St.prp. nr. 2 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 ble vedlegg XIII, Transport, i EØS-avtalen endret for å innlemme europaparlaments- og rådsforordning nr. 1406/2002 av 27. juni 2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA).

Formålet med opprettelsen av EMSA er å sikre et høyt maritimt sikkerhets- og miljønivå gjennom et harmonisert regelverk i EU.

Ettersom norsk deltakelse i EMSA medfører årlige innbetalinger av finansielt bidrag uten tidsbegrensning, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnlovens § 26, 2. ledd og EØS-avtalens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å gi sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003.

EØS-komiteens beslutning og forordning 1406/2002 i norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.