St.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Til innholdsfortegnelse

5 Økonomiske og administrative konsekvenser

Kostnadsrammene for EMSA vil anslagsvis være i størrelsesorden 7.6 millioner euro per år. Det følger av forordningens artikkel 18, bokstav 1 b) at tredjeland som deltar i arbeidet i EMSA, jf. artikkel 17, skal gi bidrag til organisasjonens inntekter. EFTA-statene forplikter seg i EØS-komitébeslutningen til å bidra med et årlig tilskudd til EMSAs drift beregnet i samsvar med EØS-avtalens artikkel 82 litra a og protokoll 32. Norsk bidrag til EMSA vil være om lag 1.2 mill. kroner årlig, justert i forhold til andel av EFTA-budsjettet og aktuell valutakurs.

Kostnadene knyttet til deltakelse i EMSA vil dekkes over Nærings- og handelsdepartementets budsjett innen eksisterende budsjettrammer.

Opprettelse av EMSA vil medføre økt kapasitet for EU og derved medføre økt behov for norsk oppfølging overfor EUs organer på dette fagfeltet. I tillegg forventes at opprettelsen av EMSA vil medføre at EU øker sin aktivitet i FNs sjøsikkerhetsorgan IMO med tilsvarende behov for oppfølging for å ivareta norske interesser. Samtidig forventes EMSA å kunne medføre noe avlastning av norsk administrasjon for bl.a. utredningsarbeid og informasjonsinnhenting.

Det vil ventelig også bli krav om økt rapportering fra nasjonalt hold til EMSA om gjennomføring av regelverk. Samlet vil dette gi noe merarbeid i norske forvaltningsorganer, men forventes å kunne ivaretas innenfor den ordinære aktivitet og de til enhver tid gjeldende budsjettrammer.