St.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over bestemmelsene i endringsavtalen

Artikkel 1 sier at teksten i ODA protokoll 4 kapittel II skal erstattes med teksten som er inntatt i denne artikkelen. Denne teksten speiler rådsforordning (EF) nr. 1/2003, med enkelte tilpasninger.

Avsnitt I - prinsipper (artikkel 1 - 3)

Bestemmelsene regulerer den generelle anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, herunder regler om bevisbyrde og forholdet til nasjonal rett. Av artikkel 3 følger det f. eks. at nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler også skal anvende EØS-avtalens artikkel 53 og 54 hvis disse bestemmelsene er anvendelige, når de anvender nasjonal konkurranserett.

Avsnitt II - myndighet (artikkel 4 - 6)

Bestemmelsene gir ESA, nasjonale domstoler og nasjonale konkurransemyndigheter kompetanse til å håndheve EØS-avtalens artikkel 53 og 54.

Avsnitt III - vedtak fra EFTAs overvåkingsorgan (artikkel 7 - 10)

Bestemmelsene regulerer hvilke typer vedtak som kan treffes av ESA ved håndhevingen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Slike vedtak inkluderer midlertidige vedtak og vedtak som innebærer at foretak pålegges strukturelle og atferdsregulerende forpliktelser.

Avsnitt IV - samarbeid (artikkel 11 - 16)

Artikkel 11-14 etablerer et samarbeid mellom konkurransemyndighetene i EFTA-landene om blant annet mekanismer for saksbehandling, informasjonsutveksling og koordinering av håndheving. Artikkel 15 regulerer forholdet mellom nasjonale domstoler på den ene side og nasjonale konkurransemyndigheter og ESA på den annen. For eksempel gis nasjonale konkurransemyndigheter og ESA innleggsrett hos nasjonale domstoler der disse behandler saker som reiser spørsmål etter EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Artikkel 16 regulerer rettsanvendelsen til nasjonale konkurransemyndigheter og domstoler når disse behandler saker etter artikkel 53 og 54.

Avsnitt V - undersøkelsesmyndighet (artikkel 17 - 22)

Bestemmelsene regulerer ESAs kompetanse til informasjonsinnhenting, herunder gjennomføring av bevissikringer (kontroll). Bevissikring kan gjennomføres både hos foretak og i private hjem. Bevissikring i private hjem kan bare gjennomføres dersom det er mistanke om alvorlig overtredelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54. Reglene regulerer også nasjonale domstolers prøving av en begjæring om bevissikring fremsatt av ESA.

Avsnitt VI - sanksjoner (artikkel 23 - 24)

Bestemmelsene gir ESA kompetanse til å ilegge bøter og tvangsmulkt ved overtredelser av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, eller for overtredelser av enkelte av bestemmelsene i kapittelet, f. eks bestemmelsene om opplysningsplikt. Foretak kan ilegges en bot på inntil 10% av omsetningen for overtredelse av EØS-avtalens artikkel 53 og 54.

Avsnitt VII - foreldelsesfrister (artikkel 25 - 26)

Bestemmelsene inneholder regler om foreldelse av ESAs kompetanse til å ilegge sanksjoner etter artikkel 23 og 24.

Avsnitt VIII - uttalelser og taushetsplikt (artikkel 27 - 28)

Bestemmelsene inneholder regler om uttalelsesrett og taushetsplikt. Reglene om uttalelsesrett skal sikre kontradiksjon og åpenhet i saksbehandlingen, ved at både parter, klagere og tredjemenn gis rett til å uttale seg. Reglene om taushetsplikt omhandler taushetsplikt for ESA og nasjonale myndigheter, samt bestemmelser om hva innhentet informasjon kan brukes til.

Avsnitt IX - unntak (artikkel 29)

Bestemmelsen regulerer kompetansen til ESA og nasjonale konkurransemyndigheter til, i enkeltsaker, å trekke tilbake fordelen av gruppeunntak.

Avsnitt X - alminnelige bestemmelser (artikkel 30 - 33)

Bestemmelsene regulerer blant annet offentliggjøring av vedtak truffet av ESA, samt kapitlets anvendelsesområde. Det følger videre at ESA kan gi utfyllende regler (av ikke-lovgivningsmessig karakter) for anvendelsen av kapitlet.

Avsnitt XI - overgangsbestemmelser og særlige bestemmelser (artikkel 34 - 42)

Bestemmelsene regulerer overgangsordninger. Videre pålegges EFTA-statene å utpeke de nasjonale organer som skal anses som konkurransemyndigheter i kapitlets forstand, og det gis utfyllende regler for kompetanseforholdet mellom disse organer og ESA.

Artikkel 2 - 5 gjennomfører prosessuelle tilpasninger i andre deler av ODA protokoll 4 som følge av endringene i kapittel II.

Artikkel 6 inneholder avtaletekniske bestemmelser om depositar, språkversjoner og ikrafttredelse.

Til dokumentets forside