St.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Til innholdsfortegnelse

6 Konklusjon og tilråding

For norske sjøfartsinteresser vil det være en fordel at EU ved hjelp av EMSA etablerer et høyt harmonisert sikkerhetsnivå innen EØS-området kombinert med effektiv kontroll. Dette vil i større grad gi samme konkurransevilkår for skip som anløper og drives fra EØS-området. En styrking av det europeiske arbeidet på dette området vil også være svært viktig for norske kyst- og havnestatsinteresser. EMSA vil representere en utfordring for Norges tradisjonelt betydelige innflytelse i det internasjonale sjøsikkerhetsarbeidet, selv om IMO fremdeles vil være den sentrale arena for sjøsikkerhetsspørsmål. Norge har derfor som et land med store maritime og marine interesser og pådriver i sjøsikkerhetsspørsmål, interesse av en aktiv deltakelse i EMSA.

Deltakelse i EMSA vil gi Norge en ny arena for innflytelse på internasjonalt sjøsikkerhetsarbeid. Deltakelse vil gi Norge adgang til økt informasjon og erfaringer fra andre europeiske land om miljø-og sjøsikkerhetsarbeid både gjennom representasjon i styret og deltakelse i aktuelle prosjekter under EMSA. Det forventes også positive effekter for det norske maritime miljøet av at norske eksperter kan få ansettelse i EMSA.

Nærings- og handelsdepartementet tilrår at Norge godkjenner beslutningen i EØS-komiteen om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII, Transport, om innlemmelse av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA). Utenriksdepartementet slutter seg til dette.