St.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

7 Konklusjon og tilråding

Moderniseringsdepartementet legger vekt på behovet for å bevare like regler på konkurranseområdet i EØS og tilrår at Norge godkjenner avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.

Til dokumentets forside