St.prp. nr. 100 (2000-2001)

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Etter Stortingets vedtak av 28. november 2000 skal det for budsjetterminen 2001 betales avgift til statskassen på elektrisk kraft som leveres eller innføres til bruk her i landet etter en avgiftssats på 11,30 øre pr. kWh.

Da forbruksavgiften på elektrisk kraft ble vedtatt 28. november 2000 var kraftprisene vesentlig lavere enn i dag. Regjeringen foreslår derfor å redusere avgiftssatsen på elektrisk kraft med 1 øre som et tiltak for å redusere høye strømpriser. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2002 fremme forslag om ytterligere reduksjon i avgiften på elektrisitet.

Til forsiden