St.prp. nr. 21 (2004-2005)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

Til innhaldsliste

Tilråing

Forsvarsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004 i samsvar med eit vedlagt forslag.