St.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-Komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

 1. Avtalens vedlegg XIII er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 53/2003 av 16. mai 2003 1.

 2. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå 2 har som formål å sikre et høyt, ensartet og effektivt nivå for sjøsikkerhet og hindre forurensning fra skip innenfor Fellesskapet.

 3. Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås virksomhet kan påvirke nivået for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

 4. Forordning (EF) nr. 1406/2002 bør derfor innlemmes i avtalen, slik at EFTA-statene kan sikres full deltakelse i Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås virksomhet -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

Avtalens vedlegg XIII endres som fastsatt i vedlegget til denne beslutning.

Artikkel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 1406/2002 på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 21. juni 2003, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 3.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2003.

For EØS-komiteen

Formann

P. Westerlund

EØS-komiteens sekretærer

P.K. Mannes

M. Brinkmann

Vedlegg til EØS-komteens beslutning nr. 81/2003

I avtalens vedlegg XIII (Transport) etter nr. 56n (europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002) skal nytt nr. 56o lyde:

«56o. 32002 R 1406: Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1).

Forordningens bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

 1. Med mindre annet er fastsatt under og uten at det berører bestemmelsene i avtalens protokoll 1, skal betegnelsen «medlemsstat(er)» i tillegg til betydningen i forordningen også omfatte EFTA-statene. Protokoll 1 nr. 11 skal få anvendelse.

 2. I artikkel 2 tilføyes følgende: «Med hensyn til EFTA-statene skal byrået når dette er hensiktsmessig og på egnet måte bistå EFTAs overvåkningsorgan eller Den faste komité, avhengig av omstendighetene, i utførelsen av deres respektive oppgaver.»

 3. I artikkel 3 skal nytt nr. 4 lyde: «4. Når besøk er foretatt i en EFTA-stat, skal byrået også sende rapporten til EFTAs overvåkningsorgan.»

 4. I artikkel 4 nr. 1 tilføyes følgende: «Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1049/2001 av 30. mai 2001 om allmennhetens adgang til Europaparlamentets, Rådets og Kommisjonens dokumenter skal ved anvendelsen av denne forordning gjelde for alle byråets dokumenter som også omhandler EFTA-statene.»

 5. I artikkel 6 skal nytt nr. 4 lyde: «4. Som et unntak fra artikkel 12 nr. 2 bokstav a) i Tilsettingsvilkår for andre tjenestemenn ved De europeiske fellesskap, kan statsborgere i EFTA-stater som nyter fulle borgerrettigheter, tilsettes på kontrakt av byråets daglige leder.»

 6. I artikkel 7 tilføyes følgende: «EFTA-statene skal innrømme byrået og dets ansatte privilegier og immunitet som tilsvarer dem som er fastsatt i Protokollen om De europeiske fellesskaps privilegier og immunitet samt gjeldende regler vedtatt i henhold til protokollen.»

 7. I artikkel 10 nr. 2 bokstav b) endres «Rådet og Kommisjonen» til «Rådet, Kommisjonen og EFTAs overvåkningsorgan».

 8. I artikkel 11 skal nytt nr. 5 lyde: «5. EFTA-statene skal delta fullt ut i byråets styre, og der ha de samme rettigheter og plikter som EU-medlemsstater, med unntak av stemmerett.»

 9. I artikkel 18 skal nytt nr. 7 lyde: «7. EFTA-statene skal yte bidrag til Fellesskapets økonomiske bidrag nevnt i nr. 1 bokstav a). For dette formål skal framgangsmåten fastsatt i avtalens protokoll 32 artikkel 82 nr. 1 bokstav a) få tilsvarende anvendelse.»

 10. I artikkel 22 nr. 3 tilføyes følgende: «Kommisjonen skal samtidig oversende resultatene av evalueringen og anbefalingene også til Den faste komité, som sender dem videre til EFTA-statene.»»

Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen

Følgende felleserklæring bør vedtas samtidig med at EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 vedtas:

Felleserklæring som skal tas med i det omforente møtereferat vedrørende EØS-komiteens beslutning om å innlemme forordning (EF) nr. 1406/2002 i avtalen

«Byråets styre kan, når denne EØS-komitébeslutning er vedtatt og i påvente av at den skal tre i kraft, beslutte å invitere EFTA-statenes representanter til å delta på styrets møter som observatører.»

Fotnoter

1.

Ennå ikke kunngjort.

2.

EFT L 208 av 5.8.2002, s. 1.

3.

Forfatningsrettslige krav angitt.