St.prp. nr. 21 (2004-2005)

Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

Til innhaldsliste

Forslag til vedtak om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

I

I statsbudsjettet for 2004 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap Post Formål Kroner
1700 Forsvarsdepartementet
01 Driftsutgifter, vert auka med 40 634 000
frå kr. 250 383 000 til kr. 291 017 000
1710 Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
24 Driftsresultat, vert redusert med 10 800 000
frå kr. -709 000 000 til kr. -719 800 000
47 Nye bygg og anlegg, kan overførast, vert redusert med 83 181 000
frå kr. 1 579 522 000 til kr. 1 496 341 000
1719 Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
01 Driftsutgifter, vert auka med 30 348 000
frå kr. 260 455 000 til kr. 290 803 000
43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, vert redusert med 20 000 000
frå kr. 20 000 000 til kr. 0
51 Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt vert auka med 9 500 000
frå kr. 153 604 000 til kr. 163 104 000
71 Overføring til andre, kan overførast, vert redusert med 344 000
frå kr. 55 117 000 til kr. 54 773 000
78 Noregs tilskot til NATO sitt driftsbudsjett, kan overførast vert auka med 35 000 000
frå kr. 132 000 000 til kr. 167 000 000
1720 Felles leiing og kommandoapparat
01 Driftsutgifter, vert redusert med 41 588 000
frå kr. 1 203 605 000 til kr. 1 162 017 000
1723 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
01 Driftsutgifter, vert redusert med 2 125 000
frå kr. 95 569 000 til kr. 93 444 000
1725 Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
01 Driftsutgifter, vert redusert med 314 796 000
frå kr. 2 725 019 000 til kr. 2 410 223 000
50 Overføringar til statsinstitusjonar, kan overførast, vert auka med 50 000 000
frå kr. 127 753 000 til kr. 177 753 000
70 Renter låneordning, kan overførast, vert redusert med 5 000 000
frå kr. 8 885 000 til kr. 3 885 000
90 Lån til private, kan overførast, vert redusert med 1 017 000
frå kr. 1 017 000 til kr. 0
1731 Hæren
01 Driftsutgifter, vert auka med 92 798 000
frå kr. 3 929 522 000 til kr. 4 022 320 000
1732 Sjøforsvaret
01 Driftsutgifter, vert auka med 49 598 000
frå kr. 2 698 153 000 til kr. 2 747 751 000
1733 Luftforsvaret
01 Driftsutgifter, vert redusert med 90 545 000
frå kr. 3 568 066 000 til kr. 3 477 521 000
1734 Heimevernet
01 Driftsutgifter, vert auka med 20 595 000
frå kr. 1 109 335 000 til kr. 1 129 930 000
1735 Etterretningstenesta
21 Spesielle driftsutgifter, vert auka med 8 000 000
frå kr. 671 057 000 til kr. 679 057 000
1740 Forsvarets logistikkorganisasjon
01 Driftsutgifter, vert auka med 185 439 000
frå kr. 1 508 754 000 til kr. 1 694 193 000
1760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
01 Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, vert auka med 25 676 000
frå kr. 709 228 000 til kr. 734 904 000
45 Større utstyrskaffingar, kan overførast, vert auka med 46 797 000
frå kr. 7 399 256 000 til kr. 7 446 053 000
48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, kan overførast, vert redusert med 76 500 000
frå kr. 210 100 000 til kr. 133 600 000
75 Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til infrastrukturprogrammet i NATO, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert redusert med 50 000 000
frå kr. 130 000 000 til kr. 80 000 000
1790 Kystvakta
01 Driftsutgifter, vert auka med 7 944 000
frå kr. 694 131 000 til kr. 702 075 000
1791 Redningstenesta
01 Driftsutgifter, vert auka med 252 000
frå kr. 23 862 000 til kr. 24 114 000
1792 Norske styrkar i utlandet
01 Driftsutgifter, vert auka med 24 127 000
frå kr. 700 000 000 til kr. 724 127 000
1795 Kulturelle og allmennyttige formål
01 Driftsutgifter, vert auka med 17 152 000
frå kr. 143 987 000 til kr. 161 139 000

Inntekter:

Kap Post Formål Kroner
4710 Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
47 Sal av eigedom, vert auka med 175 000 000
frå kr. 295 000 000 til kr. 470 000 000
4725 Fellesinstitusjonar og -inntekter under ­Forsvarsstaben
01 Driftsinntekter, vert redusert med 33 080 000
frå kr. 78 648 000 til kr. 45 568 000
90 Lån til bustadformål, vert auka med 4 500 000
frå kr. 4 935 000 til kr. 9 435 000
4731 Hæren
01 Driftsinntekter, vert redusert med 30 000 000
frå kr. 69 402 000 til kr. 39 402 000
4732 Sjøforsvaret
01 Driftsinntekter, vert redusert med 19 393 000
frå kr. 45 991 000 til kr. 26 598 000
4733 Luftforsvaret
01 Driftsinntekter, vert redusert med 53 998 000
frå kr. 107 995 000 til kr. 53 997 000
4740 Forsvarets logistikkorganisasjon
01 Driftsinntekter, vert auka med 296 471 000
frå kr. 21 570 000 til kr. 318 041 000
4760 Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
45 Store nyskaffingar, vert løyvd med 33 000 000
48 Fellesfinansierte byggje- og anleggsinntekter, vert redusert med 50 000 000
frå kr. 216 638 000 til kr. 166 638 000

II

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet får fullmakt til å ta imot lausmassar og forskottering av 20 mill. kroner frå Bodø kommune i samband med gjennomføringa av rullebaneprosjektet i Bodø som omtala i denne proposisjonen.