,7 % 0 0
2005 0 0 0
2006 470 650 13,9 % 490 633 0
2007 1 114 548 32,9 % 50 000 0
2008 1 711 000 50,5 % 0 0
Sum 3 386 198 100,0 % 540 633 0

Posten språkprosjekter innenfor og utenfor forvaltningsområdet viser et overskudd på kr 1 880 133. Overskuddet skyldes omdisponering (se note 3) på kr -1 880 000 og tilbaketrekkinger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 540 663. Resultatet på søkerbasert tilskudd blir da på kr 133. Det avsettes kr 3 386 198 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 6 Kultur

Tabell 1.15 

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 51 051 700 51 302 000 250 300 0,5 %
- Søkerbaserte tilskudd 18 853 063 18 145 000 (708 063) -3,9 %
- Kunstneravtalen 4 357 926 4 350 000 (7 926) -0,2 %
Sum 74 262 689 73 797 000 (465 689) -0,6 %

Tabell 1.16 Direkte tilskudd – Kultur

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
202 Samiske kulturhus 7 207 000 7 206 000 (1 000) -0,0 %
203 Samiske kulturorganisasjoner 224 000 350 000 126 000 56,3 %
204 Samiske festivaler – grunntilskudd 1 761 700 1 806 000 44 300 2,5 %
205 Samisk idrett 2 078 000 2 078 000 0 0,0 %
206 Samisk teater 15 883 000 15 883 000 0 0,0 %
207 Samisk kunst 335 000 335 000 0 0,0 %
208 Samiske publikasjoner 1 668 000 1 668 000 0 0,0 %
209 Mobile bibliotektjenester 5 907 000 5 907 000 0 0,0 %
210 Museer 15 988 000 16 069 000 81 000 0,5 %
Sum 51 051 700 51 302 000 250 300 0,5 %

Posten for samiske kulturorganisasjoner viser et overskudd på kr 126 000. Dette skyldes ikke utbetalt tilskudd til DSJ-Doajmmasiebbre Julevsábme for 2008. Overskuddet på post 204 skyldes tilbakebetaling av tilskudd.

Det er foretatt en avsetning på kr 350 000 til prosjektering og planlegging av kunstmuseum i Karasjok under post 210 Museer. Midlene er ikke benyttet i 2008 på grunn av at det ennå ikke er inngått oppdragsavtale med Statsbygg for gjennomføring av arbeidet. Resterende kr 81 000 er ubenyttede midler vedrørende museumsreformen.

Tabell 1.17 Søkerbaserte tilskudd – Kultur

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
200 Samisk kulturutvikling 13 004 063 12 366 000 (638 063) -4,9 %
201 Samiske forlag 2 579 000 2 579 000 0 0,0 %
211 Samiske bibliotektjenester 270 000 200 000 (70 000) -25,9 %
212 Investering i samiske bokbusser 3 000 000 3 000 000 0 0,0 %
Sum 18 853 063 18 145 000 (708 063) -3,8 %

Tabell 1.18 Kulturutvikling

Tekst Beløp
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 2008, 11 540 600
Bevilgning i 2008 12 366 000
Totalt til disposisjon i 2008 23 906 600
Utbetalte tillskudd i 2008 -11 536 084
Tilbakebetalte tilskudd 12 500
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2008 12 383 016
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2008 -13 021 079
Resultat samisk kulturutvikling 2008 -638 063

Tabell 1.19 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 og tilbaketrekt/-betalt i 2008

År Beløp i % Tilb.trekt Tilb.bet.
2001 107 500 0,8 % 0 0
2002 90 000 0,7 % 15 000 0
2003 100 000 0,8 % 117 000 0
2004 157 500 1,2 % 65 000 0
2005 442 500 3,4 % 47 500 0
2006 1 295 100 9,9 % 134 487 0
2007 3 504 329 26,9 % 102 500 0
2008 7 324 150 56,2 % 85 500 12 500
Sum 13 021 079 100,0 % 566 987 12 500

Posten kulturutvikling viser et underskudd på kr -638 063. Det avsettes kr 13 021 079 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Det er foretatt omdisponering av kr 60 000 til post 211 Samiske bibilotektjenester og resultatet etter dette er kr -10 000, se note 3.

Tabell 1.20 Samisk kunstneravtale

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
207 Samisk kunstneravtale 4 357 926 4 350 000 (7 926) -0,2 %
Sum 4 357 926 4 350 000 (7 926) -0,2 %

Note 7 Næring

Tabell 1.21 Samisk kunstneravtale

Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 2 549 000 2 549 000 0 0,0 %
- Søkerbaserte tilskudd 22 502 901 21 006 000 (1 496 901) -7,1 %
- Duodjiavtale 3 201 083 4 220 000 1 018 917 24,1 %
Sum 28 252 984 27 775 000 (477 984) -1,7 %

Tabell 1.22 Direkte tilskudd – Næring

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
301 Duodjiinstitusjoner og organisasjoner 2 549 000 2 549 000 0 0,0 %
Sum 2 549 000 2 549 000 0 0,0 %

Tabell 1.23 Søkerbaserte tilskudd – Næring

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
300 Næringsutvikling 22 002 918 20 506 000 (1 496 918) -6,8 %
303 Samiske næringsorganisasjoner 499 983 500 000 17 0,0 %
Sum 22 502 901 21 006 000 (1 496 901) -6,7 %

Tabell 1.24 Duodjiavtale

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
300 Duodjiavtale 3 201 083 4 220 000 1 018 917 31,8 %
Sum 3 201 083 4 220 000 1 018 917 31,8 %

Tabell 1.25 Næringsutvikling

Tekst Næring Interreg Totalt
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 08 20 447 194 3 661 369 24 108 563
Avsetning til duodjiavtalen pr. 1/1 – 08 4 001 897 4 001 897
Budsjett 2008 24 726 000 0 24 726 000
Omdisponeringer 2008 4 578 000 732 000 5 310 000
Totalt til disposisjon i 2008 53 753 091 4 393 369 58 146 460
Utbetalte tilskudd i 2008 -19 926 320 -2 695 919 -22 622 239
Tilbakebetalte tilskudd 9 416 9 416
Utbetalt diverse utgifter duodjiavtalen -360 510 0 -360 510
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2008 33 475 677 1 697 450 35 173 127
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 -26 594 644 -1 842 484 -28 437 128
Avsetning til næringskombinasjoner pr. 31/12 – 08 -1 904 000 0 -1 904 000
Resultat næringsutvikling og Interreg i 2008 4 977 033 -145 034 4 832 000

Tabell 1.26 Næringsutvikling

Tekst Beløp
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 08 28 110 460
Budsjett 2008 24 726 000
Omdisponering 2008 5 310 000
Totalt til disposisjon i 2008 58 146 460
Utbetalte tillskudd i 2008 -22 622 239
Tilbakebetalte tilskudd 9 416
Utbetalt diverse utgifter duodjiavtalen -360 510
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2008 35 173 127
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2008 -28 437 128
Avsetning til næringskombinasjoner pr. 31/12 – 08 -1 904 000
Resultat næringsutvikling 2008 4 832 000

Posten næringsutvikling og duodjiavtalen viser et underskudd på kr -477 984. Dette underskuddet er ikke reelt da det er foretatt omdisponering (se note 3) på kr 5 310 000 og tilbaketrekkinger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 2 836 100. Resultatet på næringsutvikling og duodjiavtale blir da på kr 4 832 000. Det avsettes kr 28 437 128 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere. I tillegg er det foretatt en avsetning på kr 1 904 000 til næringskombinasjoner – verdiskapningsprogrammet.

Overskuddet på kr 4 832 000 under næringsutvikling skyldes tilbaketrekkinger av eldre tilskuddsmidler på kr 2 836 100, overskudd på duodjiavtalen på kr 1 018 917 og resterende er ubenyttede tilskuddsmidler.

Note 8 Miljø- og kulturvern

Tabell 1.27 Næringsutvikling

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 1 202 000 1 202 000 0 0,0 %
- Søkerbaserte tilskudd 2 126 054 2 452 000 325 946 13,3 %
Sum 3 328 054 3 654 000 325 946 8,9 %

Tabell 1.28 Direkte tilskudd – Miljø- og kulturvern

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
400 Kulturminnevern anlegg 202 000 202 000 0 0,0 %
402 Forskning og dok. grenselosene i Tysfjord 1 000 000 1 000 000 0 0,0 %
Sum 1 202 000 1 202 000 0 0,0 %

Tabell 1.29 Søkerbaserte tilskudd – Miljø- og kulturvern

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
400 Kulturminnevern 2 126 054 2 452 000 325 946 15,3 %
Sum 2 126 054 2 452 000 325 946 15,3 %

Tabell 1.30 Kulturminnevern

Tekst Beløp
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 08 2 655 300
Budsjett 2008 2 452 000
Omdisponeringer 2008 -385 000
Totalt til disposisjon i 2007 4 722 300
Utbetalte tillskudd i 2007 -1 512 800
Tilbakebetalte tilskudd 16 446
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2007 3 225 946
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 -3 285 000
Resultat samisk kulturminnevern 2008 -59 054

Tabell 1.31 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 og tilbaketrekt/-betalt i 2008

År Beløp i % Tilb.trekt Tilb.bet.
2001 0 0 0
2002 6 300 0,2 % 6 000 0
2003 49 400 1,5 % 47 600 0
2004 0 76 400 0
2005 31 000 0,9 % 57 000 0
2006 525 800 16,0 % 60 000 16 446
2007 1 124 000 34,2 % 37 500 0
2008 1 548 500 47,1 % 0 0
Sum 3 285 000 100,0 % 284 500 16 446

Posten kulturminnevern viser et overskudd på kr 325 946. Dette overskuddet er ikke reelt da det er foretatt omdisponering (se note 3) på kr -385 000 og tilbaketrekkinger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 284 500. Resultatet på kulturminnevern blir da på kr -59 054. Det avsettes kr 3 285 000 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 9 Helse- og sosialsatsing

Tabell 1.32 Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 08 og tilbaketrekt/-betalt i 2008

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Søkerbaserte tilskudd 2 034 167 4 400 000 2 365 833 53,8 %
Sum 2 034 167 4 400 000 2 365 833 53,8 %

Tabell 1.33 Søkerbaserte tilskudd – Helse- og sosialsatsing

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
450 Helse- og sosialsatsing 2 034 167 4 400 000 2 365 833 116,3 %
Sum 2 034 167 4 400 000 2 365 833 116,3 %

Posten helse- og sosialsatsing viser et overskudd på kr 2 365 833. Dette overskuddet er ikke reelt da det er foretatt omdisponering (se note 3) på kr -2 050 000, tilbaketrekkinger og -betalinger av ikke gjennomførte prosjekter på kr 642 833. Resultatet på helse- og sosialsatsing blir da på kr 315 833. Det avsettes kr 927 000 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Note 10 Likestilling

Tabell 1.34 

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Søkerbaserte tilskudd 630 444 650 000 19 556 3,0 %
Sum 630 444 650 000 19 556 3,0 %

Tabell 1.35 Søkerbaserte tilskudd – Likestillingstiltak

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
651 Likestillingstiltak 630 444 650 000 19 556 3,1 %
Sum 630 444 650 000 19 556 3,1 %

Søkerbaserte tilskudd på likestillingstiltak viser et overskudd på kr 19 556 i 2008 som skyldes tilbakebetaling av tilskuddsmidler.

Note 11 Internasjonal satsing

Tabell 1.36 Søkerbaserte tilskudd – Likestillingstiltak

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Direkte tilskudd 175 000 175 000 0 0,0 %
- Søkerbaserte tilskudd 44 000 450 000 406 000 90,2 %
Sum 219 000 625 000 406 000 65,0 %

Tabell 1.37 Direkte tilskudd – Internasjonal satsing

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
551 Barents urfolkskontor i Murmansk 175 000 175 000 0 0,0 %
Sum 175 000 175 000 0 0,0 %

Tabell 1.38 Søkerbaserte tilskudd – Internasjonal satsing

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
551 Barentssamarbeid 80 000 250 000 170 000 212,5 %
552 Annet internasjonalt arbeid -36 000 200 000 236 000 -655,6 %
Sum 44 000 450 000 406 000 922,7 %

Posten internasjonal satsing viser et overskudd på kr 406 000. Det er foretatt omdisponeringer på kr -306 000 (se note 3) og tilbakebetaling av tilskuddsmidler. Resultatet på søkerbasert tilskudd internasjonal satsing etter foretatte omdisponeringer blir da på kr 100 000.

Note 12 Samiske organisasjoner

Tabell 1.39 Søkerbaserte tilskudd – Internasjonal satsing

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Søkerbaserte tilskudd 3 228 787 3 257 000 28 213 0,9 %
Sum 3 228 787 3 257 000 28 213 0,9 %

Tabell 1.40 Søkerbaserte tilskudd – Samiske organisasjoner

Post Benevnelse

Res 2008

Bud 2008

Avvik

i %

750 Samiske hovedorganisasjoner 2 452 000 2 451 000 (1 000) -0,0 %
754 Samiske politiske partier 250 000 250 000 0 0,0 %
755 526 787 556 000 29 213 5,5 %
Sum 3 228 787 3 257 000 28 213 0,9 %

Søkerbaserte tilskudd samiske organisasjoner viser et overskudd på kr 28 213 i 2008 som skyldes tilbakebetaling av tilskuddsmidler.

Note 13 Andre virkemidler

Tabell 1.41 Søkerbaserte tilskudd – Samiske organisasjoner

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon 5 466 000 3 700 000 (1 766 000) -47,7 %
- Virkemidler til møtelederskapets ­disposisjon 2 750 030 2 750 000 (30) -0,0 %
Sum 8 216 030 6 450 000 (1 766 030) -27,4 %

Tabell 1.42 Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
500 Regionale utviklingsmidler 4 193 000 3 550 000 (643 000) -15,3 %
501 Frie midler 1 273 000 150 000 (1 123 000) -88,2 %
Sum 5 466 000 3 700 000 (1 766 000) -32,3 %

Virkemidler til Sametingsrådets disposisjon viser et underskudd på kr -1 766 000. Post 500 og 501 er tilført omdisponeringer på kr 2 001 000 (se note 3). Resultatet etter foretatte omdisponeringer blir da på kr 235 000.

Tabell 1.43 Virkemidler til møtelederskapets disposisjon

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
502 Politiske grupper i Sametinget 1 800 027 1 800 000 (27) -0,0 %
503 Opposisjonens arbeidsvilkår 950 003 950 000 (3) -0,0 %
Sum 2 750 030 2 750 000 (30) -0,0 %

Virkemidler til møtelederskapets disposisjon viser et underskudd på kr -30.

Note 14 Andre tiltak som ikke er virkemidler

Tabell 1.44 Virkemidler til møtelederskapets disposisjon

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
800 Konferanser 466 210 750 000 283 790 60,9 %
801 Samiskrelatert statistikk i Norge 300 000 300 000 0 0,0 %
850 Utdeling av priser 89 993 100 000 10 007 11,1 %
899 Evalueringer 489 783 500 000 10 217 2,1 %
Sum 1 345 986 1 650 000 304 014 22,6 %

Overskuddet på post 800 Konferanser skyldes at kommunekonferansen ikke ble gjennomført i 2008. Ungdoms- og skolekonferansen er gjennomført som planlagt i 2008, men det ble benyttet kr 133 790 mindre enn budsjettert.

Evaluering av tospråkelighetsmidlene er påbegynt, men ikke avsluttet. 50 % av kontraktssummen er utbetalt og resterende er avsatt. Arbeidet med evaluering av bruken av Sametingets virkemidler til helse- og sosialsatsing videreføres til 2009. I desember 2008 ble konkurransegrunnlaget sendt ut, og det er derfor foretatt en avsetning på kr 500 000 til formålet.

Note 15 Samefolkets fond

Tabell 1.45 Virkemidler til møtelederskapets disposisjon

  Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
- Søkerbaserte tilskudd 5 951 560 5 800 000 (151 560) -2,6 %
- Utviklings-, utrednings- og ­dokumentasjonsmidler 3 995 000 4 200 000 205 000 4,9 %
Sum 9 946 560 10 000 000 53 440 0,5 %

Tabell 1.46 Søkerbaserte tilskudd – Samefolkets fond

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
600 Språkutviklingstiltak 1 965 000 2 000 000 35 000 1,8 %
600 Tradisjonell kunnskap – dok. og ­formidling 800 000 800 000 0 0,0 %
600 Litteratur 3 186 560 3 000 000 (186 560) -5,9 %
Sum 5 951 560 5 800 000 (151 560) -2,5 %

Tabell 1.47 Utviklings-, utrednings- og dokumentasjonsmidler – Samefolkets fond

Post Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
601 Språkprogram 2 995 000 3 000 000 5 000 0,2 %
601 Dok. og formidling av tradisjonell kunnskap 1 000 000 1 200 000 200 000 20,0 %
Sum 3 995 000 4 200 000 205 000 5,1 %

Tabell 1.48 Samefolkets fond

Tekst Beløp
Gyldige tilsagn pr. 1/1 – 08 0
Budsjett 2008 10 000 000
Totalt til disposisjon i 2008 10 000 000
Utbetalte tilskudd i 2008 -3 705 780
Rest til disposisjon pr. 31/12 – 2008 6 294 220
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2008 -5 745 780
Gyldige tilsagn pr. 31/12 – 2008 -495 000
Resultat Samefolkets fond 2008 53 440

Posten Samefolkets fond viser et overskudd på kr 53 440. Det avsettes kr 6 240 780 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008. Dette er bevilgede tilsagn til tilskuddsmottakere.

Tabell 1.49 Samefolkets fond

Avkastning Samefolkets fond Beløp
Samefolkets fond/innestående pr. 31/12 – 08 76 951 211
Utbetaling av tilskudd fra bankkonto for Samefolkets fond i 2008 2 662 280
Fratrukket kapital Samefolkets fond -75 000 000
Sum avkastning 2008 4 613 491

Tabell 1.50 Samefolkets fond

Bundne midler Samefolkets fond Beløp
Avkastning bokført pr. 1/1 – 2008 35 459 087
Avkastning 2008 4 613 491
Brukt av Samefolkets fond i 2008 -9 946 560
Sum opparbeidet avkastning pr. 31/12 – 2008 30 126 018

Note 16 Driftsutgifter politisk nivå

Tabell 1.51 Samefolkets fond

Benevnelse Res 31/12 Bud 2008 Avvik i %
Plenum, grupper og komitéene 9 239 309 9 000 000 (239 309) -2,7 %
Sametingets møtelederskap 1 107 946 1 250 000 142 054 11,4 %
Sametingets kontrollkomite 27 171 361 000 333 829 92,5 %
Samisk parlamentarisk råd 757 109 1 200 000 442 891 36,9 %
Sametingets tilskuddstyre 1 009 046 1 000 000 (9 046) -0,9 %
Sametingsrådet 8 684 880 6 435 000 (2 249 880) -35,0 %
Sametingets språkstyre 142 249 350 000 207 752 59,4 %
Samisk språknemnd 897 178 1 000 000 102 822 10,3 %
Sametingets ungdomspolitisk utvalg 407 556 325 000 (82 556) -25,4 %
Sum driftsutgifter 22 272 444 20 921 000 -1 351 444 -6,5 %

Driftsutgifter politisk nivå viser et underskudd på kr -1 351 444.

Medgåtte utgifter for Sametingets plenum, Sametingets komitéer og Sametingsgruppene er slått sammen til en post. Underskuddet på kr -239 309 skyldes høyere reiseutgifter og godtgjørelser enn forutsatt.

Overskuddene i Sametingets møtelederskap, Sametingets kontrollkomité, Samisk parlamentarisk råd og Sametingets språkstyre skyldes i hovedsak mindre aktivitet enn forutsatt.

Sametingsrådet viser et underskudd på kr -2 249 880. Dette skyldes i hovedsak arbeidsgivers andel av pensjonspremie til Statens pensjonskasse. Denne kostnaden ble totalt på kr 1 744 035 for sametingsrådets medlemmer i periodene 2007 og 2008. Det var ikke tatt høyde for disse utgiftene ved budsjetteringen. I tillegg har sametingsrådet hatt høyere aktivitetsnivå enn forutsatt og dermed økte reiseutgifter. Sametingets møtelederskap er også belastet med pensjonspremie på kr 256 451. I følge Forskrift om pensjonsordning for sametingsrepresentanter (nr. 1323 2003 – 11 – 07)§8 skal utgifter til pensjoner og pensjonsordningens administrasjon dekkes ved pensjonspremier. Den del av pensjonsutgiftene som ikke dekkes av foretatte trekk på 2 % fra heltidspolitikernes lønn skal dekkes over Sametingets budsjett.

Det er foretatt en avsetning på kr 310 000 til pågående prosjekter/aktiviteter innenfor samisk terminologi arbeid i Samisk språknemnd. I tillegg avsettes det kr 258 750 til dekning av gyldige tilsagn pr. 31. desember 2008.

Note 17 Driftsutgifter administrativt nivå

Tabell 1.52 Samefolkets fond

Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
Driftsutgifter administrasjon 62 923 048 63 071 000 147 952 0,2 %
Sum 62 923 048 63 071 000 147 952 0,2 %

Regnskapet for drift administrasjon viser et overskudd på kr 147 952 i forhold til budsjettet. Det er foretatt avsetninger for periodiserte utgifter og inntekter, jfr. note 21 og 23.

Note 18 Investeringer

Tabell 1.53 Samefolkets fond

Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
Generelle investeringer 921 809 1 147 000 225 191 19,6 %
Rullering IKT-utstyr 822 628 600 000 (222 628) -37,1 %
Verktøy tilskuddsforvaltning 199 905 200 000 95 0,0 %
Inventar og utstyr til vitenskapsbygget 8 400 000 8 400 000 0 0,0 %
Vedlikehold av Sametingsbygningen 900 000 900 000 0 0,0 %
Voteringsanlegg 1 200 000 1 200 000 0 0,0 %
Sum 12 444 342 12 447 000 2 658 0,0 %

Prosjektet verktøy tilskuddsforvaltning videreføres i 2009 og er i tillegg utvidet med elektronisk mottak av søknader, jfr. Sametingets budsjett 2009, sak 40/08, kapittel 15.2.1 Bedre service til brukerne. Det er foretatt en avsetning på kr 220 000, jfr. note 23.

Det er også foretatt en avsetning på kr 7 671 196 til finansiering av inventar og utstyr i de deler av det nye vitenskapsbygget i Kautokeino som Sametinget skal benytte. Planlagt innflytting er sommeren 2009.

Hele budsjett for 2008 til vedlikehold av Sametingsbygningen er avsatt. Total avsetning pr. 31. desember 2008 er nå på kr 1 784 596 til fremtidige vedlikeholds- og reparasjonsutgifter av Sametingsbygningen.

Det er gjennomført konkurranse og leverandør er valgt for anskaffelse av ordstyrer- og voteringsanlegg til plenumssalen. Installering skal iht. kontrakt gjennomføres våren 2009, og det er derfor foretatt en avsetning på kr 1 186 216.

Note 19 Spesielle prosjekter

Tabell 1.54 Samefolkets fond

Benevnelse Res 2008 Bud 2008 Avvik i %
Bedre service til brukerne 95 949 100 000 4 051 4,1 %
Rettighets- og ressursforv.lover og andre lovprosesser 903 459 921 162 17 703 1,9 %
Geografisk informasjonssystem – GIS 675 187 675 000 (187) -0,0 %
Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen – læreplan 1 931 843 2 000 000 68 157 3,4 %
Samisk korrekturprogram – Divvun 2 599 957 2 600 000 43 0,0 %
Samisk byggverk Sirbma 251 381 250 000 (1 381) -0,6 %
Verdiskapningsprogrammet 919 329 975 000 55 671 5,7 %
Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen 300 000 300 000 (0) -0,0 %
Sum 7 677 105 7 821 162 144 057 1,8 %

Regnskapet for spesielle prosjekter viser et overskudd på kr 144 057 i forhold til budsjettet.

Det er foretatt avsetning på kr 5 192 600 til videreføring av samisk korrekturprogram Divvun II. Iht. Sametingets budsjett 2009 er prosjektet videreført til 2010 for å utvikle korrekturprogram på sørsamisk. Videre skal det i 2009 utredes alternativer for drift, vedlikehold, utvikling og fremtidig institusjonstilknytning. Styringsgruppen for Divvun II prosjektet har også gjort vedtak om å utlyse offentlig konkurranse for å anskaffe samisk talesyntese, primært for nordsamisk, men med opsjon for 2 andre språk. Utviklingen av samisk talesyntese planlegges gjennomført innenfor den gjenstående tidsramme og innenfor eksisterende budsjettrammer for Divvun II prosjektet.

Det er foretatt en avsetning på kr 117 166 til Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen. Videre er det foretatt en avsetning på kr 360 288 vedrørende verdiskapningsprogrammet iht inngått kontrakt med Høgskolen i Finnmark og Asplan Viak AS – etablererskole for næringskombinasjoner og samisk reiseliv.

Note 20 Kundefordringer

Tabell 1.55 Samefolkets fond

Spesifisering av kundefordringer Beløp
Ordinære kundefordringer 297 096
Avsetning tap på fordringer -65 000
Sum ordinære kundefordringer 232 096
Fordringer departementer – Reindriftsforvaltningen 2 000 000
Fordringer departementer – avkastning Samefolkets fond 4 613 491
Sum kundefordringer 6 845 587

Note 21 Andre fordringer

Tabell 1.56 Samefolkets fond

Spesifisering av andre fordringer Beløp
Reise- og lønnsforskudd 139 143
Forskuddsbetalte utgifter 158 545
Ikke-utfakturerte befaringsinntekter 750 000
Sum andre fordringer 1 047 688

Note 22 Avsetning vedlikehold av Sametingsbygningen

Tabell 1.57 Samefolkets fond

Annen langsiktig gjeld Beløp
Avsetning vedlikehold Sametingsbygningen 1 784 596
Sum annen langsiktig gjeld 1 784 596

Note 23 Øvrige avsetninger

Tabell 1.58 Samefolkets fond

Spesifisering av øvrige avsetninger Note Beløp
Igangsatte, men ikke ferdigstilte prosjekter/arbeid som må overføres til 2009:
Kunstmuseum i Karasjok 6 350 000
Verdiskapningsprogrammet 7 1 904 000
Evaluering av tospråklighetsmidler 14 238 157
Evaluering av helse- og sosialmidler 14 500 000
Prosjekter Samisk språknemnd 16 310 000
Ordstyrer- og voteringsanlegg til plenumssalen 18 1 186 216
Inventar og utstyr til Vitenskapsbygget i Kautokeino 18 7 671 196
Divvun II – samisk korrekturprogram 19 5 192 600
Etablererskole for næringskombinasjoner og samisk reiseliv 19 360 288
Neiden ortodokse gravplass i Skoltebyen 19 117 116
Bedre service til brukerne 19 220 000
Andre avsetninger:
Periodisering av diverse utgifter/avsetning for ikke mottatte regninger 16 og 17 1 339 088
Sum øvrige avsetninger 19 388 661

Note 24 Egenkapital

Tabell 1.59 Samefolkets fond

Egenkapital Beløp
Egenkapital pr. 31/12 – 2007 -5 616 005
Egenkapital pr 31/12 – 2008 -8 314 962
Endring egenkapital 2 698 957

Endringen i egenkapital tilsvarer resultatet/overskuddet for 2008.

Til dokumentets forside