St.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

2 Generelt om rådsforordning (EF) nr. 1/2003

Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 om håndheving av konkurransereglene i EF-traktaten artikkel 81 og 82 trådte i kraft i EU 1. mai 2004 og erstattet gjeldende ordning nedfelt i rådsforordning (EF) nr. 17/62. Rådsforordning (EF) nr. 1/2003 innebærer en vesentlig revisjon av gjeldende regelverk.

Bakgrunnen for det nye regelverket er behovet, i et utvidet EU-samarbeid, for effektiv håndheving av konkurransereglene og ønsket om å la Kommisjonen prioritere de mest konkurranseskadelige sakene, som karteller.

Håndhevingssystemet for konkurransereglene i EU/EØS har vært sterkt sentralisert. Alle avtaler som kunne være i strid med forbudet mot konkurransebegrensende avtaler (EF-traktatens artikkel 81 nr. 1 og EØS-avtalens artikkel 53 nr. 1) måtte forhåndsmeldes til Kommisjonen eller ESA for å få unntak etter artikkel 81 nr. 3 EF og artikkel 53 nr. 3 EØS. Dette meldesystemet var svært ressurskrevende.

Det nye regelverket innebærer at meldeordningen og Kommisjonens enerett til å gi unntak fra forbudet, er opphevet. Dette vil gi Kommisjonen større ressurser å sette inn mot de mest skadelige brudd på konkurransereglene. Kommisjonen har også fått styrket sine undersøkelses- og kontrollfullmakter. Nasjonale konkurransemyndigheter og nasjonale domstoler skal håndheve EF-traktatens artikkel 81 (konkurransebegrensende avtaler) og artikkel 82 (utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling). Nye samarbeidsmekanismer og regler for saksfordeling mellom de forskjellige nasjonale myndigheter og Kommisjonen, skal sikre ensartet rettsanvendelse. Det er innført nye bestemmelser vedrørende forholdet mellom nasjonale konkurranseregler og konkurransereglene i EF-traktaten.

Til dokumentets forside