St.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Til innholdsfortegnelse

2 Nærmere om forordningen

Europakommisjonen fremla 6. desember 2000 et forslag til forordning om opprettelse av et EU-organ for sjøsikkerhet «European Maritime Safety Agency» (EMSA). Forordningsforslaget kom som en del av EUs oppfølgning av Erika-ulykken med oljesøl utenfor kysten av Frankrike i 1999. Forordningen ble vedtatt av Europaparlamentet og Ministerrådet den 27. juni 2002, jf. forordning nr. 1406/2002/EC.

Formålet med opprettelsen av EMSA er å sikre at Kommisjonen og medlemslandene har tilgjengelig nødvendig ekspertise og teknisk og vitenskapelig støtte for å gjennomføre et høyt maritimt sikkerhets- og miljønivå gjennom et harmonisert regelverk i EU. EMSA skal også bidra med utviklingen av kystbaserte overvåknings-, kontroll- og informasjonssystemer. Internasjonalt og særlig innen EU vil det i fremtiden bli satt fokus på kyst- og havnestatenes regelverk knyttet til maritim sikkerhet. EMSA vil ikke gis myndighet til å fremme forslag eller vedta nytt regelverk, men vil være et rådgivende organ. På EU-nivå vil myndighet til å vedta nytt og endre eksisterende regelverk fortsatt ligge hos Rådet og Parlamentet, og være delegert til Kommisjonen for avgrensede oppgaver.

EMSA ble etablert ved konstituerende møte 4. desember 2002 med et budsjett på om lag 7.6 mill. euro (ca. 60 mill. kroner) årlig, og forventes å få en stab på ca. 50-70 personer. Endelig lokalisering av organet er ikke besluttet, men det vil foreløpig legges til Brussel.

EMSA vil få et styre som består av en representant for hvert medlemsland, fire representanter for Kommisjonen samt fire representanter fra næringen. Sistnevnte representanter vil ikke få stemmerett. Beslutninger i EMSAs styre forventes imidlertid å baseres på konsensusprinsippet. Deltakelse i EMSA og styret åpnes også for representanter fra tredjeland som har gjennomført EUs regelverk på området. Så langt gjelder dette kun EØS/EFTA-statene. Styrets hovedoppgaver vil blant annet være vedtak av budsjett og arbeidsprogram, utnevning av EMSAs direktør og fastsettelse av prosedyreregler for organet.

EMSAs hovedoppgaver vil være å bistå Kommisjonen med oppdatering, utvikling og harmonisert gjennomføring av regelverk for maritim sikkerhet og miljø, og evaluere effektiviteten av eksisterende tiltak. EMSA skal også bistå Kommisjonen med teknisk kompetanse i arbeidet med havnestatskontroll og forholdet til klasseselskap. I forhold til medlemsstatene vil fokus være på opplæring og teknisk assistanse vedrørende flagg- og havnestatskontroll samt gjennomføring av regelverk. Herunder samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen om informasjonssystem for overvåkning av EUs kyst og etterforskning av sjøulykker. For å utføre disse oppgavene kan EMSA foreta anmeldte besøk hos deltakende stater.

Oppretting av EMSA innebærer at EU vil bli mer slagkraftig når det gjelder regelverksutvikling på det maritime område. EU får også et mer effektivt apparat for kontroll med at reglene gjennomføres likt og overholdes i medlemslandene.