St.prp. nr. 100 (2000-2001)

Endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til endring av Stortingets vedtak om forbruksavgift på elektrisk kraft i statsbudsjettet for 2001 i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden