St.prp. nr. 100 (2000-2001)

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

3 Økonomiske og administrative konsekvenser

Det foreslås at avgiftsendringen skjer med tilbakevirkning fra 2. juli 2001. Begrunnelsen for at dette tidspunktet velges og ikke 1. juli 2001, er at sistnevnte tidspunkt i følge NVE vil medføre store kostnader for kraftleverandørene, noe som i neste omgang vil bli belastet sluttbrukerne. Måleravlesningene refereres mandager og 2. juli, som er en mandag, medfører da at kraftleverandørene slipper å foreta manuelle etterberegninger for søndag 1. juli. Avgiften på elektrisk kraft forfaller til betaling 1 måned og 20 dager etter utløpet av det kvartal regning/faktura er sendt, og det foreslås at avgiftsreduksjonen gjennomføres ved at kraftleverandørene avregner avgiftsreduksjonen i første faktura etter Stortingets vedtak.

Reduksjonen i forbruksavgiften med ett øre fra 2. juli 2001 vil gi en bokført virkning i 2001 på -130 millioner kroner. Den påløpte virkningen vil være på -265 millioner kroner. Årsvirkningen i 2002 vil være på -530 millioner kroner.

Anslaget for inntektene fra el-avgiften er blitt redusert med 200 mill. kroner i 2001 som følge av lavere el-forbruk. Til sammen settes inntektene fra el-avgiften ned med 330 mill. kroner på budsjettet for 2001.

Til forsiden