St.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

5 Gjennomføring av endringen i norsk rett

Gjennomføring av endringsavtalen i norsk rett krever enkelte lovendringer. Disse lovendringene er allerede vedtatt ved lov av 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler m.v. (EØS-konkurranseloven), jf. Ot.prp. nr. 6 (2003-2004), Innst. O. nr. 50 (2003-2004) og Besl. O. nr. 57 (2003-2004). Lovendringene vil først tre i kraft samtidig som endringene i ODA og EØS-avtalen trer i kraft. Bakgrunnen for den raske gjennomføringen i norsk rett var en opprinnelig forutsetning om at de nye reglene skulle tre i kraft innen 1. mai 2004 både i EU og i EØS. Som følge av forsinkelser i beslutningsprosessen i EØS har en hatt to forskjellige regelverk i EØS-området i en periode. Det er derfor viktig at de nødvendige konstitusjonelle prosedyrer i EFTA-landene blir fullført raskt, slik at perioden med ulikt regelverk blir så kort som mulig.

Nedenfor omtales kort de lovendringer som har vært ansett nødvendige som følge av endringene i ODA. For øvrig vises til Ot.prp. nr. 6 (2003-2004), særlig kapittel 13, 14 og 18.

Artikkel 5 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II innebærer at nasjonale konkurransemyndigheter skal ha kompetanse til å håndheve EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett i EØS-konkurranseloven § 6 første ledd første punktum.

Artikkel 3 nr. 1 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II innfører en plikt for nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler til å anvende EØS-avtalens artikkel 53 og 54 når de anvender nasjonal konkurranselovgivning, forutsatt at EØS-avtalens artikkel 53 og 54 kommer til anvendelse. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett gjennom EØS-konkurranseloven § 7 første ledd.

Artikkel 16 nr. 1 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II regulerer rettsanvendelsen til nasjonale domstoler innen EFTA-pilaren når disse anvender EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett i EØS-konkurranseloven § 8.

Artikkel 20 nr. 8 og 21 nr. 3 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II regulerer nasjonale domstolers rett til å prøve ESAs beslutninger om bevissikring. Disse bestemmelsene fastlegger vurderingstemaet til nasjonale domstoler når ESA ønsker å gjennomføre bevissikring i EFTA-landene. Reglene er gjennomført i norsk rett i EØS-konkurranseloven § 3 annet, tredje og fjerde ledd.

Artikkel 16 nr. 2 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II regulerer nasjonale konkurransemyndigheters anvendelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett i § 6 annet ledd i EØS-konkurranseloven.

Artikkel 15 nr. 3 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II regulerer ESAs og nasjonale konkurransemyndigheters innleggsrett overfor nasjonale domstoler. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett ved EØS-konkurranseloven § 9.

Artikkel 3 i den endrede ODA protokoll 4 kapittel II regulerer forholdet mellom EØS-avtalens artikkel 53 og 54 og nasjonal konkurranselovgivning. Bestemmelsen er gjennomført i norsk rett i EØS-konkurranseloven § 7.

Til dokumentets forside