St.prp. nr. 25 (2004-2005)

Om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endringer på statsbudsjettet for 2004 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside