St.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EFTA-statene som deltar i EØS-samarbeidet (Norge, Island og Liechtenstein), heretter kalt EFTA-statene, undertegnet 24. september 2004 en avtale om endring av protokoll 4 til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992. Hensikten med avtalen er å gjennomføre reglene fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 1/2003 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktatens artikkel 81 (forbud mot konkurransebegrensende avtaler) og 82 (forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling). I tillegg ønsker EFTA-statene å etablere et separat system for nasjonal håndheving av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 som tilsvarer det system som rådsforordning (EF) nr. 1/2003 etablerer på EU-siden. Endringsavtalen må sees i sammenheng med EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om å innlemme rådsforordning (EF) nr. 1/2003 i EØS-avtalen. Denne ble fremmet i St.prp nr. 3 (2004-2005) om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene i EF-traktatens artikkel 81 og 82.

Konkurranseregelverket er en av grunnpilarene i EU-samarbeidet og i EØS-avtalen. For å sikre en ensartet anvendelse av det felles regelverket er Kommisjonen og ESA gitt kompetanse til å håndheve reglene. Utvidelsen av EU til 25 land og en utvikling mot stadig større og mer grenseoverskridende karteller, førte til at Kommisjonen ikke lenger hadde kapasitet til å fortsette uten endring i ansvarsområdet. For å kunne konsentrere seg om de viktigste sakene, har man gjennom vedtakelsen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 desentralisert en vesentlig del av håndhevelsen av fellesskapets regelverk på konkurranseområdet til medlemslandenes konkurransemyndigheter og domstoler. For å sikre en ensartet håndhevelse på myndighetsnivå etableres et samarbeid mellom nasjonale konkurransemyndigheter samt en adgang for Kommisjonen til å gripe inn i alle saker hvor dette anses nødvendig. Imidlertid lyktes ikke EFTA-landene og EU å komme til enighet om at det innføres et tilsvarende system med desentralisert håndheving og samarbeid på myndighetsnivå i EØS. EFTA-statene ønsker derfor å innføre en tilsvarende ordning på EFTA-siden.

Avtalen om endring av ODA nødvendiggjør lovendring. Stortingets samtykke til godkjenning av avtalen er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Endringsavtalen i engelsk originaltekst med uoffisiell oversettelse til norsk følger som trykt vedlegg.

Til dokumentets forside