St.prp. nr. 13 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av avtale av 24. september 2004 om endring av protokoll 4 kapittel II til avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

6 Administrative og økonomiske konsekvenser

Endringene i ODA antas ikke å innebære økt ressursbruk eller administrative kostnader av betydning for norske konkurransemyndigheter eller domstoler.

Til dokumentets forside