St.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

EØS-komiteen vedtok 20. juni 2003 i beslutning nr. 81/2003 at vedlegg XIII, Transport, til EØS-avtalen skal endres ved inkludering av forordning 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhets byrå (EMSA).

EØS-komiteens beslutning inneholder en fortale, fire artikler og ett vedlegg, samt en felles erklæring. Beslutningens artikkel 3 slår fast at beslutningen skal gjelde fra 21. juni 2003, forutsatt at komiteen har mottatt alle meldinger i samsvar med artikkel 103 nr.1 i EØS-avtalen.

Beslutningens vedlegg fastlegger vilkårene for EFTA-statenes deltakelse i EMSA. Det fremgår her at forordningen gjelder for EFTA-statene og at EFTA-statene likestilles med medlemsstater på alle punkter når det gjelder deltakelse i EMSA bortsett fra:

  • I samsvar med etablert praksis i andre EU-organ får EFTA-statene ikke stemmerett i styret i EMSA.

  • Finansielt bidrag fra EFTA-statenes baseres på EØS-avtalens ordinære beregningsnøkkel.

  • EMSA vil ikke benytte EFTA-språk. Det forventes at arbeidsspråket i EMSA vil bli engelsk, slik det for øvrig er innenfor internasjonalt samarbeid på det maritime transportområdet.

  • EMSA skal bistå ESA og EFTAs faste komité etter behov innenfor de oppgaver som er tillagt EMSA i forordningen.

Den felles erklæringen er utarbeidet for å sikre at EFTA-statene får være tilstede i styremøter i EMSA før beslutning om inkludering av forordningen i EØS-avtalen trer i kraft. Erklæringens tekst har følgende ordlyd:

«Byråets styre kan, når denne EØS-komitébeslutningen er vedtatt og i påvente av at den skal tre i kraft, beslutte å invitere EFTA-statenes representanter til å delta i styrets møter som observatør.»